A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor výstavby a ÚP

Kontakty na pracovníky odboru zde 

činnost odboru
- výkon státní správy dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

obecný stavební úřad podle § 13 stavebního zákona pro město Přeštice (k.ú. Přeštice, Skočice u Přeštic, Žerovice) a pro obce Bolkov (k.ú. Bolkov u Roupova), Dolce (k.ú. Dolce), Dolní Lukavice (k.ú. Dolní Lukavice, Krasavce, Lišice u Dolní Lukavice, Snopoušovy) Horní Lukavice (k.ú. Horní Lukavice), Horšice (k.ú. Horšice, Újezd u Horšic), Kbel (k.ú. Kbel, Malinec), Lužany (k.ú. Lužany, Dlouhá Louka, Zelené), Nebílovy (k.ú. Nebílovy), Oplot (k.ú. Oplot), Otěšice (k.ú. Otěšice), Příchovice (k.ú. Příchovice, Kucíny, Zálesí u Příchovic), Ptenín (k.ú. Ptenín,), Radkovice (k.ú. Radkovice u Příchovic), Roupov (k.ú. Roupov), Řenče (k.ú. Řenče, Háje u Vodokrt, Knihy, Libákovice, Osek u Vodokrt, Plevňov, Vodokrty), Skašov (k.ú. Skašov), Soběkury (k.ú. Soběkury, Horušany), Týniště ( k.ú. Týniště u Horšic),Vlčí (k.ú. Vlčí)


orgán územního plánování (dále jen "úřad územního plánování") podle § 6 stavebního zákona  

pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Přeštice

pořízuje územně plánovací podklady

pořízuje územní plán, regulační plán, územní studie a vymezení zastavěného území na žádost o obce ve svém správním obvodu Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy, Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Týniště, Útušice, Vlčí

vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad


územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentace pořízené ve správním území města Přeštice jako obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) jsou k dispozici na úřadu územního plánování MěÚ Přeštice, kde do nich můžete nahlédnout a obdržíte podrobné informace.


GRAFICKÝ PŘEHLED o stavu územně plánovací dokumentace v ORP Přeštice k 31.12.2022 naleznete stav UPD_2022.pdf (199.87 kB)


SEZNAM platné územně plánovací dokumentace pořízené  dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  po 1.1.2007 naleznete na platna_UPD_2019.doc (246.5 kB)


SEZNAM vymezených zastavěných území dle stavebního zákona po 1.1.2007 naleznete zde


INFORMACE o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi naleznete zde


ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP Přeštice naleznete zde


pracovní náplně
referent stavebního úřadu

 • vydává územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního rozhodnutí včetně seznamu dotčených orgánů
 • vydává územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního souhlasu včetně seznamu dotčených orgánů
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků, ochranném pásmu
 • vydává rozhodnutí o změně nebo zrušení územního rozhodnutí
 • vydává územní rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí
 • vydává společné územní a stavební povolení
 • vydává společné územní a stavební povolení sposouzením vlivů na životní prostředí
 • vydává zjednodušené územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlas
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací dle § 104 stavebního zákona
 • vydává stavební povolení
 • přijímá oznámení stavebníka, že stavba byla povolena ve zkráceném stavebním řízení (na stavbu byl vydán certifikát autorizovaným inspektorem)
 • vydává souhlas nebo rozhodnutí ke změně stavby před jejím dokončením
 • vydává kolaudační rozhodnutí na stavby, které byly povoleny do 31.12.2006
 • přijímá oznámení stavebníka, že dokončil stavbu, které nevyžaduje kolaudační souhlas
 • vydává kolaudační souhlas popřípadě kolaudační rozhodnutí
 • vydává povolení k předčasnému užívání stavby
 • vydává povolení ke zkušebnímu provozu
 • vydává souhlas popřípadě povolení ke změně v užívání stavby
 • vydává souhlas popřípadě povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • provádí stavební dozor stavebního úřadu a zvlášní pravomoci stavebního úřadu

 

správní území v nichž vykonávají referenti stavebního úřadu činnost dle pracovní náplně
zobrazit  (37.5 kB)(38.5 kB)


referent úřadu územního plánování
vydává územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití
vydává územně plánovací informaci o podmínkách vydání regulačního plánu včetně seznamu dotčených orgánů
pořizuje územní plán, regulační plán, územní studii a vymezení zastavěného území
vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li přislušný krajský úřad
v souladu se stavebním zákonem pořizuje územně analytické podklady v podrobnostech a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů


informace o podávání žádostí
Dle § 196 stavebního zákona lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která jsou v prováděcích vyhláškách vydané formuláře, podat pouze na těchto formulářích (povinné formuláře). Lze je podat i v elektronické podobě v případě, že budou podepsané v souladu se Správním řádem zaručeným elektronickým podpisem.
Ke získání vydaných formulářů můžete využít níže uvedenou nabídku  nebo si je vyzvednout osobně. K vytištěnému formuláři po vyplnění všech uvedených údajů je nutné ještě přiložit předepsané doklady (uvedené na jednotlivých formulářích) a odeslat poštou nebo předat osobně v podatelně Městského úřadu v Přešticích, ul. Husova čp. 465 v Přešticích. K některým žádostem je nutné před vydáním povolení nebo souhlasu uhradit správní poplatek. Pokud nebude správní poplatek zaplacen i přes výzvu stavebního úřadu ve stanoveném termínu, takové řízení musí stavební úřad zastavit, souhlas nevydá.

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ ODBORU
a) povinné - formuláře vydané v prováděcích vyhláškách stavebního zákona

 

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI o podmínkách využívání území a  změn jeho využití formulář byl novelou prováděcí vyhlášky stavebního zákona zrušen. Obsah žádosti je stanoven v § 2 vyhl.č.503/2006 Sb. novelizované vyhl.č. 63/2013 Sb.  zobrazit

STAVEBNÍ ÚŘAD
umístění staveb a změny území
ŽÁDOST O ÚZEMNÉ PLÁNOVACÍ INFORMACI o vydání územního rozhodnutí, o vydání územního souhlasu 
formulář byl novelou prováděcí vyhlášky zrušen. Obsah žádosti je stanoven v § 2 vyhl.č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zobrazit
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby  zobrazit
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o změně využití území zobrazit
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ vlivu užívání stavby na území zobrazit
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o dělení nebo scelování pozemků zobrazit
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o ochranném pásmu zobrazit
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (dříve územní souhlas) zobrazit

společné umístění a povolení staveb

 • u staveb, pro které postačí územní souhlas a ohlášení stavby, lze podat formulář SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU zobrazit nebo současně podat  OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (dříve územní souhlas) zobrazitOHLÁŠENÍ STAVBY zobrazit
 • u staveb, které vyžadují územní rozhodnutí a stavební povolení lze podat společnou žádost na formuláři ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ zobrazit


ohlášení a povolení stavby
OHLÁŠENÍ STAVBY zobrazit
ŽÁDOST O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ  zobrazit
OZNÁMENÍ  STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora zobrazit

užívání stavby a změny užívání
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU zobrazit
OZNÁMENÍ  ZMĚNY  V UŽÍVÁNÍ STAVBY zobrazit
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY zobrazit

odstranění stavby
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ stavby zobrazit 


b) nepovinné - formuláře zpracované odborem

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO (ZÁVAZNÉHO STANOVISKA) zobrazit

OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ STAVBY zobrazit

DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI   zobrazit
NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ STAVBY POVOLENÉ PŘED 1.1.2007zobrazit
PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ pro celé řízení - fyzické osoby zobrazit
PLNÁ MOC PRO ZASTOUPENÍ k jednomu úkonu - fyzické osoby zobrazit
PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ pro celé řízení - právnické osoby zobrazit
PLNÁ MOC PRO ZASTOUPENÍ k jednomu úkonu - právnické osoby zobrazit
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SOUHLASU PRO SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD zobrazit
ŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASTORTU) STAVBY zobrazit
ŽÁDOST O NAHLÍŽENÍ DO SPISU A DOKUMENTACE STAVBY  zobrazit

ŽÁDOST O NAHLÍŽENÍ DO SPISU A DOKUMENTACE STAVBY  zobrazit

c) žádosti o vydání vyjádření k existenci inženýrských sítí
poskytované přes internet  
služba e-UtilityReport 

Utility report
na území našeho stavebního úřadu jsme zprovoznili projekt, usnadňující žadatelům /stavebníkům proces podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí přes internet službou e-UtilityReport, která je dostupná přes webové stránky našeho města (samosprava/odbor-vystavby nebo samosprava/zajimave-odkazy).
Pomáháme tak stavebníkům zjednodušit a zrychlit proces oslovení správců inženýrských sítí.
Hromadným oslovením prostřednictvím služby e-UtilityReport se minimalizuje četnost případů, kdy správce sítě nebude při přípravě stavby osloven a nebude proto brán zřetel na jeho zájmy.
Webová aplikace e-UtilityReport umožňuje podávat žádosti o vyjádření všem relevantním správcům inženýrských sítí, působících v územní působnosti našeho stavebního úřadu, najednou a z jednoho místa.
 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 2. 2023, 3:11:36

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline