A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytované dotace

Poskytování dotací z Ministerstva kultury ČR
Vlastníci kulturních památek mohou požádat o poskytnutí příspěvků na zvýšené náklady spojené s údržbou nemovitých kulturních památek.

Město Přeštice administruje od roku 2008 dotační program MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Zájemci se mohou informovat na odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče. Bližší informace v příloze:
Dotace - památková péče - aktualizace Leden 2020Poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice:

Dne 20. 2. 2015 vešla v účinnost novela zákona č. 250/2000 Sb., kterou se mění pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice dne 12. 12. 2019, usnesením č. B/22.

Zastupitelstvo města Přeštice dále vyhlásilo usnesením č. E/1. program pro poskytování dotací, který se řídí Pravidly ZM č. 3/2019.

1. kolo:

Žádosti o dotace pro 1. kolo se v roce 2020 podávají ve lhůtě od 20. ledna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin v poslední pracovní den měsíce února. 

2. kolo:

Žádosti o dotace pro 2. kolo, na pořádání sportovní či kulturní akce pro veřejnost na území města, se v roce 2020 podávají od 1. dubna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 15. května. 

3. kolo:

Rada města Přeštice na svém 50. jednání dne 1. 6. 2020 vyhlásila 3. kolo poskytování účelových peněžních dotací na pořádání sportovní či kulturní akce pro veřejnost na území města, dle Pravidel ZM č. 3/2019, z rozpočtu města Přeštice na rok 2020.

Žádosti o dotace pro 3. kolo se v roce 2020 podávají od 15. června a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 31. července. 

Vyúčtování dotace:

Poskytnutou dotaci je  žadatel povinen vyúčtovat a vyúčtování předložit nejpozději do 12.00 hodin do 16. 12. 2020 finančnímu odboru MÚ. Nedojde-li k vyčerpání dotace na účel, pro který byla přidělena, je žadatel povinen přebytek vrátit na účet města Přeštice uvedený ve veřejnoprávní smlouvě nejpozději do 28. 12. 2020.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č_3_2019_včetně žádosti a čestného prohlášení

Žádost o dotaci pro rok 2020

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele

Formulář - vyúčtování neinvestiční dotace v roce 2020

Formulář - vyúčtování individuální dotace v roce 2020

 

Dodatek č. 1, kterým se mění Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo na svém 11. zasedání dne 25. 6. 2020 Dodatek č. 1, kterým se mění Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice.

Dodatek řeší možnost přesunutí dotací z neuskutečněných akcí pro veřejnost v roce 2020 (v době od 12. 3. 2020 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu) na jiné účely (doprava a provoz) uvedené v článku VII. odst. 4 a 5 Pravidel ZM č. 3/2019.

Takto bude možné použít prostředky maximálně do výše, o kterou byla celková výše dotace pokrácena oproti žádosti na rok 2020.

Pokud žadatel o dotaci této možnosti využije, musí o tom nejpozději do 31. srpna 2020 písemně informovat poskytovatele dotace na základě oznámení, které je přílohou tohoto dodatku.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Dodatek č_1_k_Pravidlům ZM_č_3_2019

Oznámení_přesun dotací na akce na jiné účely

 

Dodatek č. 2, kterým se mění Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo na svém 12. zasedání dne 24. 9. 2020 Dodatek č. 2, kterým se mění Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice.

Dodatek řeší možnost přesunutí dotací poskytnutých na výdaje na hromadnou dopravu a náhradu za používání silničních motorových vozidel v roce 2020, které nemohly být využity v době od 12. 3. 2020 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, na provozní výdaje uvedené v článku VII. odst. 5 Pravidel ZM č. 3/2019.

Takto bude možné použít nevyužité prostředky, jak z pořádání sportovní či kulturní akce pro veřejnost na území města, tak z výdajů na dopravu, maximálně do výše, o kterou byla celková výše dotace pokrácena oproti žádosti na rok 2020.

Pokud žadatel o dotaci této možnosti využije, musí o tom nejpozději do 31. října 2020 písemně informovat poskytovatele dotace na základě oznámení, které je přílohou tohoto dodatku.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Dodatek č_2_k_Pravidlům ZM_č_3_2019

Oznámení_přesun dotací na dopravu na jiné účely_k dodatku č_2

 

Poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice z rozpočtu města Přeštice:

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla ZM č. 2/2018 pro poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice dne 19. 6. 2018, usnesením č. B/11.

Žádosti o dotace na výstavbu DČOV se v roce 2018 podávají ve lhůtě od 1. srpna a musí být doručeny nejpozději do 12,00 hodin dne 7. září 2018. Žádosti podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly ZM č. 2/2018 stanovené náležitosti a přílohy.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č. 2/2018

Žádost o dotaci na výstavbu DČOV

Čestné prohlášení žadatele o dotaci na výstavbu DČOV

Vyúčtování a žádost o vyplacení dotace_výstavba DČOV_Zastávka_1_kolo

 

Poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice z rozpočtu města Přeštice ve 2. kole:

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla ZM č. 2/2019 pro 2. kolo poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice dne 19. 9. 2019, usnesením č. B/11.

Žádosti o dotace na výstavbu DČOV ve 2. kole se podávají od 21. října 2019 a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 29. listopadu 2019Žádosti podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly ZM č. 2/2019 stanovené náležitosti a přílohy.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č_2_2019_včetně žádosti a čestného prohlášení

Žádost o dotaci_DČOV Zastávka_2_kolo

Čestné prohlášení žadatele o dotaci_DČOV Zastávka_2_kolo

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je sobota, 5. 12. 2020, 9:50:46

Kalendář

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací