Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Odbor životního prostředí

Kontakty na pracovníky odboru zde

Zde nás najdete: 2. patro dveře č. 214 - 216 Husova 465, 33401 Přeštice

 Činnosti odboru:

 Vodní hospodářství - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad)

zpět 

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších ředpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice: [revize 11.01.2019]

ve společném územním a stavební řízení:

 • povoluje vodní díla ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné povolení“)
 • vodoprávní úřad namísto rozhodnutí, vydává jako dotčený orgán závazná stanoviska příslušnému obecnému stavebnímu úřadu v případech, když jsou vodní díla součástí hlavní stavby, kterou umisťuje a povoluje obecný stavební úřad současně s vodním dílem v rámci společného povolení

povoluje:

 • odběr povrchové vody, její vzdouvání, popřípadě akumulaci, využití jejího energetického potenciálu; využití pro chov ryb nebo vodní drůbeže (za účelem podnikání),
 • odběr podzemní vody, její akumulaci, její čerpání za účelem snižování hladiny, umělé obohacování podzemních vod povrchovou vodou,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • vypouštění odpadních vod do kanalizace, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 • čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
 • užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona,
 • výsadbu stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
 • těžbu písku, štěrku, bahna a valounů z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
 • geologické práce na pozemcích v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • zasypávání odstavených koryt vodních toků,
 • vrácení vodního toku do původního koryta,
 • hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
 • úpravu, zřizování a změny koryt vodních toků,
 • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů vč. úpraven vody,
 • stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů vč. čistíren odpadních vod a stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace,
 • stavby na ochranu před povodněmi,
 • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
 • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, studny,
 • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami,

vydává souhlas:

 • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedící, pokud stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
 • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
 • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
 • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
 • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
 • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
 • ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu,
 • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

stanovuje:

 • ochranná pásma zdrojů podzemních nebo povrchových vod,
 • záplavová území vodních toků,

schvaluje:

 • plány opatření pro případy havárie,
 • manipulační řády popřípadě provozní vodních děl.

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:

schvaluje:

 • kanalizační řády veřejné kanalizace,
Žádosti k vodoprávnímu řízení jsou k dispozici zde
 

 Ochrana ovzduší [revize 13.06.2022]

zpět 

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice vykonává státní správu v přenesené působnosti svěřenou obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností:

vydává:

 • závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, podle jiného právního předpisu6). Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu12),
 • vyjádření k řízení vedeným krajským úřadem k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
 • provádí kontroly dodržování zákona o ochraně ovzduší u provozovatelů stacionárních zdrojů,

ukládá:

 • opatření ke zjednání nápravy včetně vydání rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje,

a dále:

 • aktivně zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí /podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ovzduší/. Zveřejňování těchto povinných informací zde ke stažení (3.35 MB)
 • je dotčeným správním úřadem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících,
 • je dotčeným správním úřadem podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (zákon o integrované prevenci).

POVINNOSTI PROVOZOVATELE STACIONÁRNÍHO ZDROJE o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně

 Zemědělský půdní fond 

zpět 

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice

rozhoduje:

 • zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
 • o výši finančních odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností a neplněním podmínek vydaného souhlasu,
 • o udělení souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
 • o udělení souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,

uděluje souhlas:

 • s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace,

kontroluje plnění:

 • povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,
 • podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
 • jím uloženého opatření k nápravě,

a dále:

 • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
 • zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí,
 • je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha, a
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.

 Odpady  [revize 04.01.2021]

 zpět 

Podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., odbor životního prostředí, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve svém správním obvodu:

 • řeší nakládání s nezákonně soustředěným odpadem (§ 14)
 • vydává povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, nejde-li o zařízení určené pro nakládání s odpady (§ 30 odst. 3)
 • vydává souhlas k provozování malého zařízení; součástí souhlasu s provozem malého zařízení je provozní řád (§ 64)
 • kontroluje a zpracovává hlášení o komunitních kompostárnách, o množství zpracovaných rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v uplynulém kalendářním roce v komunitní kompostárně (§ 66), souhrnné údaje z průběžné evidence a hlášení o obecním systému za uplynulý kalendářní rok  (§ 95 odst. 3 až 5), zaslaná ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
 • vede a zpracovává evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona (§ 146)
 • kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona, s výjimkou oblastí, v nichž je podle § 147 odst. 1 písm. a) ke kontrole příslušný obecní úřad, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (§ 146)
 • může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby; při správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu (§ 146)
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí (§ 146)
 • vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství (§ 146)
 • vydává z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů (§ 146)
 • vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona (§ 146)
 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého (§ 146).

 Ochrana přírody a krajiny 

zpět 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:

 • vymezuje a hodnotí systém ekologické stability,
 • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve správním obvodu,
 • může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti,
 • je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat,
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny,
 • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnost provést náhradní opatření,
 • odebírá nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců chráněných podle zvláštního právního předpisu,
 • může vydávat pro svůj správní obvod nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti,
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků,
 • registruje významné krajinné prvky,
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, případně ruší jejich ochranu, PAMÁTNÉ STROMY PŘEŠTICKA
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest,
 • podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod,
 • může stanovit odchylný postup pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství,
 • uzavírá smlouvy o chráněných územích,

Pro Přeštice (Přeštice, Přeštice zastávka, Skočice, Žerovice):

 • povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vedu přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách.

  Lesní hospodářství 

zpět 

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:

rozhoduje:

 • o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušný ústřední orgán státní správy lesů, o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, do výměry 1 ha lesa hospodářského a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 • o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden ha, žádost o souhlas k dělení v PDF (273.81 kB),
 • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
 • o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené,
 • o uznání výběrových stromů a lesních porostů,
 • o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích,
 • o udělení nebo odejmutí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
 • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod,
 • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí

a dále:

 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu
 • zajišťuje zpracování osnovy,
 • povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů,
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče,
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur,
 • ustanovují lesní stráž s působností ve svém správním obvodu a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu,
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona.

 Myslivost 

zpět 

Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:

rozhoduje:

 • o opatřeních k zachování všech druhů zvěře v přírodě,
 • o vypouštění zvěře do honitby,
 • o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení k přikrmování zvěře v případě, že nedá souhlas vlastník honebních pozemků,
 • o omezení nebo zákazu vstupu do honitby,
 • o krmení zvěře na náklad uživatele honitby, trpí-li zvěř hlady,
 • o uznání honitby, uznání obory,
 • o registraci honebního společenstva,
 • o přičlenění pozemků k honitbě,
 • o změně a zániku honiteb,
 • o ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře,
 • o snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu,
 • o povolení lovu mimo dobu lovu,
 • o povolení lovu na nehonebních pozemcích,
 • o ustanovení a zrušení myslivecké stráže,
 • o konání každoročních chovatelských přehlídek trofejí.

vede:

 • rejstřík honebních společenstev,
 • evidenci mysliveckých hospodářů, mysliveckých stráží, loveckých psů,
 • mysliveckou evidenci a statistiku a kontroluje plnění plánu lovu,
 • evidenci plomb a tyto plomby vydává,

vydává a odebírá:

 • lovecké lístky.

 Rybářství 

zpět 

Podle zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice:

ustanovuje, odvolává či zrušuje:

 • rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti,

vydává a odebírá:

 • rybářské lístky.

 Řízení ochrany před povodněmi 

zpět 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. V době mimo povodeň je odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností.

Povodňový plán ORP Přeštice (odkaz na textovou a grafickou část)

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

 • potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,
 • organizují provádění povodňových prohlídek,
 • prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
 • ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 • organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních okresů, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech,
 • spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 • soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni.
 • Tato norma platí pro vypracování povodňových plánů krajů, obcí s rozšířenou působností, obcí a nemovitostí, ohrožených povodněmi. Ke stažení PDF formát 143 KB zde.

Další žádosti a formuláře 

zpět 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK aktualizace 13.06.2018 (verze pro tisk v PDF zde) 

 Zemědělský půdní fond

 zpět 

ŽÁDOST O SOUHLAS S ODNĚTÍM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY (PDF)  k editaci ke stažení v RTF zde aktualizace 05.01.2023

Textový návod na postup výpočtu odvodu za odnětí ZPF od 28.6.2016

Interaktivní excel na výpočet odvodů za odnětí ZPF od 01.01.2024 aktualizace 12.03.2024

Oznámení orgánu ZPF zahájení realizace záměru stavby aktualizace 16.01.2017

Žádost o udělení souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků

 Ochrana přírody a krajiny

zpět 

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 

 

 Lesní hospodářství

zpět 

Žádost o odnětí či omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesních pozemků)

Žádost o souhlas k dělení lesního pozemku   494.1 kB

Lesní hospodářská evidence pro právnické osoby

Lesní hospodářská evidence pro fyzické osoby

Lesní hospodářská evidence pro více lesních hospodářských celků

 Vodní hospodářství - vodoprávní úřad 

zpět 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ Příloha č. 6 k vyhl. č. 503/2006 Sb. [vloženo 12.06.2018]

ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
dle § 169 stavebního zákona, jedná se o doporučený vzor, neboť žádost není předepsána právním předpisem [vloženo 13.04.2022]

Jednotlivé formuláře pro vodoprávní řízení jsou:

A) na portálu MZe ke stažení zde (Voda, eAGRI). Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství [online]. [cit. 2018-09-05]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/. 

B) nebo níže jako Příloha č. 1 až 25 [revize 31.12.2020]

Žádosti je nutno podat podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (od 23.08.2019 ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.). 

Příloha č. 1 ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 2 ŽÁDOST POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 3 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 4 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 5 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 7 ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 8 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM

Příloha č. 9 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ)

Příloha č. 10 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 11 ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU dle § 17 [znění od 23.08.2019 dle vyhlášky č. 197/2019 Sb.]

Příloha č. 12 ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Příloha č. 13 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ dle § 18

Příloha č. 14 ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL

Příloha č. 15 OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV

Příloha č. 16 ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU

Příloha č. 17 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ

Příloha č. 18 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ

Příloha č. 19 OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

Příloha č. 20 NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 21 NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 22 ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 23 ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 24 ŽÁDOST O VÝJIMKU Z DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY VOD

Příloha č. 25 ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA


 Rybářství 

zpět 

Žádost o vydání rybářského lístku [akt. 21.04.2022]

Antrag zur Ausstellung eins Angelscheins [akt. 21.04.2022]

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
3
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat