Městská policie Přeštice

Adresa služebny:
Masarykovo nám. 311,
334 01 Přeštice
/v budově Kulturního zařízení/

Tel.: 377 332 590
Hlídka mobil: 725 726 549
E-mail: mpolicie@prestice-mesto.cz

Vedoucí strážník: Bc. Pavel Hošťálek

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST:  město Přeštice a městské části Skočice, Žerovice a Přeštice Zastávka

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY :  veřejná  prostranství  na  území  města Přeštice jsou monitorována Městským kamerovým dohlížecím systémem

Aktuality MP

Ztráty a nálezy

Bezpečný kraj

Základní informace:
     Podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obecní (městská) policie orgánem obce, která podléhá přímo starostovi. Městská policie Přeštice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2008 s účinnosti od 1.1.2009, která byla změněna obecně závaznou vyhláškou č. 4/2009. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon, v rámci působnosti města Přeštice a městských částí Skočice, Žerovice a Zastávka. Spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, se kterou město Přeštice dne 30.4.2009 uzavřelo koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. V současné době je v Přešticích 5 strážníků. Městská policie slouží všem občanům a každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zajišťuje především následující činnosti:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem
  (o silničním provozu) na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o obecní policii

Při plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona zejména:

 • plní úkoly vyplývající ze zákona o obecní policii, zákona o obcích, zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o přestupcích, zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • účastní se projektů prevence kriminality
 • podílí se na pořádání preventivních výchovných akcí
 • pomáhá v rámci IZS
 • provádí odchyt toulavých zvířat 
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce (děti při cestě do školy)
 • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí
 • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů
PřílohaVelikost
Oprávnění strážníků54.66 KB
Stejnokroj strážníka a označení služebního vozidla257.44 KB
Úseky města522.72 KB
Co dělat, pokud nalezneme cizí věc24.3 KB
Co dělat při nálezu použité stříkačky287.94 KB
Co dělat při poranění o pohozenou jehlu25.13 KB
Co dělat v případě, že naleznete botičku na svém vozidle189.38 KB
Co dělat, když za stěračem vozidla naleznete tzv. parkovací lístek216.56 KB
Jak je to s vraky vozidel na komunikacích236.4 KB
Odtažené vozidlo aneb co dělat, když nenajdeme vozidlo tam, kde jsme jej zaparkovali63.92 KB
Jak může být přestupek vyřešen226.76 KB
Odchyt psů v Přešticích.doc702.5 KB

Uživatel

Jste přihlášen/a jako:

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb pro město Přeštice

informace

Změna režimu parkování na náměstí

Upozornění - zveřejňování smluv

Mapa turistických informací

Strategický plán