Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Odbor správní a dopravní

Kontakty na pracovníky odboru naleznete zde

Úřední hodiny            

 • Pondělí - 7:30 hod. - 12:00 hod., 13:00 hod. - 17:30 hod.
 • Středa - 7:30 hod. - 12:00 hod., 13:00 hod. - 17:00 hod.   
 • Čtvrtek - 8:00 hod. - 12:00 hod.

Výčet činností

1.  evidence řidičů

 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • provádí změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
 • vydává řidičské průkazy na základě výměny řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • vydává paměťové karty do digitálního tachografu (karty řidiče, karty vozidla, servisní karty)
 • uděluje řidičská oprávnění
 • nařizuje přezkoumání odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • provádí podmínění a omezení řidičského oprávnění
 • rozhoduje o předběžném zadržení řidičského průkazu
 • rozhoduje o vrácení řidičské oprávnění a řidičského průkazu
 • vede registr řidičů a systém bodového hodnocení řidiče
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtu bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu bodů řidičů
 • zadává přestupky do evidence řidičů

Elektronické formuláře dopravně správních agend

Žádosti o řidičský průkaz

2.  autoškoly – zkušební komisaři

 • provádí zkoušky žadatelů o získání řidičského oprávnění
 • provádí opravné zkoušky žadatelů o získání řidičského oprávnění
 • provádí kontrolu žádostí o vydání řidičského oprávnění, kontrolu lékařských prohlídek, kontrolu dokumentace autoškoly ve vztahu k předvedeným žadatelům, seznámení žadatelů s průběhem zkoušek, práva a povinnosti žadatelů
 • vyhodnocování zpráv autoškol o konání jednotlivých kurzů
 • provádí zpracování výsledků zkoušek o získání řidičského oprávnění a předání dokladu o provedené zkoušce k výdeji řidičského průkazu
 • provádí metodické vedení autoškol ve vztahu k prováděným zkouškám, kontrolní činnost nad autoškolami
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • eviduje seznamy žadatelů do výuky a výcviku, převody žadatelů, protokoly o zkouškách a přidělení termínů zkoušek
 • provádí registrace autoškol – vydávání a odnímání registrací, veškeré změny v registracích autoškol 

Žádost - registrace k provozování autoškoly

3.  evidence motorových vozidel

 • provádí kontrolu správnosti předložených dokladů k registraci vozidla
 • provádí zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolní nálepkou o technické způsobilosti vozidla
 • provádí lustraci motorových vozidel
 • provádí přihlašování a vyřazování vozidel z registru vozidel
 • provádí změny v dokladech vozidel, zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolními nálepkami technické způsobilosti vozidla
 • vydává technický průkaz motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o technickém průkazu
 • vede evidenci tiskopisů (tj. technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, známky STK) vydává svým spolupracovníkům na úseku registru vozidel proti podpisu kontrolní známky (nálepky) technické kontroly vozidla a vede početní přehled o jejich vydání
 • provádí schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel
 • provádí ve správním řízení schvalování a povolování přestaveb vozidel a schvalování technické způsobilosti
 • veškeré činnosti provádí i pro zvláštní a přípojná vozidla
 • provádí schvalování technické způsobilosti po přestavbě vozidla
 • vydává technický průkaz motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o registraci vozidla
 • zahajuje a vede správní řízení a schvaluje technickou způsobilost u vozidel dovezených z ciziny
 • zúčastňuje se výkonu státního odborného dozoru v stanici SME a provádí kontrolní činnost
 • schvaluje výcviková vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání

Správní poplatky

Informační leták – Jeden průkaz k vozidlu místo dvou 

Ministerstvo dopravy ČR – Nejasnosti ohledně technických průkazů

Novinky v agendě vozidel - portál dopravy 

4.  přestupky na úseku provozu motorových a nemotorových vozidel

 • provádí projednávání a evidenci došlých oznámení o přestupku a správním deliktu právnických a podnikajících fyzických osob  dle §§ 125c a 125d  zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků
 • provádí projednávání a evidence došlých oznámení o přestupku a správním deliktu právnických a podnikajících fyzických osob na úseku  pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
 • provádí  projednání případů v příkazním řízení
 • provádí zahájení řízení o přestupku, projednání přestupku, přibrání soudních znalců, dokazování k spáchanému přestupku,  doručování, vydání rozhodnutí o přestupku, po nabytí právní moci předání rozhodnutí do evidence řidičů, k evidenci plateb a informace účastníku dopravní nehody k likvidaci škody prostřednictvím pojišťovny
 • po podání odvolání předává spisový materiá s vyjádřením odvolacímu orgánu
 • předává informace pojišťovnam ve vztahu k vzniklým škodám na zdraví a materiálním škodám při dopravní nehodě

Vzdání se práva odvolání  438.46 kB

Žádost o upuštění od zbytku výkonu trestu zákazu činnosti  233.03 kB

Žádost o možnost splácení pohledávky ve splátkách   44.31 kB

5.  přestupky (veřejný pořádek) a jiné správní delikty

 • projednání a evidence došlých oznámení dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích  (tzn. přestupkové řízení zejména na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku) , včetně ostatních přestupků
 • v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Přeštice rovněž příslušný k projednání a evidence došlých oznámení dle vybraných ustanovení dalších zákonů (např.  zákona na ochranu ovzduší, vodního zákona, zákona o střelných zbraních a střelivu, zákona na ochranu zvířat proti týrání atd.)
 • řízení o přestupcích (tzn. zejména postoupení věci, odložení věci, blokové řízení, příkaz, zahájení řízení, projednání přestupku, seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, rozhodnutí o přestupku, postup při odvolání)  je prováděno dle  zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • provádí přestupkové řízení na základě místní příslušnosti (správní obvod Městského úřadu Přeštice)  a dále řeší přestupky dle veřejnoprávních smluv uzavřených s konkrétnímu obcemi.  (aktuálně: Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nezdice, Otěšice, Ptenín, Roupov, Řenče, Skašov, Sobekury, Týniště, Vlčí, Radkovice,  Oplot, Příchovice)   

6.  silniční hospodářství

Silniční správní orgán

 • provádí státní odborný dozor nad pozemními komunikacemi II. a III. tř.
 • projednává jiné správní delikty na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997Sb.
 • povoluje uzavírky a objížďky na silnicích II a III. tř. rozhodnutím
 • stanovuje podmínky a rozhoduje o umístění inženýrských sítí v silničním tělese, o jejich opravách a odstranění formou rozhodnutí
 • vyjadřuje se a stanovuje podmínky ke stavebním zájmům v sousedství silnic
 • stanovuje dopravní značení na silnicích a místních komunikacích
 • ukládá rozhodnutím opatření k odvrácení ohrožování silnic a bezpečnosti provozu
 • řeší stížnosti na úseku silničního hospodářství
 • vyjadřuje se k umístění reklamních a informačních tabulí,
 • stanovuje rozsah pomocných silničních pozemků a stanovuje rozsah jejich použití
 • dohlíží na povinnosti správců pozemních komunikací ( údržba komunikací a mostů, zimní údržba, dopravní značení, silniční doprovodná zeleň )
 • stanovuje podmínky a dává vyjádření ke stavebním zájmům v sousedství silnic
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu nad stavbami komunikací a mostů

Žádost o přechodné dopravní značení Typ: PDF dokument, Velikost: 51.21 kB

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Typ: PDF dokument, Velikost: 33.41 kB

Ohlášení stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o stavební povolení

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice

Žádost o zvláštní užívání silnice - havárie Typ: PDF dokument, Velikost: 39.81 kB

Žádost o povolení uzavírky silnice

Žádost o připojení

7.  taxislužba

Činnost dopravního úřadu na tomto úseku upravuje zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb. a vyhlášky č. 106/2013 Sb.

 • vydává a  odnímá oprávnění řidiče taxislužby (§ 21c) v územním obvodu dopr. úřadu 
 • vydává přepravní podmínky k provozování taxislužby , tj. zahájení řízení + vydání rozhodnutí o podmínkách provozování taxislužby v obvodu dopr. úřadu
 • provádí státní odborný dozor nad provozováním taxislužby ( §34 zákona)
 • provádí silniční kontroly v územním obvodu dopr. úřadu za účasti Policie ČR, dokladové kontroly v místě provozování taxislužby či na dopr. úřadě – doklad o pověření + protokol o kontrole, následuje při zjištění nedostatků zahájení řízení o pokutě + vydání rozhodnutí o pokutě, po nabytí právní moci zaslání pravomocného rozhodnutí na Finanční úřad k provedení jeho výkonu a zaslání dopravnímu úřadu jenž vydal stanovisko ke koncesi
 • provádí záznamy o zařazení a vyřazení  vozidla  do evidence vozidel taxislužby (§ 21a) a předává provozovateli taxislužby doklad o provedených změnách
 • provádí změny elektronických údajů v registru podnikatelů v silniční dopravě (RPSD) 

Žádost o vydání opravnění pro řidiče taxislužby  Typ: PDF dokument, Velikost: 247.78 kB

Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, poškozený nebo odcizený průkaz Typ: PDF dokument, Velikost: 207.12 kB

Žádost o zaevidování vozidla taxislužby Typ: PDF dokument, Velikost: 41.41 kB

Žadost o vyjmuti vozidla z evidence vozidel taxislužby Typ: PDF dokument, Velikost: 262.71 kB

Žádost o vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby Typ: PDF dokument, Velikost: 49.39 kB

Oznámení změny údajů v evidenci vozidel taxislužby  Typ: PDF dokument, Velikost: 45.67 kB

8.  evidence ukrajinských vozidel

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR (nemusí být majiteli), a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Občané Ukrajiny, kteří zde již pobývají, mohou vozidla do systému registrovat od 1. 10. 2023. Zápis do evidence provádí bezplatně obce, kde je registr vozidel.
Od 1. 1. 2024 je řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem!

informační leták (868.96 kB)

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
3
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat