Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Regulační plán

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezení veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Pokud regulační plán vymezuje územní rezervu, použije se pro ni ust. § 36 odst.1 - v územní rezervě jsou zakázány změny v území (§ 2 odst. 1 písm. a)), které by mohly stanovené využití podtstatně stížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu lze pouze změnou územního plánu.

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území.

Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Regulační plán z podnětu:

Regulační plán - Rozvojová zóna - Severní předměstí II

(RP byl schválen zastupitelstvem Města Přeštice dne 8.3.2018 usnesením č. F/1 a nabyl účinnosti dne 27.3.2018)

Kde je uložen Regulační plán k nahlédnutí

Veškeré podrobnosti o územně plánovací dokumentaci města Přeštice - Regulačního plánu je k dispozici na Úřadu územního plánování MěÚ Přeštice, který je dle struktury Městského úřadu pod Odborem výstavby a územního plánování, stavebním úřadě MěÚ Přeštice a Městě Přeštice.

Co obsahuje Regulační plán

Regulační plán - Rozvojová zóna - Severní předměstí II byl zpracován z důvodu nutnosti podrobněji řešit rozvojovou plochu vymezenou územním plánem. Tato plocha je regulačním plánem určena především pro výstavbu individuálních rodinných domů, ale i pro bydlení v bytových, resp. vila domech.

Regulační plán - Rozvojová zóna - Severní předměstí II

Textová část

Grafická část

N1 - Hlavní výkres

N2 - Veřejně prospěšné stavby

N3 - Oplocení

O1 - Koordinační výkres

O2 - Širší vztahy

O3 - Zábor ZPF

Zprváva práva o stavu regulačního plánu Přeštice

 

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
3
30
3
1
3
2
4
3
5
4
5
5
4
6
4
7
5
8
4
9
7
10
5
11
4
12
5
13
4
14
4
15
4
16
4
17
5
18
3
19
3
20
4
21
3
22
3
23
5
24
4
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat