Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče

Kontakty na pracovníky odboru zde

Výkon státní správy na úseku školství  

 • zajištuje úkoly vyplývající z § 161 odst. 9 a § 28 odst.5 zákona 561/2004Sb., o předškolním,    základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) tj. zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými MŠMT a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu
 • provádí sběr statistických dat na úseku školství za obec s rozšířenou působností (ORP) Přeštice
 • provádí kontrolní činnost v oblasti výkonů a podkladů  pro tvorbu rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení ve statistické činnosti
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení v obvodu ORP Přeštice  a předává je krajskému úřadu  a MŠMT, popř. jím pověřené organizaci
 • provádí metodickou činnost související s financováním činností škol a školských zařízení v působnosti ORP Přeštice
 • zajišťuje metodickou pomoc ředitelům škola a školských zařízení i vedení obcí ORP Přeštice
 • organizuje porady ředitelů a konzultace ředitelů  škol a školských zařízení ORP Přeštice
 • zpracovává důležité informace z oblasti školství a předává je ředitelům škol a školských zařízení a obcím v obvodu ORP Přeštice

Výkon samosprávy na úseku školství

 • poskytuje školám zřizovaným městem Přeštice seznamy dětí k zápisům k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 4 a k povinné školní docházce podle § 36 odst. 8 školského zákona
 • ve spolupráci ze zřizovatelem zabezpečuje  z oblasti své působnosti na školách a školských zařízeních města Přeštice řešení úkolů vyplývajících z příslušných zpráv České školní inspekce
 • ve spolupráci se školami a školskými zařízeními a zřizovatelem zabezpečuje správný zápis v Rejstříku škol
 • připravuje podklady pro přiznání osobních příplatků, příplatků za vedení  a odměn ředitelům škol a školských zařízení města Přeštice
 • zajišťuje administraci konkurzních řízení na ředitele škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Přeštice

Výkon státní správy a samosprávy vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Přehled škol ORP Přeštice k 30.11.2023 Typ: XLS dokument, Velikost: 48.5 kB

Organizace školního roku 2023-24 (15.09 kB)

Počty žáků k 30.9.2023 (46.5 kB)

Postup občana při ztrátě vysvědčení (duplikáty)

Výkon státní správy na úseku památkové péče

Výkon státní správy na úseku památkové péče je zajišťován podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči. Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.

Památka Plzeňského kraje Typ: DOCX dokument, Velikost: 14.26 kB

Bijadla Typ: JPG obrázek, Velikost: 2.67 MB

Křížek Typ: JPG obrázek, Velikost: 2.29 MB

Památková péče - Přehled kulturních památek v obvodu obce

Památková péče - Přehled kulturních památek v ORP Přeštice

Památková péče - Příručka vlastníka kulturní památky

Památková péče - Spolek pro záchranu historických památek

Památková péče - Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky (KP)

Památková péče- Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (KP)

Památkové zóny a památkové rezervace.doc

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů

Leták -změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 

Vydání cestovního dokladu

Životní situace

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů

 • vydává občanské průkazy, potvrzení o ztrátě občanského průkazu
 • rozhoduje o skončení doby platnosti občanského průkazu, přijímá hlášení o vydání potvrzení o změně rodinného stavu, popř. změně příjmení v souvislosti se změnou rodinného stavu od úřadu nebo církve oprávněného oddávat, oznamuje údaje o hlášení ztrát, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a číslo vydaného potvrzení úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu
 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu
 • přijímá hlášení občanů o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu
 • uschovává občanské průkazy po dobu dlouhodobého pobytu občana v cizině, zadržuje neplatné občanské průkazy a činí úkony s tím spojené
 • předává občanské průkazy
 • vede evidenci vydaných občanských průkazů, včetně ztracených a odcizených, vede evidenci vydaných potvrzení o občanském průkazu, o změně místa trvalého pobytu občana, o změně rodinného stavu a návazně případné změny příjmení
 • předává údaje z informačního systému evidence občanských průkazů do databáze Ministerstva vnitra
 • zjišťuje podklady pro přestupkové řízení u občanských průkazů, řeší přestupky na úseku vnitřní správy v oblasti občanských průkazů v blokovém řízení

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o OP  - v souladu se zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, lze pro účely vyřízení žádosti občanů o vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez tohoto čipu, použít digitální fotografii pořízenou profesionálním fotografem, která byla bezprostředně po jejím pořízení zaslána příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu.

LETÁK – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
Vydání občanských průkazů - životní situace

MVČR - osobní doklady

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel

 • provádí změnu trvalého pobytu a vybírá správní poplatek
 • rozhoduje ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a vybírá správní poplatek
 • zpracovává hlášení adresy pro doručování
 • poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel občanům, orgánům státní správy a oprávněným subjektům a vybírá správní poplatek
 • provádí ukončení trvalého pobytu a vybírá správní poplatek
 • zpracovává údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel
 • zabezpečuje distribuci tiskopisů na obecní úřady v územním obvodu MěÚ Přeštice
 • provádí agendu evidence obyvatel pro obce zařazené do správního obvodu na základě veřejnoprávních smluv
 • spolupracuje při přípravě voleb
 • provádí aktualizaci přihlašovacích tiskopisů, vede živou a archivní část

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

Úsek zajišťuje výkon státní správy vyplývající ze zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů k němu navazujících:

 • Provádí matriční agendu pro obce zařazené do správního obvodu města – Babice, Borovy, Dlouhá Louka,  Dolce, Dolní Lukavice, Háje, Horní Lukavice, Horšice, Hradčany,  Chlumčany, Kbel, Knihy, Krasavce, Kucíny, Libákovice, Lišice, Lužany, Malinec, Mečkov, Nezdice, Nová Ves,  Oplot, Osek, Plevňov, Přeštice, Příchovice, Radkovice, Řenče, Skašov, Skočice, Snopoušovy, Týniště, Újezd, Vlčí, Vodokrty, Zálesí, Zelená Hora, Zelené, Žerovice.
 • Vede, aktualizuje a archivuje matriky narození, manželství a úmrtí těchto obcí - provádí dodatečné zápisy a záznamy o změnách v matričních zápisech
 • Vede, aktualizuje a archivuje sbírky listin a druhopisy matričních knih pro obce Merklín a Štěnovice
 • Vydává rodné, oddací a úmrtní listy a jejich duplikáty
 • Vydává doslovné výpisy z matričních knih
 • Vydává potvrzení o údajích uvedených v matrikách nebo ve sbírce listin
 • Povoluje oprávněným osobám nahlížet do matričních knih, popřípadě sbírek listin
 • Vyhotovuje zápis o určení otcovství k nenarozenému/narozenému dítěti
 • Vede řízení o popření a zároveň určení otcovství (tzv. trojdohoda mezi manželem /bývalým/ matky dítěte, mužem, který tvrdí, že je otcem dítěte a matkou dítěte)
 • Vydává osvědčení pro uzavření sňatku
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do partnerství
 • Sepisuje žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně
 • Rozhoduje o povolení změny jména a příjmení
 • Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
 • Přijímá žádost o užívání příjmení ženy v mužském tvaru
 • Přijímá oznámení a vydává potvrzení o navrácení se k předešlému příjmení po rozvodu manželství
 • Přijímá žádosti o uzavření manželství a zajišťuje jejich průběh v obřadní síni i mimo ni
 • Přijímá prohlášení ke vstupu do registrovaného partnerství
 • Zajišťuje slavnostní obřady – vítání občánků do života, životní jubilea
 • Připravuje podklady do společenské kroniky Přeštických novin
 • Plní ohlašovací povinnost danou zákonem
 • Zasílá matriční doklady do ciziny, tzv. výměna matrik
 • Provádí jednou ročně kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u obecních úřadů pověřených vedením matrik
 • Provádí vyšší ověření dokladů potřebných pro použití v cizině vydaných matričními úřady obcí svého správního obvodu
 • Na základě zákona 21/2006 Sb. v platném znění provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Dle směrnice MV č.j.: VS-28/60/2-2006 v platném znění provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů správního obvodu
 • Zajišťuje výkon veřejné správy prostřednictvím systému Czech POINT
 • Provádí zprostředkovanou identifikaci
 • Poskytuje informace občanům v rozsahu svěřených kompetencí
 • Řeší přestupky na úseku matrik
 • Vykonává dozor nad vedením matrik obecních úřadů pověřených vedením matrik
 • Vykonává metodickou a odbornou pomoc obecním úřadům pověřeným vedením matrik ve svém správním obvodu
 • Zapisuje matriční změny do informačního systému evidence obyvatel pomocí systému Czech POINT

 

Určení otcovství Typ: DOCX dokument, Velikost: 17.71 kB

Uzavření manželství Typ: DOC dokument, Velikost: 59 kB

Změna jména a příjmení Typ: DOCX dokument, Velikost: 17.68 kB

Vydávání matričních dokladů a jejich duplikátů Typ: DOCX dokument, Velikost: 19.31 kB

Změny od 1.1.2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.76 kB

MVČR - občan na úřadě 

  

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
5
2
4
3
4
4
5
5
4
6
3
7
3
8
4
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
4
19
5
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
4
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat