A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče

Kontakty na pracovníky odboru zde

 

Výkon státní správy na úseku školství  

 • zajištuje úkoly vyplývající z § 161 odst. 9 a § 28 odst.5 zákona 561/2004Sb., o předškolním,    základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) tj. zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými MŠMT a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu
 • provádí sběr statistických dat na úseku školství za obec s rozšířenou působností (ORP) Přeštice
 • provádí kontrolní činnost v oblasti výkonů a podkladů  pro tvorbu rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení ve statistické činnosti
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení v obvodu ORP Přeštice  a předává je krajskému úřadu  a MŠMT, popř. jím pověřené organizaci
 • provádí metodickou činnost související s financováním činností škol a školských zařízení v působnosti ORP Přeštice
 • zajišťuje metodickou pomoc ředitelům škola a školských zařízení i vedení obcí ORP Přeštice
 • organizuje porady ředitelů a konzultace ředitelů  škol a školských zařízení ORP Přeštice
 • zpracovává důležité informace z oblasti školství a předává je ředitelům škol a školských zařízení a obcím v obvodu ORP Přeštice

Výkon samosprávy na úseku školství

 • poskytuje školám zřizovaným městem Přeštice seznamy dětí k zápisům k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 4 a k povinné školní docházce podle § 36 odst. 8 školského zákona
 • ve spolupráci ze zřizovatelem zabezpečuje  z oblasti své působnosti na školách a školských zařízeních města Přeštice řešení úkolů vyplývajících z příslušných zpráv České školní inspekce
 • ve spolupráci se školami a školskými zařízeními a zřizovatelem zabezpečuje správný zápis v Rejstříku škol
 • připravuje podklady pro přiznání osobních příplatků, příplatků za vedení  a odměn ředitelům škol a školských zařízení města Přeštice
 • zajišťuje administraci konkurzních řízení na ředitele škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Přeštice

Výkon státní správy a samosprávy vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Přehled škol ORP Přeštice (48.5 kB)

Organizace školního roku 2021-2022 (142.04 kB)

Počty žáků ve školách k 30.9.2021 (46.5 kB)

Postup občana při ztrátě vysvědčení (duplikáty)

 

 


Výkon státní správy na úseku památkové péče

Výkon státní správy na úseku památkové péče je zajišťován podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči. Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.

Památková péče - Přehled kulturních památek v obvodu obce
Památková péče - Přehled kulturních památek v ORP Přeštice
Památková péče - Příručka vlastníka kulturní památky
Památková péče - Spolek pro záchranu historických památek
Památková péče - Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky (KP)
Památková péče- Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (KP)
Památkové zóny a památkové rezervace.doc

Dotace památky

Dotační program 2021 (14.42 kB)

Prusíny -veřejná sbírka (655.86 kB)

Veřejná sbírka Prusíny - důvod (10.63 kB)

 


Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů

Leták -změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 
Vydání cestovního dokladu
Životní situace

MVČR - osobní doklady

 


Výkon státní správy na úseku občanských průkazů

• vydává občanské průkazy, potvrzení o ztrátě občanského průkazu
• rozhoduje o skončení doby platnosti občanského průkazu, přijímá hlášení o vydání potvrzení o změně rodinného stavu, popř. změně příjmení v souvislosti se změnou rodinného stavu od úřadu nebo církve oprávněného oddávat, oznamuje údaje o hlášení ztrát, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a číslo vydaného potvrzení úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu
• přijímá žádosti o vydání občanského průkazu
• přijímá hlášení občanů o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu
• uschovává občanské průkazy po dobu dlouhodobého pobytu občana v cizině, zadržuje neplatné občanské průkazy a činí úkony s tím spojené
• předává občanské průkazy
• vede evidenci vydaných občanských průkazů, včetně ztracených a odcizených, vede evidenci vydaných potvrzení o občanském průkazu, o změně místa trvalého pobytu občana, o změně rodinného stavu a návazně případné změny příjmení
• předává údaje z informačního systému evidence občanských průkazů do databáze Ministerstva vnitra
• zjišťuje podklady pro přestupkové řízení u občanských průkazů, řeší přestupky na úseku vnitřní správy v oblasti občanských průkazů v blokovém řízení


UPOZORNĚNÍ pro žadatele o OP  - v souladu se zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, lze pro účely vyřízení žádosti občanů o vydání občanského průkazu  se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez tohoto čipu, použít digitální fotografii pořízenou profesionálním fotografem, která byla bezprostředně po jejím pořízení zaslána příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu.

LETÁK – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
Vydání občanských průkazů - životní situace

MVČR - osobní doklady

 

 

 

 


Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel

- provádí změnu trvalého pobytu a vybírá správní poplatek

- rozhoduje ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a vybírá správní poplatek

- zpracovává hlášení adresy pro doručování

- poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel občanům, orgánům státní správy a oprávněným subjektům a vybírá správní poplatek

- provádí ukončení trvalého pobytu a vybírá správní poplatek

- zpracovává údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel

- zabezpečuje distribuci tiskopisů na obecní úřady v územním obvodu MěÚ Přeštice

- provádí agendu evidence obyvatel pro obce zařazené do správního obvodu na základě veřejnoprávních smluv

- spolupracuje při přípravě voleb

- provádí aktualizaci přihlašovacích tiskopisů, vede živou a archivní část

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
Přihlášení k trvalému pobytu

MVČR - občan na úřadě


Matrika

  

Úsek zajišťuje výkon státní správy vyplývající ze zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů k němu navazujících:

 

 • Provádí matriční agendu pro obce zařazené do správního obvodu města – Babice, Borovy, Dlouhá Louka,Dolce, Dolní Lukavice, Hradčany, Háje, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Knihy, Krasavce, Kucíny, Libákovice, Lišice, Lužany, Malinec, Mečkov, Nezdice, Nová Ves, Osek, Oplot, Plevňov, Přeštice, Příchovice, Radkovice, Řenče, Skašov, Skočice, Snopoušovy, Střížov, Týniště, Újezd, Vlčí, Vodokrty, Zálesí, Zastávka, Zelená Hora, Zelené, Žerovice
 • Vede, aktualizuje a archivuje matriky narození, manželství a úmrtítěchto obcí - provádí dodatečné zápisy a záznamy o změnách v matričních zápisech
 • Vede, aktualizuje a archivuje sbírky listin a druhopisy matričních knih pro obce Merklín a Štěnovice
 • Vydává rodné, oddací a úmrtní listy a jejich duplikáty
 • Vydává doslovné výpisy z matričních knih
 • Povoluje oprávněným osobám nahlížet do matričních knih, popř. sbírek listin
 • Vydává potvrzení o údajích uvedených v matrikách nebo ve sbírce listin
 • Přiděluje rodná čísla občanům narozeným v matričním obvodu
 • Vyhotovuje zápis o určení otcovství k nenarozenému/narozenému dítěti
 • Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • Sepisuje žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně
 • Rozhoduje o povolení změny jména nebo příjmení
 • Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
 • Přijímá žádost a rozhoduje o užívání příjmení ženy v mužském tvaru
 • Přijímá oznámení a vydává potvrzení o navrácení se k předešlému příjmení po rozvodu manželství
 • Přijímá žádosti o uzavření manželství a zajišťuje jejich průběh v obřadní síni i mimo ni
 • Zajišťuje slavnostní obřady – vítání občánků do života, životní jubilea
 • Provádí vyšší ověření dokladů potřebných pro použití v cizině vydaných matričními úřady obcí svého správního obvodu
 • Na základě zákona 21/2006 Sb. provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Přijímá žádosti a vydává výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Katastru nemovitostí pomocí aplikace Czech POINT
 • Provádí zprostředkovanou identifikaci
 • Poskytuje informace občanům v rozsahu svěřených kompetencí
 • Řeší přestupky na úseku matrik
 • Při výkonu své činnosti spolupracuje s ostatními odbory městského úřadu, orgány Policie ČR a jinými institucemi
 • Připravuje podklady do společenské kroniky Přeštických novin
 • Zapisuje matriční změny do Agendového informačního systému evidence obyvatel pomocí aplikaceCzechPOIN

  Svatby po 23.11.2020

Určení otcovství
Uzavření manželství
Vydání výpisu z rejstříku trestů
Změna jména a příjmení

Vydávání matričních dokladů a jejich duplikátů

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je sobota, 27. 11. 2021, 0:01:49

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací