A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor správní a dopravní

Kontakty na pracovníky odboru naleznete zde
 

Výčet činností:


 
1.  evidence řidičů
• vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
• provádí změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
• vydává řidičské průkazy na základě výměny řidičského průkazu vydaného cizím státem
• vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče
• vydává paměťové karty do digitálního tachografu (karty řidiče, karty vozidla, servisní karty)
• uděluje řidičská oprávnění
• nařizuje přezkoumání odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
• nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
• provádí podmínění a omezení řidičského oprávnění
• rozhoduje o předběžném zadržení řidičského průkazu
• rozhoduje o vrácení řidičské oprávnění a řidičského průkazu
• vede registr řidičů a systém bodového hodnocení řidiče
• provádí v registru řidičů záznamy o počtu bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu bodů řidičů
• zadává přestupky do evidence řidičů

Elektronické formuláře dopravně správních agend
Žádosti o řidičský průkaz

 

2.  autoškoly – zkušební komisaři
• provádí zkoušky žadatelů o získání řidičského oprávnění
• provádí opravné zkoušky žadatelů o získání řidičského oprávnění
•provádí kontrolu žádostí o vydání řidičského oprávnění, kontrolu lékařských prohlídek, kontrolu dokumentace autoškoly ve vztahu k předvedeným žadatelům, seznámení žadatelů s průběhem zkoušek, práva a povinnosti žadatelů
• vyhodnocování zpráv autoškol o konání jednotlivých kurzů
• provádí zpracování výsledků zkoušek o získání řidičského oprávnění a předání dokladu o provedené zkoušce k výdeji řidičského průkazu
•  provádí metodické vedení autoškol ve vztahu k prováděným zkouškám, kontrolní činnost nad autoškolami
•  provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
•  eviduje seznamy žadatelů do výuky a výcviku, převody žadatelů, protokoly o zkouškách a přidělení termínů zkoušek
•  provádí registrace autoškol – vydávání a odnímání registrací, veškeré změny v registracích autoškol 

Žádost - registrace k provozování autoškoly

3.  evidence motorových vozidel
• provádí kontrolu správnosti předložených dokladů k registraci vozidla
• provádí zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolní nálepkou o technické způsobilosti vozidla
• provádí lustraci motorových vozidel
• provádí přihlašování a vyřazování vozidel z registru vozidel
• provádí změny v dokladech vozidel, zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolními nálepkami technické způsobilosti vozidla
• vydává technický průkaz motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o technickém průkazu
• vede evidenci tiskopisů (tj. technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, známky STK) vydává svým spolupracovníkům na úseku registru vozidel proti podpisu kontrolní známky (nálepky) technické kontroly vozidla a vede početní přehled o jejich vydání
• provádí schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel
• provádí ve správním řízení schvalování a povolování přestaveb vozidel a schvalování technické způsobilosti
• veškeré činnosti provádí i pro zvláštní a přípojná vozidla
• provádí schvalování technické způsobilosti po přestavbě vozidla
• vydává technický průkaz motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o registraci vozidla
• zahajuje a vede správní řízení a schvaluje technickou způsobilost u vozidel dovezených z ciziny
• zúčastňuje se výkonu státního odborného dozoru v stanici SME a provádí kontrolní činnost
• schvaluje výcviková vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání

Správní poplatky

 

4.  přestupky na úseku provozu motorových a nemotorových vozidel
• provádí projednávání a evidenci došlých oznámení o přestupku a správním deliktu právnických a podnikajících fyzických osob  dle §§ 125c a 125d  zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků
• provádí projednávání a evidence došlých oznámení o přestupku a správním deliktu právnických a podnikajících fyzických osob na úseku  pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
•provádí  projednání případů v příkazním řízení
• provádí zahájení řízení o přestupku, projednání přestupku, přibrání soudních znalců, dokazování k spáchanému přestupku,  doručování, vydání rozhodnutí o přestupku, po nabytí právní moci předání rozhodnutí do evidence řidičů, k evidenci plateb a informace účastníku dopravní nehody k likvidaci škody prostřednictvím pojišťovny
• po podání odvolání předává spisový materiá s vyjádřením odvolacímu orgánu
• předává informace pojišťovnam ve vztahu k vzniklým škodám na zdraví a materiálním škodám při dopravní nehodě

Vzdání se práva odvolání

Žádost o upuštění od zbytku výkonu trestu zákazu činnosti

Žádost o možnost splácení pohledávky ve splátkách 

 

5.  přestupky (veřejný pořádek) a jiné správní delikty

 • projednání a evidence došlých oznámení dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích  (tzn. přestupkové řízení zejména na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku) , včetně ostatních přestupků
 • v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Přeštice rovněž příslušný k projednání a evidence došlých oznámení dle vybraných ustanovení dalších zákonů (např.  zákona na ochranu ovzduší, vodního zákona, zákona o střelných zbraních a střelivu, zákona na ochranu zvířat proti týrání atd.)
• řízení o přestupcích (tzn. zejména postoupení věci, odložení věci, blokové řízení, příkaz, zahájení řízení, projednání přestupku, seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, rozhodnutí o přestupku, postup při odvolání)  je prováděno dle  zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
• provádí přestupkové řízení na základě místní příslušnosti (správní obvod Městského úřadu Přeštice)  a dále řeší přestupky dle veřejnoprávních smluv uzavřených s konkrétnímu obcemi.  (aktuálně: Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nezdice, Otěšice, Ptenín, Roupov, Řenče, Skašov, Sobekury, Týniště, Vlčí, Radkovice,  Oplot, Příchovice)   

6.  silniční hospodářství
Silniční správní orgán:
• provádí státní odborný dozor nad pozemními komunikacemi II. a III. tř.
• projednává jiné správní delikty na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997Sb.
• povoluje uzavírky a objížďky na silnicích II a III. tř. rozhodnutím
• stanovuje podmínky a rozhoduje o umístění inženýrských sítí v silničním tělese, o jejich opravách a odstranění formou rozhodnutí
• vyjadřuje se a stanovuje podmínky ke stavebním zájmům v sousedství silnic
• stanovuje dopravní značení na silnicích a místních komunikacích
• ukládá rozhodnutím opatření k odvrácení ohrožování silnic a bezpečnosti provozu
• řeší stížnosti na úseku silničního hospodářství
• vyjadřuje se k umístění reklamních a informačních tabulí,
• stanovuje rozsah pomocných silničních pozemků a stanovuje rozsah jejich použití
• dohlíží na povinnosti správců pozemních komunikací ( údržba komunikací a mostů, zimní údržba, dopravní značení, silniční doprovodná zeleň )
• stanovuje podmínky a dává vyjádření ke stavebním zájmům v sousedství silnic
• vykonává funkci speciálního stavebního úřadu nad stavbami komunikací a mostů
 

Žádost o přechodné dopravní značení
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Ohlášení stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Žádost o stavební povolení
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice
Žádost o zvláštní užívání silnice - havárie
Žádost o povolení uzavírky silnice
Žádost o připojení

 

7.  taxislužba
Činnost dopravního úřadu na tomto úseku upravuje zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb. a vyhlášky č. 106/2013 Sb.
• vydává a  odnímá oprávnění řidiče taxislužby (§ 21c) v územním obvodu dopr. úřadu 
• vydává přepravní podmínky k provozování taxislužby , tj. zahájení řízení + vydání rozhodnutí o podmínkách provozování taxislužby v obvodu dopr. úřadu
• provádí státní odborný dozor nad provozováním taxislužby ( §34 zákona)
• provádí silniční kontroly v územním obvodu dopr. úřadu za účasti Policie ČR, dokladové kontroly v místě provozování taxislužby či na dopr. úřadě – doklad o pověření + protokol o kontrole, následuje při zjištění nedostatků zahájení řízení o pokutě + vydání rozhodnutí o pokutě, po nabytí právní moci zaslání pravomocného rozhodnutí na Finanční úřad k provedení jeho výkonu a zaslání dopravnímu úřadu jenž vydal stanovisko ke koncesi
• provádí záznamy o zařazení a vyřazení  vozidla  do evidence vozidel taxislužby (§ 21a) a předává provozovateli taxislužby doklad o provedených změnách
 • provádí změny elektronických údajů v registru podnikatelů v silniční dopravě (RPSD) 

Žadost o vydani opravneni pro řidice taxislužby

Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, poškozený nebo odcizený průkaz

Žadost o zaevidovani vozidla taxislužby

Žadost o vyjmuti vozidla z vidence vozidel taxislužby

Žádost o vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby

Oznámení změny údajů v evidenci vozidel taxislužby 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 29. 11. 2022, 13:09:32

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline