A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče

Kontakty na pracovníky odboru zde

 

Výkon státní správy na úseku školství  

 • zajištuje úkoly vyplývající z § 161 odst. 9 a § 28 odst.5 zákona 561/2004Sb., o předškolním,    základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) tj. zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými MŠMT a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu
 • provádí sběr statistických dat na úseku školství za obec s rozšířenou působností (ORP) Přeštice
 • provádí kontrolní činnost v oblasti výkonů a podkladů  pro tvorbu rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení ve statistické činnosti
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení v obvodu ORP Přeštice  a předává je krajskému úřadu  a MŠMT, popř. jím pověřené organizaci
 • provádí metodickou činnost související s financováním činností škol a školských zařízení v působnosti ORP Přeštice
 • zajišťuje metodickou pomoc ředitelům škola a školských zařízení i vedení obcí ORP Přeštice
 • organizuje porady ředitelů a konzultace ředitelů  škol a školských zařízení ORP Přeštice
 • zpracovává důležité informace z oblasti školství a předává je ředitelům škol a školských zařízení a obcím v obvodu ORP Přeštice

Výkon samosprávy na úseku školství

 • poskytuje školám zřizovaným městem Přeštice seznamy dětí k zápisům k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 4 a k povinné školní docházce podle § 36 odst. 8 školského zákona
 • ve spolupráci ze zřizovatelem zabezpečuje  z oblasti své působnosti na školách a školských zařízeních města Přeštice řešení úkolů vyplývajících z příslušných zpráv České školní inspekce
 • ve spolupráci se školami a školskými zařízeními a zřizovatelem zabezpečuje správný zápis v Rejstříku škol
 • připravuje podklady pro přiznání osobních příplatků, příplatků za vedení  a odměn ředitelům škol a školských zařízení města Přeštice
 • zajišťuje administraci konkurzních řízení na ředitele škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Přeštice

Výkon státní správy a samosprávy vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Přehled škol k 1.1.2019

Organizace školního roku 2019-20

Počty žáků k 30.9.2018

 

 


Výkon státní správy na úseku památkové péče

Výkon státní správy na úseku památkové péče je zajišťován podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči. Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.

Památková péče - Přehled kulturních památek v obvodu obce
Památková péče - Přehled kulturních památek v ORP Přeštice
Památková péče - Příručka vlastníka kulturní památky
Památková péče - Spolek pro záchranu historických památek
Památková péče - Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky (KP)
Památková péče- Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (KP)
Památkové zóny a památkové rezervace.doc

Dotace památky

 

 


Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů

Leták -změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 
Vydání cestovního dokladu
Životní situace

MVČR - osobní doklady

 


Výkon státní správy na úseku občanských průkazů

• vydává občanské průkazy, potvrzení o ztrátě občanského průkazu
• rozhoduje o skončení doby platnosti občanského průkazu, přijímá hlášení o vydání potvrzení o změně rodinného stavu, popř. změně příjmení v souvislosti se změnou rodinného stavu od úřadu nebo církve oprávněného oddávat, oznamuje údaje o hlášení ztrát, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a číslo vydaného potvrzení úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu
• přijímá žádosti o vydání občanského průkazu
• přijímá hlášení občanů o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu
• uschovává občanské průkazy po dobu dlouhodobého pobytu občana v cizině, zadržuje neplatné občanské průkazy a činí úkony s tím spojené
• předává občanské průkazy
• vede evidenci vydaných občanských průkazů, včetně ztracených a odcizených, vede evidenci vydaných potvrzení o občanském průkazu, o změně místa trvalého pobytu občana, o změně rodinného stavu a návazně případné změny příjmení
• předává údaje z informačního systému evidence občanských průkazů do databáze Ministerstva vnitra
• zjišťuje podklady pro přestupkové řízení u občanských průkazů, řeší přestupky na úseku vnitřní správy v oblasti občanských průkazů v blokovém řízení


UPOZORNĚNÍ pro žadatele o OP  - v souladu se zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, lze pro účely vyřízení žádosti občanů o vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez tohoto čipu, použít digitální fotografii pořízenou profesionálním fotografem, která byla bezprostředně po jejím pořízení zaslána příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu.

LETÁK – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
Vydání občanských průkazů - životní situace

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

MVČR - osobní doklady

e-občanka - leták

Elektr.identifikace občanským průkazem - informace

Portál občana - informace

 


Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel

- provádí změnu trvalého pobytu a vybírá správní poplatek

- rozhoduje ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a vybírá správní poplatek

- zpracovává hlášení adresy pro doručování

- poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel občanům, orgánům státní správy a oprávněným subjektům a vybírá správní poplatek

- provádí ukončení trvalého pobytu a vybírá správní poplatek

- zpracovává údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel

- zabezpečuje distribuci tiskopisů na obecní úřady v územním obvodu MěÚ Přeštice

- provádí agendu evidence obyvatel pro obce zařazené do správního obvodu na základě veřejnoprávních smluv

- spolupracuje při přípravě voleb

- provádí aktualizaci přihlašovacích tiskopisů, vede živou a archivní část

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
Přihlášení k trvalému pobytu

MVČR - občan na úřadě


Matrika

Úsek zajišťuje plnění úkolů v těchto činnostech:
• Provádí matriční agendu pro obce zařazené do správního obvodu města – Borovy, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Nezdice, Oplot, Přeštice, Příchovice, Radkovice, Řenče, Skašov, Týniště, Vlčí.
• Vede, aktualizuje a archivuje matriky narození, manželství a úmrtí
• Vede a aktualizuje sbírky listin – provádí dodatečné zápisy a záznamy o změnách v matričních zápisech – rozvody manželství, osvojení dítěte, uznání otcovství, změny jména a příjmení a další změny a opravy
• Archivuje sbírky listin a druhopisy matričních knih obecních úřadů pověřených vedením matrik
• Archivuje matriční knihy pro určené období a v této oblasti dále spolupracuje s oblastním archivem
• Vydává rodné, oddací a úmrtní listy a jejich duplikáty
• Přiděluje rodná čísla občanům narozeným v matričním obvodu
• Vydává doslovné výpisy z matričních knih, potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin
• Vyhotovuje zápis o určení otcovství k nenarozenému/narozenému dítěti
• Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
• Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
• Sepisuje žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně
• Provádí správní řízení na úseku matrik
• Rozhoduje o povolení změny jména a příjmení
• Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
• Přijímá oznámení a vydává potvrzení o navrácení se k předešlému příjmení po rozvodu manželství
• Přijímá žádosti o uzavření manželství a zajišťuje jejich průběh v obřadní síni i mimo ni
• Zajišťuje slavnostní obřady – vítání občánků do života, životní jubilea
• Zajišťuje složení státoobčanských slibů a předání listiny o udělení občanství ČR
• Připravuje podklady pro vystavení osvědčení a potvrzení o státním občanství ČR a zajišťuje jejich zaslání krajskému úřadu
• Plní ohlašovací povinnost danou zákonem
• Zpracovává statistické výkazy a zprávy o matriční činnosti
• Vykonává dozor nad vedením matrik obecních úřadů pověřených vedením matrik
• Vykonává metodickou a odbornou pomoc obecním úřadům pověřeným vedením matrik
• Provádí jednou ročně kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u obecních úřadů pověřených vedením matrik
• Provádí vyšší ověření dokladů potřebných pro použití v cizině vydaných matričními úřady obcí svého správního obvodu
• Na základě zákona 21/2006 Sb. provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
• Přijímá žádosti a vydává výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Katastru nemovitostí pomocí systému Czech POINT
• Poskytuje informace občanům v rozsahu svěřených kompetencí
• Řeší přestupky na úseku matrik
• Při výkonu své činnosti spolupracuje s ostatními odbory městského úřadu, orgány Policie ČR a jinými institucemi
• Formou konzultací připravuje ke zkoušce odborné způsobilosti matrikářky obcí zařazených do matričních úřadů a úředníky obecních úřadů k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu ve svém obvodu a tyto zkoušky také realizuje
• Provádí zprostředkovanou identifikaci

Duplikáty rodného, oddacího, úmrtního listu
Určení otcovství
Uzavření manželství
Vydání úmrtního listu
Vydání výpisu z rejstříku trestů
Změna jména a příjmení

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pátek, 20. 9. 2019, 9:30:25

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací