A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor životního prostředí

Kontakty na pracovníky odboru zde

Kde nás najdete: 2. patro dveře č. 214 - 216 budova Městského úřadu Přeštice, Husova ulice čp.  465, 33401 Přeštice


AKTUALITY


ZÁŘÍ 2019

Od prvního září by vás revize starého kotle neměla přijít na více než 1 585 Kč bez DPH, u kotlů s řídicí jednotkou pak na 1 848 Kč bez DPH. Limit na cenu stanovila nová vyhláška MŽP platná od 1. září 2019. Během podzimu se také rozeběhne ministerská databáze techniků a pro komunikaci s výrobci. MŽP také připomíná, že již za tři roky začíná platit zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy. Více zde: https://www.tretiruka.cz/news/novinky-pro-povinnou-revizi-kotlu-limit-na-cenu-a-jednotna-databaze-pro-vyhledavani-techniku/ Novinky pro povinnou revizi kotlů: limit na cenu a jednotná databáze pro vyhledávání techniků [online]. [cit. 2019-09-06]. Dostupné z: https://www.tretiruka.cz/novinky/ [informace vložena dne 06.09.2019]

 


Činnost odboru Vodní hospodářství - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad)


Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších ředpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice: [revize 11.01.2019]

ve společném územním a stavební řízení:

 • povoluje vodní díla ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné povolení“)
 • vodoprávní úřad namísto rozhodnutí, vydává jako dotčený orgán závazná stanoviska příslušnému obecnému stavebnímu úřadu v případech, když jsou vodní díla součástí hlavní stavby, kterou umisťuje a povoluje obecný stavební úřad současně s vodním dílem v rámci společného povolení

povoluje:

 • odběr povrchové vody, její vzdouvání, popřípadě akumulaci, využití jejího energetického potenciálu; využití pro chov ryb nebo vodní drůbeže (za účelem podnikání),
 • odběr podzemní vody, její akumulaci, její čerpání za účelem snižování hladiny, umělé obohacování podzemních vod povrchovou vodou,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • vypouštění odpadních vod do kanalizace, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 • čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
 • užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona,
 • výsadbu stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
 • těžbu písku, štěrku, bahna a valounů z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
 • geologické práce na pozemcích v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • zasypávání odstavených koryt vodních toků,
 • vrácení vodního toku do původního koryta,
 • hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
 • úpravu, zřizování a změny koryt vodních toků,
 • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů vč. úpraven vody,
 • stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů vč. čistíren odpadních vod a stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace,
 • stavby na ochranu před povodněmi,
 • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
 • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, studny,
 • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami,


vydává souhlas:

 • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedící, pokud stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
 • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
 • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
 • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
 • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
 • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
 • ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu,
 • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.


stanovuje:

 • ochranná pásma zdrojů podzemních nebo povrchových vod,
 • záplavová území vodních toků,


schvaluje:

 • plány opatření pro případy havárie,
 • manipulační řády popřípadě provozní vodních děl.


Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:


schvaluje:

 • kanalizační řády veřejné kanalizace,


Žádosti k vodoprávnímu řízení jsou v přílohách číslo 6, 1 - 25 na konci stránky.
 


 Ochrana ovzduší [revize 07.09.2018]


Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice vykonává státní správu v přenesené působnosti svěřenou obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností:


vydává:

 • závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, podle jiného právního předpisu6). Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu12),
 • vyjádření k řízení vedeným krajským úřadem k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
 • provádí kontroly dodržování zákona o ochraně ovzduší u provozovatelů stacionárních zdrojů,


ukládá:

 • opatření ke zjednání nápravy včetně vydání rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje,

a dále:

 • aktivně zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí /podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ovzduší/. Zveřejňování těchto povinných informací zde ke stažení
 • je dotčeným správním úřadem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících,
 • je dotčeným správním úřadem podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (zákon o integrované prevenci).
   


POVINNOSTI PRO FYZICKÉ OSOBY

Provozovatelé kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, (dále jen „zdroj“) mají např. následující povinnosti:

Vybrané změny v souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší:

 • provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje (viz § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší),
 • nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, (do 1. září 2022) provozovat zdroj na pevná paliva v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu, kde jsou stanoveny mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého, TOC (celkového organického uhlíku) a tuhých znečišťujících látek /viz § 17 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší/,
 • Leden 2018 – Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5,
 • Září 2022 – Domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až 50 000 Kč. Prakticky už proto nebude možné kotle nižších emisních tříd provozovat.
 • Emisní třídy, které kotle mohou zůstat na trhu i v domácnostech více zde

 • Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů nebo přímo stránkach jednotlivých výrobců kotlů. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu prostřednictvím odborně způsobilé osoby nejpozději do 31. prosince 2016 (viz § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší)
 •  Databáze vyhledání v mapě nejbližší odborně způsobilé osoby pro konkrétní typ a značku kotle na stránkách MŽP [vloženo 16.09.2019]


Pro více informací se doporučuje vyhledat stanoviska na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a dále  často kladené dotazy týkající se ohledně nového zákona o ovzduší.

 


 Zemědělský půdní fond


Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice


rozhoduje:

 • zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
 • o výši finančních odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností a neplněním podmínek vydaného souhlasu,
 • o udělení souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
 • o udělení souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,


uděluje souhlas:

 • s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace,


kontroluje plnění:

 • povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,
 • podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
 • jím uloženého opatření k nápravě,


a dále:

 • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
 • zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí,
 • je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha, a
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.

 


 Odpady


Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí
Městského úřadu Přeštice:

 • podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t/rok,
 • ruší rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v případě, že osoba, které byl souhlas udělen opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a zařízení a autovraků, kde se s odpady nakládá a podává o tom informace,
 • vykonává kontrolní činnost, zejména pak jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů,
 • hrozí-li poškození zdraví či životního prostředí, zajišťuje ochranu zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
 • v mimořádných případech ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů povinnosti odstranit odpad,
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, jež by mohly způsobit škodu na životním prostředí,


vyjadřuje se:

 • ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
 • v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
 • k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
 • k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.


Pro Přeštice (Přeštice, Přeštice zastávka, Skočice, Žerovice):

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzické osoby, které nejsou podnikatelem se zbavují odpadů v souladu se zákonem,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem,
 • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky

 Ochrana přírody a krajiny


Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:

vymezuje a hodnotí systém ekologické stability,

vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve správním obvodu,

může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti,

je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat,

vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny,

rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnost provést náhradní opatření,

odebírá nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců chráněných podle zvláštního právního předpisu,

může vydávat pro svůj správní obvod nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti,

vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků,

registruje významné krajinné prvky,

vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, případně ruší jejich ochranu, PAMÁTNÉ STROMY PŘEŠTICKA

vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest,

podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod,

může stanovit odchylný postup pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství,

uzavírá smlouvy o chráněných územích,


Pro Přeštice (Přeštice, Přeštice zastávka, Skočice, Žerovice):

 • povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vedu přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách.

 


  Lesní hospodářství


Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:

rozhoduje:

 • o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušný ústřední orgán státní správy lesů, o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, do výměry 1 ha lesa hospodářského a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 • o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden ha,
 • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
 • o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené,
 • o uznání výběrových stromů a lesních porostů,
 • o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích,
 • o udělení nebo odejmutí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
 • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod,
 • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí

a dále:

 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu
 • zajišťuje zpracování osnovy,
 • povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů,
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče,
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur,
 • ustanovují lesní stráž s působností ve svém správním obvodu a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu,
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona.

 


  Myslivost


Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:

rozhoduje:

 • o opatřeních k zachování všech druhů zvěře v přírodě,
 • o vypouštění zvěře do honitby,
 • o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení k přikrmování zvěře v případě, že nedá souhlas vlastník honebních pozemků,
 • o omezení nebo zákazu vstupu do honitby,
 • o krmení zvěře na náklad uživatele honitby, trpí-li zvěř hlady,
 • o uznání honitby, uznání obory,
 • o registraci honebního společenstva,
 • o přičlenění pozemků k honitbě,
 • o změně a zániku honiteb,
 • o ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře,
 • o snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu,
 • o povolení lovu mimo dobu lovu,
 • o povolení lovu na nehonebních pozemcích,
 • o ustanovení a zrušení myslivecké stráže,
 • o konání každoročních chovatelských přehlídek trofejí.


vede:

 • rejstřík honebních společenstev,
 • evidenci mysliveckých hospodářů, mysliveckých stráží, loveckých psů,
 • mysliveckou evidenci a statistiku a kontroluje plnění plánu lovu,
 • evidenci plomb a tyto plomby vydává,


vydává a odebírá:

 • lovecké lístky.

 


  Rybářství


Podle zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:


ustanovuje, odvolává či zrušuje:

 • rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti,


vydává a odebírá:

 • rybářské lístky.

 


  Řízení ochrany před povodněmi


Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. V době mimo povodeň je odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností.

Povodňový plán ORP Přeštice (odkaz na textovou a grafickou část)

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

 • potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,
 • organizují provádění povodňových prohlídek,
 • prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
 • ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 • organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních okresů, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech,
 • spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 • soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni.
 • Tato norma platí pro vypracování povodňových plánů krajů, obcí s rozšířenou působností, obcí a nemovitostí, ohrožených povodněmi. Ke stažení PDF formát 143 KB zde.

 

 


Další žádosti a formuláře


ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK aktualizace 13.06.2018


Zemědělský půdní fond

ŽÁDOST O SOUHLAS S ODNĚTÍM ZEMĚDĚSLSKÉ PŮDY aktualizace 22.04.2020

Textový návod na postup výpočtu odvodu za odnětí ZPF od 28.6.2016

Interaktivní excel na výpočet odvodů za odnětí ZPF od 28.6.2016

Oznámení orgánu ZPF zahájení realizace záměru stavby aktualizace 16.01.2017

 


Ochrana přírody a krajiny

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES


Lesní hospodářství

Žádost o odnětí či omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesních pozemků)

Lesní hospodářská evidence pro právnické osoby

Lesní hospodářská evidence pro fyzické osoby

Lesní hospodářská evidence pro více lesních hospodářských celků


Vodní hospodářství - vodoprávní úřad

Příloha č. 6 k. vyhl. 503-2006 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ [vloženo 12.06.2018]

 

OD 1.9.2018 JE NUTNO PODÁVAT VEŠKERÉ VODOPRÁVNÍ ŽÁDOSTI podle nové vyhlášky č. 183/2018 Sb., ze dne 13. srpna 2018, o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. A to z důvodu nahrazení původní vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb. Přívětivé vodoprávní formuláře vhodné pro elektronická podání naleznete zde (Voda, eAGRI). Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství [online]. [cit. 2018-09-05]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/.  A  nebo níže viz Příloha č. 1 až 25 [revize 05.09.2018]

 

Příloha č. 1 ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 2 ŽÁDOST POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 3 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 4 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 5 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 7 ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 8 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM

Příloha č. 9 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ)

Příloha č. 10 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 11 ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU dle § 17 [znění od 23.08.2019 dle vyhlášky č. 197/2019 Sb.]

Příloha č. 12 ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Příloha č. 13 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ dle § 18

Příloha č. 14 ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL

Příloha č. 15 OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV

Příloha č. 16 ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU

Příloha č. 17 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ

Příloha č. 18 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ

Příloha č. 19 OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

Příloha č. 20 NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 21 NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 22 ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 23 ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 24 ŽÁDOST O VÝJIMKU Z DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY VOD

Příloha č. 25 ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA


Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku [akt. 03.01.2020]

Antrag zur Ausstellung eins Angelscheins [akt. 03.01.2020]


Odpady

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY
Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů do 100t

EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ A ZAŘÍZENÍ
§ 39 a 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• PŮVODCI A OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OBCE
• ZAŘÍZENÍ K ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ (s výjimkou skládek)
• ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ
• ZAŘÍZENÍ dle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
• PROVOZOVATELÉ SKLÁDEK
• SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA NEBEZPEČNÉHO ODPADU, SBĚROVÁ MÍSTA A SKLADY ODPADŮ(sběrné dvory)
• dopravci odpadů
§ 22, 23, 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů:

Příloha č. 20 HLÁŠENÍ O ROČNÍ PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Interaktivní formulář pro vytvoření ročního hlášení dle novelizované přílohy č. 20 vyhlášky
č. 383/2001 Sb. je zdarma zpřístupněn na: http://odpady.inisoft.cz/

Příloha č. 22 ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ A ZAŘÍZENÍ dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech (mimo skládek)
Příloha č. 23 SKLÁDKY ODPADŮ
Příloha č. 24 SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, SBĚROVÁ MÍSTA A SKLADY ODPADŮ (SBĚRNÉ DVORY)
Příloha č. 26 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR 
Příloha č. 27 DOPRAVCI ODPADŮ

• ELEKTROODPADY
§ 5 a 6 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

Příloha č. 8 HLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍELEKTROODPADŮ

• AUTOVRAKY
§ 11 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toku vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Příloha č. 4 HLÁŠENÍ O SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Adresa pro elektronické zasílání údajů v přenosovém standardu dat o odpadech:
(ohlašování evidence odpadů a ohlašování zařízení k nakládání s odpady dle příloh č. 20, 22, 23, 24
a 27 vyhl. 383/2001 Sb., přílohy č. 4 k vyhlášce č. 352-2008 Sb., a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 352-2005 Sb.)
odpady@prestice-mesto.cz

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 29. 10. 2020, 16:46:19

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací