Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Odbor správní a dopravní

Kontakty na pracovníky odboru naleznete zde

Úřední hodiny            

 • Pondělí - 7:30 hod. - 12:00 hod., 13:00 hod. - 17:30 hod.
 • Středa - 7:30 hod. - 12:00 hod., 13:00 hod. - 17:00 hod.   
 • Čtvrtek - 8:00 hod. - 12:00 hod.

Výčet činností

1.  evidence řidičů

 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • provádí změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
 • vydává řidičské průkazy na základě výměny řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • vydává paměťové karty do digitálního tachografu (karty řidiče, karty vozidla, servisní karty)
 • uděluje řidičská oprávnění
 • nařizuje přezkoumání odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • provádí podmínění a omezení řidičského oprávnění
 • rozhoduje o předběžném zadržení řidičského průkazu
 • rozhoduje o vrácení řidičské oprávnění a řidičského průkazu
 • vede registr řidičů a systém bodového hodnocení řidiče
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtu bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu bodů řidičů
 • zadává přestupky do evidence řidičů

Elektronické formuláře dopravně správních agend

Žádosti o řidičský průkaz

2.  autoškoly – zkušební komisaři

 • provádí zkoušky žadatelů o získání řidičského oprávnění
 • provádí opravné zkoušky žadatelů o získání řidičského oprávnění
 • provádí kontrolu žádostí o vydání řidičského oprávnění, kontrolu lékařských prohlídek, kontrolu dokumentace autoškoly ve vztahu k předvedeným žadatelům, seznámení žadatelů s průběhem zkoušek, práva a povinnosti žadatelů
 • vyhodnocování zpráv autoškol o konání jednotlivých kurzů
 • provádí zpracování výsledků zkoušek o získání řidičského oprávnění a předání dokladu o provedené zkoušce k výdeji řidičského průkazu
 • provádí metodické vedení autoškol ve vztahu k prováděným zkouškám, kontrolní činnost nad autoškolami
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • eviduje seznamy žadatelů do výuky a výcviku, převody žadatelů, protokoly o zkouškách a přidělení termínů zkoušek
 • provádí registrace autoškol – vydávání a odnímání registrací, veškeré změny v registracích autoškol 

Žádost - registrace k provozování autoškoly

3.  evidence motorových vozidel

 • provádí kontrolu správnosti předložených dokladů k registraci vozidla
 • provádí zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolní nálepkou o technické způsobilosti vozidla
 • provádí lustraci motorových vozidel
 • provádí přihlašování a vyřazování vozidel z registru vozidel
 • provádí změny v dokladech vozidel, zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolními nálepkami technické způsobilosti vozidla
 • vydává technický průkaz motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o technickém průkazu
 • vede evidenci tiskopisů (tj. technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, známky STK) vydává svým spolupracovníkům na úseku registru vozidel proti podpisu kontrolní známky (nálepky) technické kontroly vozidla a vede početní přehled o jejich vydání
 • provádí schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel
 • provádí ve správním řízení schvalování a povolování přestaveb vozidel a schvalování technické způsobilosti
 • veškeré činnosti provádí i pro zvláštní a přípojná vozidla
 • provádí schvalování technické způsobilosti po přestavbě vozidla
 • vydává technický průkaz motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o registraci vozidla
 • zahajuje a vede správní řízení a schvaluje technickou způsobilost u vozidel dovezených z ciziny
 • zúčastňuje se výkonu státního odborného dozoru v stanici SME a provádí kontrolní činnost
 • schvaluje výcviková vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání

Správní poplatky

4.  přestupky na úseku provozu motorových a nemotorových vozidel

 • provádí projednávání a evidenci došlých oznámení o přestupku a správním deliktu právnických a podnikajících fyzických osob  dle §§ 125c a 125d  zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků
 • provádí projednávání a evidence došlých oznámení o přestupku a správním deliktu právnických a podnikajících fyzických osob na úseku  pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
 • provádí  projednání případů v příkazním řízení
 • provádí zahájení řízení o přestupku, projednání přestupku, přibrání soudních znalců, dokazování k spáchanému přestupku,  doručování, vydání rozhodnutí o přestupku, po nabytí právní moci předání rozhodnutí do evidence řidičů, k evidenci plateb a informace účastníku dopravní nehody k likvidaci škody prostřednictvím pojišťovny
 • po podání odvolání předává spisový materiá s vyjádřením odvolacímu orgánu
 • předává informace pojišťovnam ve vztahu k vzniklým škodám na zdraví a materiálním škodám při dopravní nehodě

Vzdání se práva odvolání

Žádost o upuštění od zbytku výkonu trestu zákazu činnosti

Žádost o možnost splácení pohledávky ve splátkách 

5.  přestupky (veřejný pořádek) a jiné správní delikty

 • projednání a evidence došlých oznámení dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích  (tzn. přestupkové řízení zejména na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku) , včetně ostatních přestupků
 • v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Přeštice rovněž příslušný k projednání a evidence došlých oznámení dle vybraných ustanovení dalších zákonů (např.  zákona na ochranu ovzduší, vodního zákona, zákona o střelných zbraních a střelivu, zákona na ochranu zvířat proti týrání atd.)
 • řízení o přestupcích (tzn. zejména postoupení věci, odložení věci, blokové řízení, příkaz, zahájení řízení, projednání přestupku, seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, rozhodnutí o přestupku, postup při odvolání)  je prováděno dle  zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • provádí přestupkové řízení na základě místní příslušnosti (správní obvod Městského úřadu Přeštice)  a dále řeší přestupky dle veřejnoprávních smluv uzavřených s konkrétnímu obcemi.  (aktuálně: Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nezdice, Otěšice, Ptenín, Roupov, Řenče, Skašov, Sobekury, Týniště, Vlčí, Radkovice,  Oplot, Příchovice)   

6.  silniční hospodářství

Silniční správní orgán

 • provádí státní odborný dozor nad pozemními komunikacemi II. a III. tř.
 • projednává jiné správní delikty na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997Sb.
 • povoluje uzavírky a objížďky na silnicích II a III. tř. rozhodnutím
 • stanovuje podmínky a rozhoduje o umístění inženýrských sítí v silničním tělese, o jejich opravách a odstranění formou rozhodnutí
 • vyjadřuje se a stanovuje podmínky ke stavebním zájmům v sousedství silnic
 • stanovuje dopravní značení na silnicích a místních komunikacích
 • ukládá rozhodnutím opatření k odvrácení ohrožování silnic a bezpečnosti provozu
 • řeší stížnosti na úseku silničního hospodářství
 • vyjadřuje se k umístění reklamních a informačních tabulí,
 • stanovuje rozsah pomocných silničních pozemků a stanovuje rozsah jejich použití
 • dohlíží na povinnosti správců pozemních komunikací ( údržba komunikací a mostů, zimní údržba, dopravní značení, silniční doprovodná zeleň )
 • stanovuje podmínky a dává vyjádření ke stavebním zájmům v sousedství silnic
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu nad stavbami komunikací a mostů

Žádost o přechodné dopravní značení

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Ohlášení stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o stavební povolení

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice

Žádost o zvláštní užívání silnice - havárie

Žádost o povolení uzavírky silnice

Žádost o připojení

7.  taxislužba

Činnost dopravního úřadu na tomto úseku upravuje zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb. a vyhlášky č. 106/2013 Sb.

 • vydává a  odnímá oprávnění řidiče taxislužby (§ 21c) v územním obvodu dopr. úřadu 
 • vydává přepravní podmínky k provozování taxislužby , tj. zahájení řízení + vydání rozhodnutí o podmínkách provozování taxislužby v obvodu dopr. úřadu
 • provádí státní odborný dozor nad provozováním taxislužby ( §34 zákona)
 • provádí silniční kontroly v územním obvodu dopr. úřadu za účasti Policie ČR, dokladové kontroly v místě provozování taxislužby či na dopr. úřadě – doklad o pověření + protokol o kontrole, následuje při zjištění nedostatků zahájení řízení o pokutě + vydání rozhodnutí o pokutě, po nabytí právní moci zaslání pravomocného rozhodnutí na Finanční úřad k provedení jeho výkonu a zaslání dopravnímu úřadu jenž vydal stanovisko ke koncesi
 • provádí záznamy o zařazení a vyřazení  vozidla  do evidence vozidel taxislužby (§ 21a) a předává provozovateli taxislužby doklad o provedených změnách
 • provádí změny elektronických údajů v registru podnikatelů v silniční dopravě (RPSD) 

Žádost o vydání opravnění pro řidiče taxislužby 

Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, poškozený nebo odcizený průkaz

Žadost o zaevidování vozidla taxislužby

Žadost o vyjmuti vozidla z vidence vozidel taxislužby

Žádost o vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby

Oznámení změny údajů v evidenci vozidel taxislužby 

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
4
29
4
30
4
31
4
1
3
2
4
3
4
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
1
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat