A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kontakty na pracovníky odboru zde

Provádí:

● Sociálně právní ochranu dětí

● Podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, identifikaci potřeb sociálních služeb v regionu, poskytuje odborné sociální poradenství, vykonává funkci veřejného opatrovníka

● Zabývá se problematikou menšin, repatriantů a azylantů, drogovou problematikou

● Vydává recepty a žádanky na přípravky obsahující omamné látky

● Vede komisi sociálně právní ochrany dětí

● Praxe studentů sociálně právních VOŠ a vysokých škol

● Metodicky vede Pečovatelskou službu Přeštice

Vyčlenění pracovníci jsou členy integrovaného záchranného systému IZS (nepřetržitá pohotovostní služba pro potřeby policie a soudu dle zákona).

 

 Odbor SVZ je rozdělen na tři úseky a pracuje zde celkem 7 pracovníků:

●  Úsek sociálně právní ochrany dětí

●  Úsek sociálních služeb

●  Úsek zdravotnictví


Úsek sociálně právní ochrany dětí:

Zdeňka Bártová, DiS.
Eliška Komorousová, Mgr. 
Kateřina Krieglsteinová, DiS.
Věra Petrová, Mgr.
Šárka Vítková, Bc. DiS.

Město Přeštice naplňuje novelu zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně –právní ochraně dětí  věci zaváděním standardů kvality SPOD. Má zpracovaná pravidla pro poskytování SPOD ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dětí. Ta jsou k nahlédnutí u vedoucí OSVZ. Na vytvoření pravidel měla velký vliv účast pracoviště na grantovém projektu OP LZZ, výzvy C2 v oblasti podpory standardizace orgánů SPOD. Vlastní projekt s názvem  „Aplikace standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí do praxe OSPOD Města Přeštice“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00057) realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Byl zahájen 1.2.2014 a ukončen 30.6.2015.


Náplň úseku sociálně právní ochrany dětí:

- poskytování základního poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve věcech náhradní rodinné péče pro budoucí osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu

- vyhledávání ohrožených dětí a jejich rodin

- sanace (sociální práce) a terénní práce v těchto rodinách

- zajišťování péče o mládež společensky nepřizpůsobivou (návrat z výkonu trestu, poruchy chování, opakované poruchy závažného rázu, výchovné problémy, záškoláctví, užívání návykových látek)

- podávání návrhu k soudu na předběžné opatření jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život, zdraví nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen

- podávání návrhů k soudu na výchovná opatření, na nařízení ústavní výchovy, umístnění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na pozastavení, omezení a zbavení rodičovské odpovědnosti

- sledování dětí umístěných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy, výchovnými ústavy pro mládež a věznicemi, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních a vydávání k souhlasu pobytu dětí mimo ústavní zařízení

- sledování ohrožených dětí a výkon soudního dohledu či napomenutí

- sledování dětí v náhradní rodinné péči a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

- spolupráce se školami, s policií, soudy, Probační a mediační službou ČR, zdravotnickými zařízeními

- zabezpečení funkce kolizního opatrovníka v soudních řízení, které se dotýkají práv dítěte, tj. zastupování dětí u soudu před rozvodem rodičů, o určení styku s rodičem, o zvýšení či snížení výživného, určení a popření otcovství, změna příjmení, schválení právního jednání, …

- výkon opatrovníka a poručníka

- účast na přestupkovém a trestním řízení včetně přípravného, vedené proti mladistvému

 

Úsek sociálních služeb :

Zuzana Chudáčková, DiS.
Monika Dobrovolná, Bc.


Náplň úseku sociálních služeb:

- poradenství pro zdravotně postižené, seniory a osoby v tíživé sociální situaci

- poradenství pro společensky nepřizpůsobené občany (kurátor pro dospělé)

- poradenství pro národnostní menšiny

- zastupování osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům

- depistáže (vyhledávání) a terénní sociální práce

- vydávání parkovacích průkazů k mimořádným výhodám pro těžce zdravotně postižené občany

- rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

- drogová problematika

 

Úsek zdravotnictví:

Zdeňka Bártová, DiS.

Náplň úseku zdravotnictví:

- zajišťuje výrobu  a distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem

- eviduje výdej receptů a žádanek, vrácení a znehodnocení

- řídí se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MZ ČR č. 54/2008 Sb.

 


Užitečné odkazy:

www.mpsv.cz

http://www.plzensky-kraj.cz/

http://www.dskristian.cz/

http://www.rozvodsrespektem.cz/

Podání stížností a námětů

V případě nespokojenosti s projednání věci s pracovníkem sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb má klient možnost obrátit se na vedoucího odboru a to při osobním jednání nebo písemnou formou.

 

Formuláře

Návrhy k soudům

Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny (pro náhradní rodinnou péči)

Individuální plán ochrany dítěte


Ostatní

Adresář
Leták OSPOD Přeštice (199.5 kB)
Informace o projektu
Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí 

Tichá linka
Na Městském úřadě Přeštice (Husova 465, 334 01 Přeštice) je k dispozici tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením Tichá linka. Online tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět, o. p. s.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 2. 2023, 3:40:34

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline