Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kontakty na pracovníky odboru zde

Seniorská obálka (I.C.E. karta)

Odbor provádí

 • Sociálně právní ochranu dětí
 • Podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, identifikaci potřeb sociálních služeb v regionu, poskytuje odborné sociální poradenství, vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • Zabývá se problematikou menšin, repatriantů a azylantů, drogovou problematikou
 • Vydává recepty a žádanky na přípravky obsahující omamné látky
 • Vede komisi sociálně právní ochrany dětí
 • Praxe studentů sociálně právních VOŠ a vysokých škol
 • Metodicky vede Pečovatelskou službu Přeštice

Vyčlenění pracovníci jsou členy integrovaného záchranného systému IZS (nepřetržitá pohotovostní služba pro potřeby policie a soudu dle zákona).

Úseky oboru

Odbor SVZ je rozdělen na tři úseky a pracuje zde celkem 7 pracovníků:

 • Úsek sociálně právní ochrany dětí
 • Úsek sociálních služeb
 • Úsek zdravotnictví

Úsek sociálně právní ochrany dětí

Zdeňka Bártová, DiS.
Petra Wohlrabová, DiS.
Kateřina Krieglsteinová, DiS.
Věra Petrová, Mgr.
Šárka Vítková, Bc. DiS.

Město Přeštice naplňuje novelu zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně –právní ochraně dětí  věci zaváděním standardů kvality SPOD. Má zpracovaná pravidla pro poskytování SPOD ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dětí.

Ta jsou k nahlédnutí u vedoucí OSVZ. Na vytvoření pravidel měla velký vliv účast pracoviště na grantovém projektu OP LZZ, výzvy C2 v oblasti podpory standardizace orgánů SPOD. Vlastní projekt s názvem  „Aplikace standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí do praxe OSPOD Města Přeštice“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00057) realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Byl zahájen 1.2.2014 a ukončen 30.6.2015.

Náplň úseku sociálně právní ochrany dětí

 • poskytování základního poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve věcech náhradní rodinné péče pro budoucí osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu
 • vyhledávání ohrožených dětí a jejich rodin
 • sanace (sociální práce) a terénní práce v těchto rodinách
 • zajišťování péče o mládež společensky nepřizpůsobivou (návrat z výkonu trestu, poruchy chování, opakované poruchy závažného rázu, výchovné problémy, záškoláctví, užívání návykových látek)
 • podávání návrhu k soudu na předběžné opatření jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život, zdraví nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen
 • podávání návrhů k soudu na výchovná opatření, na nařízení ústavní výchovy, umístnění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na pozastavení, omezení a zbavení rodičovské odpovědnosti
 • sledování dětí umístěných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy, výchovnými ústavy pro mládež a věznicemi, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních a vydávání k souhlasu pobytu dětí mimo ústavní zařízení
 • sledování ohrožených dětí a výkon soudního dohledu či napomenutí
 • sledování dětí v náhradní rodinné péči a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • spolupráce se školami, s policií, soudy, Probační a mediační službou ČR, zdravotnickými zařízeními
 • zabezpečení funkce kolizního opatrovníka v soudních řízení, které se dotýkají práv dítěte, tj. zastupování dětí u soudu před rozvodem rodičů, o určení styku s rodičem, o zvýšení či snížení výživného, určení a popření otcovství, změna příjmení, schválení právního jednání, …
 • výkon opatrovníka a poručníka
 • účast na přestupkovém a trestním řízení včetně přípravného, vedené proti mladistvému

Úsek sociálních služeb 

Zuzana Chudáčková, DiS.
Veronika Mastná, DiS.

Náplň úseku sociálních služeb

 • poradenství pro zdravotně postižené, seniory a osoby v tíživé sociální situaci
 • poradenství pro společensky nepřizpůsobené občany (kurátor pro dospělé)
 • poradenství pro národnostní menšiny
 • zastupování osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům
 • depistáže (vyhledávání) a terénní sociální práce
 • vydávání parkovacích průkazů k mimořádným výhodám pro těžce zdravotně postižené občany
 • rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 • drogová problematika

Úsek zdravotnictví

Zdeňka Bártová, DiS.

Náplň úseku zdravotnictví

 • zajišťuje výrobu  a distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem
 • eviduje výdej receptů a žádanek, vrácení a znehodnocení
 • řídí se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MZ ČR č. 54/2008 Sb.

Užitečné odkazy

Podání stížností a námětů

V případě nespokojenosti s projednání věci s pracovníkem sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb má klient možnost obrátit se na vedoucího odboru a to při osobním jednání nebo písemnou formou.

Formuláře

Návrhy k soudům

Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny (pro náhradní rodinnou péči)

Individuální plán ochrany dítěte

Ostatní

Adresář

Leták OSPOD Přeštice Typ: PDF dokument, Velikost: 450.52 kB

Informace o projektu

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí  Typ: PDF dokument, Velikost: 1.59 MB

Tichá linka

Na Městském úřadě Přeštice (Husova 465, 334 01 Přeštice) je k dispozici tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením Tichá linka. Online tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět, o. p. s.

 

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
4
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat