A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Diskuzní fórum města Přeštice

Pokud nejste přihlášen, můžete pouze číst. Pro psaní příspěvků se přihlaste nebo zaregistrujte na registrační stránce.

Stránky
první předchozí
ze 1
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Příspěvky [ 8 ]


1 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 28.7.2016
 • Příspěvky: 1

Téma Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná

Vážení občané, vážení diskutéři,
toto diskusní téma otevírám zejména na přání kolegů zastupitelů, kterým bylo z důvodů, které popíši níže, údajně bráněno ve vyjadřování se k tématům týkajících se probíhajících či ukončených soudních sporů. Tyto soudní spory byly zahájeny v minulém volebním období, ve kterém byl starostou pan kolega zastupitel Mgr. Antonín Kmoch. Ten během svého posledního období v čele vedení Přeštic uzavíral na základě rozhodnutí orgánů města (rady i zastupitelstva) smlouvy a jejich dodatky, také od nich odstupoval či se odstoupit snažil. Během tohoto minulého období byla na město podána žaloba na bezdůvodné obohacení (úhrada vynaložených nákladů na adaptaci území za stavebninami v Nepomucké ulici ve výši cca 29 mil. Kč), ale též město žalovalo svého smluvního partnera za nedodržení termínu dokončení díla (výstavba infrastruktury v ulici Slunečná a sankce cca 2 mil. Kč). Všechny uvedené záležitosti se týkají minulých, současných i budoucích oboustranných smluvních závazků se společností Area Group s.r.o.. Vzhledem k faktu, že jsou z mého pohledu všechny vztahy s touto společností narovnány a ve věcech soudních sporů došlo k uzavření smíru, nebezpečí ohrožení procesního postavení města pominulo, otevírám toto téma pro veřejnou diskusi a uvítám všechny vaše příspěvky.
Mg. Karel Naxera, starosta

2 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 26.1.2017
 • Příspěvky: 8

Re Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná

Vážení občané, vážení diskutéři,

zvu vás na veřejnou besedu k tématům soudních sporů a prodeje stavebních pozemků, která se koná 10.5.2018 v malém sále KKC od 17.00 hodin.

Své dotazy můžete směřovat sem do tohoto diskusního fóra nebo na email naxera@prestice-mesto.cz.

Na setkání s vámi se těší

Mgr. Karel Naxera
starosta

Naposledy upravil: starosta (7.5.2018 08:50:46)

 Mgr. Karel Naxera, starosta

3 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.5.2017
 • Příspěvky: 9

Re Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná

Vážení spoluobčané,

také já Vás zvu ke společné diskuzi (10.5.2018 od 17.00 v KKC Přeštice) o hospodaření s městskými rozvojovými pozemky,které jejich využitím a finančním dopadem může ovlivnit významně rozvoj města. Těm z Vás, kteří se této problematice dlohodobě nevěnují, poskytuji níže alespoň základní informace pro možnost do diskuse vstoupit a věřím, že se do ní po uskutečnění veřejné besedy zapojíte. V závěru tohoto příspěvku uvádím dotazy do diskuse, které jsem zaslal panu starostovi. Věřím, že i on jeho dotazy včas poskytne nám všem.

Považuji proto za potřebné a zároveň žádám pana starostu, aby zajistil pořízení videozáznamu z této besedy. Důvod je zřejmý, jde o důležité veřejné jednání a každý občan, pokud se ho osobně nezúčastní, musí mít možnost dodatečně se k němu vyjádřit. To však bez toho, aniž by přesně věděl, jak diskuze probíhala, není dost dobře možné. Proto pokud nebude zajištěna tato informovanost směrem k občanům hned zpočátku, zvážím podle okolností na místě samém, má-li vůbec smysl se takové diskuze zúčastnit.

Předmětem diskuze bude především objasnění důvodů vedoucích k prodeji celkem cca 11 ha městských pozemků ve dvou rozvojových lokalitách (Obytná zóna Svatoplukova - 4 ha, lokalita Nepomucká/ Zámosty-7 ha) a s tím souvisejícího rozhodnutí města ukončit dva soudní spory města Přeštice se spol. AREA group s.r.o. tak, že jí tyto pozemky prodá.

Nyní k tomu, co je z naší strany vneseno do diskuse úvodem.

Zákon stanoví, že zastupitelé města jsou povinni nakládat s majetkem města s péčí řádného hospodáře. Už celé 3 roky mezi námi zatupiteli trvá zásadní spor o to, jak s výše uvedenými pozemky, respektive s uzavřenými smlouvami a soudními spory, správně naložit. Naše zásadní výhrady k aktuálně prosazenému řešení jsme prezentovali na veřejných zasedáních ZM, na diskuzním foru webu města, starém i aktuálním, v PN, dopisem do vašich domovních schránek.
Po celou tu dobu jsme stávající vedení města vybízeli písemně i ústně k tomu, aby se  k takto zásadním rozhodnutím vedla otevřená a věcná diskuze. Rozum velí, aby se vedla před tím, než se rozhodne, ne až potom co se rozhodne, jak se bohužel stalo. Vedení města zásadní dotazy z naší strany nechalo bez relevantních odpovědí. A to i na úrovni práce zastupitelů! Opakovaně jsem vedení města žádal o písemné stanovisko městského právníka k jednotlivým právním aspektům a vedení města o finanční kalkulaci dopadů zamýšleného prodeje pozemků. Marně!

Ohledně veřejné diskuze setrvale znělo ze strany vedení města , že po dobu soudního sporu, vedeného mezi městem Přeštice a firmou Area Group s.r.o., která žalovala město za bezdůvodné obohacení v souvislosti s provedenou navážkou v lokalitě Nepomucká- Zámosty, je pro město taková veřejná diskuze nevýhodná až nebezpečná a mohla by ohrozit, cituji, "procesní postavení města ve sporu". Tento argument, který jsme ve veřejném soudním sporu od počátku považovali za účelový, již pominul uzavřením smíru dne 31.1.2018.

Dne 31.1.2018 schválil Okresní soud Plzeň-jih soudní smír mezi Městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. ujednaný na základě dvou Dohod uzavřených mezi oběma stranami dne 11.7.2017:

První Dohoda o narovnání se týká prodeje městských pozemků v lokalitě Nepomucká o celkové výměře 68.988 m2 za městem zveřejněnou minimální cenu 33.910.000,- Kč, ze které bude městem společnosti AREA odečtena částka 12.000.000,- Kč.

Druhá dohoda je o postupném prodeji městských pozemků v obytné zóně Svatoplukova na severním předměstí o celkové výměře 53.803 m2 za cenu 300,- Kč/m2.

Znění obou Dohod najdete na internetové adrese veřejného Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/

Obě dohody i z nich vzešlý soudní smír považujeme za nevýhodné pro město a uzavřené v rozporu se zákonnou povinností nakládat s obecním majetkem s péčí řádného hospodáře (odůvodnění viz níže).


Dotazy na pana starostu u pro veřejnou besed u 10.5.2018. Žádám pana starostu o jejich zodpovězení s doložením písemnými dokumenty:

A) dotaz k uzavření Smíru mezi městem Přeštice a AREA group s.r.o.

Dotaz 1: JAKÉ KONKRÉTNÍ parametry právního postavení jakož i procesního postavení města přiměly vedení města ukončit soudní spory vedené se spol. AREA group s.r.o. a přiměly vedení města nahradit soudní spory Smírem?

Nevýhoně uzavřený smír není pro město přínosem, naopak je značnou ztrátou.

B) dotazy k Dohodě o prodeji pozemků v lokalitě Nepomucká z 11.7.2017-(7 ha)

Firma Area group s.r.o. nepostavila v několikrát prodlouženém smluvním termínu víceúčelovou sportovní halu (stavbu objektu vůbec nezapočala), ale na povodněmi zaplavovaných pozemcích v souvislosti se zamýšlenou stavbou provedla navážku (mocnost cca 1,4m, kubatura navážky cca 100.000 m3). Existuje důvodné podezření, že materiál použitý v této navážce (vytěžený při revitalizaci areálu Prefa Přeštice) je v hrubém rozporu s technickými požadavky stavebního úřadu Přeštice a je tudíž znehodnocením městských pozemků. Soud před uzavřením Smíru požadoval, aby firma AREA prokázala výši bezdůvodného obohacení ve prospěch města, tedy jaká újma jí vznikla. Firma požadovala náhradu za bezdůvodné obohacení původně zkusmo ve výši nejprve 55 mil. Kč, posléze soudně 29 mil. Kč, nakonec smluvně 12 mil Kč. Doložila však investici do navážky ve výši jen cca 3, 2 mil. Kč, přesto město nakonec firmě AREA uznalo Smírem 12 mil. Kč. Kdo se obohatil?

Dotaz 2: PROČ město během soudního sporu a před uzavřením smíru technický stav navážky neprověřilo (nepřevzalo) a nepřesvědčilo se tak o tom, je-li v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu Přeštice? V případě, že by byl zjištěn rozpor mezi technickým stavem provedené navážky a technickými požadavky stanovené stavebním úřadem, mělo město povinnost tento zásadní problém řešit.

Dotaz 3: PROČ město nepožadovalo po společnosti AREA předložení skutečně vynaložených nákladů na zhotovení navážky, když samotný Soud k tomu žalobkyni- spol. AREA přímo vyzval?

Dotaz 4: PROČ město smluvně uznalo a firmě zaplatí své bezdůvodné obohacení ve výši 12 mil Kč., když firma prokázala jen cca 3,2 mil. Kč?

C) dotazy k Dohodě o prodeji pozemků v Obytné zóně Svatoplukova z 11.7.2017- (4,2 ha)

Ve smluvním termínu do 15.3.2015 společnost AREA group s.r.o. nepostavila I. etapu obytných domů, ani nezapočala s jejich výstavbou. Smlouva měla proto být vypovězena.

Dotaz 5: PROČ město nevyužilo, po 8 letech stavební nečinnosti této firmy v OZ, možnosti odstoupit po 16.3.2015 od smlouvy o výstavbě OZ Svatoplukova uzavřené se společností Area group dne 16.3.2007 a nevypsalo novou soutěž?

Dotaz 6: PROČ se společností AREA město naopak dne 11.7.2017 uzavřelo Dohodu, ve které upravuje podmínky smlouvy v neprospěch města, prodlužuje termíny výstavby o další roky, přičemž zachovává prodejní cenu pozemků OZ Svatoplukova vysoutěženou v r. 2006, tj. 300,- Kč/ 1m2, až do r. 2033?

Dotaz 7: PROČ město změnou regulačního plánu z března 2018 pozemkovou plochu BI/Z32 (prostřední třetinu území OZ Svatoplukova o výměře 1,5 ha) změnilo z plochy BH (bydlení hromadné-bytové domy s předpokladem výstavby 122 b.j.) na plochu BI (bydlení individuální- rodinné domy) a tím fi. AREA ve výstavbě nákladově zvýhodnilo?

Dotaz 8: PROČ město prodává firmě AREA group s.r.o. pozemkovou plochu BI/Z32 o výměře 1,5 ha (viz výše Dotaz 7) určenou pro výstavbu rodinných domků za cenu 300,- Kč/m2 bez DPH, když ostatním stavebníkům rodinných domků obdobné pozemky prodává za 1100,- Kč/m2 bez DPH?

D) dotaz k prominutí- započtení smluvní pokuty 1,9 mil. Kč s příslušenstvím v ul. Slunečná- lokalita RD Dolnolukavická

V lokalitě rodinných domků Dolnolukavická firma AREA group. s.r.o. vybudovala a městu po termínu předala technickou unfrastrukturu v ul. Slunečná. Smluvní pokuta za prodlení předání činila 1,9 mil. Kč. Jelikož AREA pokutu neuhradila, město s ní vedlo soudní spor. Uzavřením Dohody o  Smíru však Město Přeštice tuto smluvní pokutu firmě v uzavřeném Smíru s pochybným zdůvodněním prominulo.

Dotaz 9: PROČ město upustilo od soudního vymáhání smluvní pokuty cca 2 mil. Kč za pozdní předání infrastruktury v ul. Slunečná?

Závěrem:
Po celou dobu trvání sporů o městské pozemky jsme prosazovali následující:

V rozvojové lokalitě Nepomucká- Zámosty usilovat o zachování pozemků ve vlastnictví města. Pokračovat v soudním sporu, kde mělo město Přeštice výraznou šanci uspět. Ochránit městský majetek a volnost v rozhodování o budoucí zástavbě na rozvojových pozemcích. I kdyby zcela neuspělo, vystavovalo se pouze nebezpečí, že zaplatí firmě Area částku, která firmě vznikla jako újma za zhotovení navážky a kterou u soudu prokáže. V době uzavření smíru to bylo výše uvedených 3,2 mil. Kč. A rozvojové pozemky by městu samořejmě zůstaly.

V rozvojové lokalitě Obytné zóny Svatoplukova od Smlouvy o výstavbě odstoupit a nastavit nové aktuální podmínky, soutěžit pozemky za cenu v čase a místě obvyklém s ohledem na smluvní podmínky.

V ul. Slunečná firmě pokutu za pozdě předanou infrastrukturu nepromíjet a pokračovat v příznivě se vyvíjejícím soudním sporu.

Mgr. Antonín Kmoch, člen ZM Přeštice za Občanský hlas

4 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 26.1.2017
 • Příspěvky: 8

Re Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná

Vážení diskutující, vážený pane zastupiteli Kmochu,

mě a možná i další občany by zajímaly podrobnosti Směnné smlouvy s již tisíckráte zmiňovanou společností Area group s.r.o. v ulici Slunečná. Mé dotazy budu proto směrovat k ekonomické výhodnosti pro město. Tato akce proběhla od počátku do konce během minulého volebního období a předpokládám, že o ni víte vše podstatné.

Děkuji.
 Mgr. Karel Naxera, starosta

 • Registrován: 26.1.2017
 • Příspěvky: 8

Re Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná

Vážení diskutující,

dovoluji si vám oznámit, že byl právě zveřejněn videozáznam z besedy, která na téma Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná proběhla dne 10.5.2018 na adrese https://youtu.be/dNaJFR06CnQ .

Přestože Ing. Süss, který záznam z besedy pořizoval, dělal při jeho zpracování maximum, kvalita zvuku je proměnlivá. Přijměte proto naši omluvu.

Dovoluji si vás upozornit, že v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které začne být účinné od 25.5.2018, bude videozáznam zveřejněn pouze do 24.5.2018.

Děkuji za pochopení.

Naposledy upravil: starosta (22.5.2018 15:30:15)

 Mgr. Karel Naxera, starosta

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná

PODĚKOVÁNÍ organizátorům za zprostředkovaný zážitek.
Shlédl jsem dnes na internetovém serveru YouTube na adrese https://youtu.be/dNaJFR06CnQ video "Přeštice - beseda k tématům soudních sporů a prodeje stavebních pozemků".
Téměř 4-hodinová beseda se skládala, co do zaznamenané kvality zvuku, asi ze tří částí. První - hluk bez přítomnosti artikulované řeči, druhá – v niž se odpovídalo na otázky jimž z předešlého důvodu nebylo rozumět, takže kvalitu odpovědí nešlo posoudit. Třetí, převážně delší monology, jakžtakž srozumitelné. K tomuto manažerskému počinu bych rád poznamenal, že už major Terazky si byl vědom toho, že "na každu robotu je nám treba špecialistou".

Co do historie bych rovněž rád vyjádřil názor, že po více než dvouletém snažení některých zastupitelů, aby se pověstní kostlivci a horké kauzy přiblížily veřejnosti veřejnou besedou, se mlhu nesrozumitelnosti rozptýlit nepodařilo.

Chronologie: 10/5/2018 – konání veřejné besedy, 22/5 (po 12 dnech) – její pověšení, ve zmíněné kvalitě, na youtube, 25/5 – její avizované odstranění z důvodu počátku účinnosti GDPR.
Takže občan dostal k dispozici, po dvou letech odkládání, paskvil, na jehož shlédnutí, téměř čtyři hodiny, má necelé tři dny. To jsou vskutku nemalé nároky na zájemce o obecné dění.

GDPR je, kopíruji: "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů." Toto nařízení má cca 89 stran hutného právního textu.
Jsme asi jedni z prvních v EU, kteří s aplikací tohoto nařízení započnou první den jeho účinnosti a to svérázným způsobem. Ochráníme údaje občana tím, že ho celého vyzmizíkujeme.
Účelem a smyslem tohoto nařízení, jak plyne z definice, je totiž ochránit soukromí každého jednoho občana EU tak, aby se s jeho osobními údaji nedalo nakládat na jeho úkor bez jeho výslovného svolení. Jakou to má souvislost s odstraněním celého videozáznamu veřejné besedy v KKC Přeštice mi věru není, ani v nejmenším, srozumitelné.

Žádám proto vedení města, aby avizované odstranění výše uvedeného videozáznamu dne 25.5.2018, jako celku, zdůvodnilo poukazem na článek/y nařízení GDPR, který/é takový postup vyžadují, příp. poukazem na jiné právní okolnosti v souvislosti s účinností GDPR.
Pouhá skutečnost, že GDPR nabývá účinnosti , není sama o sobě žádnou překážkou zveřejňování videozáznamů. Osoby zde vystupují veřejně v záležitostech veřejného zájmu , byly předem upozorněny a nemohly přehlédnout, že z jednání se pořizuje videozáznam. (Pokud by jednotlivá osoba měla za to, že je zveřejněním videozáznamu jakkoliv poškozena, může samozřejmě vyzvat město, aby případnou pasáž vymazalo.) Děkuji.
Karel Kmoch

 • Registrován: 2.5.2017
 • Příspěvky: 9

Re Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná

Vážení občané,

dne 22.5. nám pan starosta příspěvkem na fóru oznámil, že byl právě zveřejněn videozáznam z besedy konané dne 10.5.2018, jejíž téma nazval „Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná“. Zároveň předeslal i to, že „v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) účinným od 25.5.2018 bude její videozáznam zveřejněn pouze do 24.5.2018“, tedy na 3 dny.

O možnost uskutečnění veřejné besedy jsem pana starostu žádal téměř rok, požadoval jsem od něj uvedení konkrétních důvodů, které vedly město k uzavření smluv o nevýhodném prodeji cca 12 ha rozvojových pozemků města hluboko pod cenami v místě a čase obvyklými. Ačkoliv v besedě 10.5. zaznělo mnohé k minulosti, uspokojivé odpovědi na mé konkrétní dotazy předem položené panu starostovi v mém diskusním příspěvku ze dne 7.5. (viz výše) jsem neobdržel.

Beseda byla veřejná a byl z ní pořízen videozáznam předevší proto, abyste si Vy, přeštická veřejnost, mohli udělat vlastní názor na základě autentického vyjádření besedujících. Neuděláte, protože ji neuvidíte. Je nepřijatelné i trpce groteskní, že videozáznam z veřejné besedy o veřejné věci byl po necelých třech dnech stažen se strohým odůvodněním, že je to „ v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)“. S takovým odůvodněním se může spokojit leda apatický souvěrec nebo píp. Když už, tak, pane starosto, uveďte konkrétně, v čem zveřejnění besedy kolidovalo s GDPR (ochranou osobních údajů). Když už, tak všichni z několika mála přítomných občanů vám rádi poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů, aby se občané nepřítomní besedy dostali k informacím veřejného zájmu. V ostatním odkazuji na příspěvek K. Kmocha z 23.5 v diskusním tématu „Vyřešené kauzy...“.

Ještě znepokojivějším pro přeštického občana by měl být fakt, že z městského webu a serveru You Tube byly z rozhodnutí „někoho“ staženy videozáznamy jednání z veřejných zasedání zastupitelstva města (ZM). To je v rozporu s Pravidly zastupitelstva města č. 3/2014 o pořizování, zpracování a zveřejňování audiovizuálního záznamu ze zasedání ZM, jejichž bod č. III.3. zní: „Záznam je zveřejněn na neomezenou dobu, o jeho stažení rozhoduje ZM“. Kdo a proč rozhodl o stažení videozáznamů pořizovaných dle již uvedených Pravidel „za účelem informování veřejnosti o činnosti města a zastupitelstva“, když nikdo se zastupiteli tento krok neprojednal, ani je o něm neinformoval? Arogance nebo neznalost formální postupů vedoucích ke změně usnesení zastupitelstva města je pro toho, kdo takto rozhodl, trestuhodná.

Navíc 14.5.2018 rada města schválila usnesení č. 300/2018 ve znění „ Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit Pravidla č. 3/2014 o pořizování, zpracování a zveřejňování audiovizuálního záznamu ze zasedání ZM z důvodu uvedení procesů zpracování osobních údajů do souladu s Nařízením EP a Rady EU 2016/679 na ochranu osobních údajů s účinností od 25.5.2018.“
Má to znamenat, že ačkoliv úřad ví o tomto Nařízení už minimálně 2 roky, má být výsledkem jeho nečinnosti zrušení Pravidel a stažení zveřejněných videozáznamů jednání ZM, přestože jde o zásadní informační zdroj veřejnosti? Nebo dokonce to, že záměrem současného vedení města je pořizování videozáznamů z jednání ZM zcela zrušit?
Je zřejmé, že na červnovém zasedání ZM o tom povedeme kritickou debatu.

Tento příspěvek zveřejňuji ve stejném znění ve dvou diskusních tématech z důvodu jeho průniku do obou těchto témat.

Antonín Kmoch, člen ZM

8 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.5.2017
 • Příspěvky: 9

Re Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná

Vážení diskutující,

předkládám Vám můj článek do Přeštických novin v září 2018, který Redakční rada PN a rada města zamítly otisknout v PN z důvodu, že článek má politický obsah.

Název článku: Odpovídám na Sloup pana starosty k prodeji 11 ha městských rozvojových pozemků

V červencových PN pan starosta věnoval svůj rozsáhlý prázdninový Sloup (cituji starostu): „záležitostem kauz spojených s prodejem pozemků, investičních záměrů a špatných smluv, v nichž hraje roli společnost Area group s.r.o. , za více než tři roky toho bylo na toto téma napsáno mnoho“. Pan starosta tím prý: „plní slib daný vám a panu Kmochovi“.
Na stránkách PN starosta poprvé veřejnosti obšírněji sděluje důvody, které vedly radu města k prodeji celkem 11 ha lukrativních rozvojových pozemků společnosti Area group s.r.o. Proč tak udělal těsně před letošními prázdninami je z jeho vyprávění zřejmé. Za tři roky našich dotazů věrohodně neobhájil zjevně nevýhodný prodej těchto rozsáhlých pozemků města. Neudělal to ani 6 měsíců po uzavření soudního smíru se spol. Area, kdy padl jím dlouhodobě opakovaný účelový důvod k mlčení- prý možné : „zhoršení procesního postavení města u veřejného soudu v případě zveřejnění informací a faktů“.

Město a společnost Area uzavřely dne 31.1.2018 soudní smír, který ukončil současně dva soudní spory vedené mezi nimi více než 5 let, pan starosta to prezentuje jako úspěch. Smír byl dohodnut na základě smluvního závazku města prodat společnosti Area postupně 4 ha městských pozemků v Obytné zóně Svatoplukova určené pro bytovou výstavbu za cenu 300,- Kč/m2 garantovanou do r. 2031 (dnešní cena pro občana je 1200,- Kč + DPH), dále jí prodat dalších 7 ha pozemků určených pro rekreaci a obchod v lokalitě Nepomucká- Zámosty za cenu nepodloženě sníženou minimálně o 9 mil. Kč, k tomu jí ještě prominout smluvní penále ve výši 2 mil. Kč za pozdě předanou infrastrukturu v ul. Slunečná. To soudný člověk nemůže považovat za úspěch města.

Pan starosta ve Sloupu ohledně pozemků Na Zámostech píše, že: „částka 29 mil. Kč za bezdůvodné obohacení, o které spol. Area žalovala město, byla u soudu doložena daňovými doklady“. Ty však nikdo z nás neviděl. Má-li mezi těmi doklady být, podle slov starosty, výdaj spol. Area na 15 mil. Kč za nákup zeminy z bývalé Prefy pro možnost zhotovení navážky na Zámostech, lze o věrohodnosti těchto dokladů důvodně pochybovat. Každý si lehce spočítá, že uložení 100 000 m3 vytěžené zeminy z Prefy, které místo na 12 km vzdálené skládce skončily právě na 1 km vzdálených pozemcích města Na Zámostech, by bývalého vlastníka Prefy stálo násobně více než zhotovení navážky nutné pro možnost výstavby sportovní haly a obchodních objektů Na Zámostech. Je otázkou, zda takový doklad, pokud ho obě strany soudního sporu (Město a spol. Area) akceptovaly, smírčí soud vůbec prověřoval.

Pan starosta ve Sloupu ohledně pozemků Na Zámostech dále píše, že podle původní smlouvy z r. 2005 na těchto pozemcích, cituji: „Area vystaví sportovní halu a obchody a veškerou potřebnou infrastrukturu, s tím, že jí město poté prodá pozemky pod budovami za 1 Kč,- a vybudovanou infrastrukturu město zdarma přijme do svého majetku“. V roce 2005 to tedy znamenalo, že za pozemky pod budovami město obdrží 1,- Kč plus infrastrukturu (páteřní komunikaci se sítěmi) v hodnotě 10 mil. Kč; plus do konce r. 2006 bude vybudována soukromá víceúčelová sportovní hala sloužící občanům města. V témže článku to však starosta vidí i jinak a píše, že: „31. ledna 2018  byl uzavřen smír a za dva a půl roku přijde na městský účet za (všechny) pozemky bezmála 22 mil. Kč. A to je proti jedné koruně rozdíl, nemyslíte?“
V roce 2020, kdy se cena pozemků oproti r. 2006 pravděpodobně již ztrojnásobí, kdy nebude stát sportovní hala a rozvoj celého území bude určovat jeho vlastník společnost Area, město obdrží oněch 22 mil. Kč. Proč Area platí kupní cenu až 2 roky po vlastnickém převodu pozemků celého území, když smrtelník platí městu pozemky vždy před jejich vlastnickým převodem?
A to vše je oproti interpretaci pana starosty skutečně rozdíl, myslete!

Pan starosta ve Sloupu věnuje příliš prostoru a komentuje pohnutky konání předchozího starosty příliš jistě na to, že se mě za celé volební období ani jedinkrát na nic nezeptal. S údivem proto o sobě čtu, že současný starosta neví: „co všechno se mi honilo v hlavě, že místo dostání závazkům města jsem se rozhodl nedělat nic“ nebo že: “jsem chtěl udržet pozemky za každou cenu bez ohledu na cokoliv“ nebo že: „jsem právníkům zapřel důležitý dokument“ – tyto a všechny další starostovy invektivy lze snadno vyvrátit písemnými dokumenty, které jsou na radnici.

Pan starosta ve Sloupu obdobně osočuje vybrané kolegy zastupitele, kteří podle něj: „čtyři roky nedělali nic jiného, než okopávali kotníky lidem, kteří za tři z nás řešili maléry“.
Neokopávali jsme, jenom jsme se marně snažili získat z radnice informace, které zastupitelům před jejich rozhodováním náleží. Proto jsme naopak přesvědčeni, že uzavřením smíru za výše uvedených podmínek prodeje pozemků města společnosti Area je to současné vedení města, které dostalo město do ztráty a problémů. Narozdíl od vedení města náš názor opíráme o nám dostupná fakta a dokumenty, které jsme veřejnosti průběžně poskytovali v PN a na webu města.

Antonín Kmoch, člen ZM Přeštice

Příspěvky [ 8 ]


Stránky
první předchozí
ze 1
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 22. 5. 2022, 12:00:29

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací