Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Spolky

"Sdružení občanů Skočic, z.s." 

Úsilí o trvalé zlepšování životních podmínek občanů ve Skočicích, pomoc spolupráci občanů veřejného a soukromého sektoru neformálních skupin a místních organizací, podpora občanských iniciativ jež přispívají k celkovému rozvoji občanské společnosti ve Skočicích.

55. Přední hlídka Royal Rangers Přeštice

Pobočný spolek Royal Rangers v ČR, dětské organizace skautského typu. Věnujeme se výchově dětí podle základů křesťanské morálky. Spolek pro volnočasové aktivity mládeže a mimoškolské vzdělávání.

Asociace TOM ČR, TOM 20902 ÚHLAVA

Dětský vodácký oddíl. Smysluplné naplňování volného času a výchova svých členů na poli turistiky, tábornictví, sportovních, kulturních, sociálních a charitativních aktivit.

Běžecký klub Přeštice, z.s.

Pořádání sportovních akcí, společné výběhy krajinou, diskuse nad běžeckými úspěchy.

COPR z. s.

Zlepšovat podmínky v oblasti rozvoje cyklistiky, cykloturistiky a cyklistické dopravy s důrazem na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Český kynologický svaz ZKO Přeštice - 346

Zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Zahrnuje zejména sportovní výcvik a chov psů, jejich organizování, řízení, provádění akcí, financování, hospodaření, evidenci, zajišťování reprezentace, jakož i publicitu a propagaci jejích výsledků.

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice

Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti. Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí. Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu. Rozvíjení a popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních.

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice

Zabezpečovat cílevědomě řízenou plemenitbu zvířat, zajišťovat zvyšování úrovně stávajících druhů a plemen, zlepšování užitkových vlastností, vylepšování exteriéru a provádět kontroly užitkovosti zvířat.

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Přeštice

Zabezpečovat cílevědomě řízenou plemenitbu zvířat, zajišťovat zvyšování úrovně stávajících druhů a plemen, zlepšování užitkových vlastností, vylepšování exteriéru a provádět kontroly užitkovosti zvířat

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Přeštice

Vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj oboru včelařství a členů směřující k dosahování obecného blaha.

Junák - český skaut, středisko Dr. Bečváře Přeštice, z. s.

Podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

KČT, odbor Úhlava

KČT je spolek aktivních turistů a příznivců především vodní turistiky.

Klub vojáků v záloze Přeštice

Uspokojování zájmů členů v branné střelbě, brannosti, vlastenectví a spolupráci s ozbrojenými silami ČR.

Kočičí svět, z.s.

Dobrovolné, nezávislé, nepolitické a demokratické sdružení pro zájemce o záchranu opuštěných, týraných nebo nemocných zvířat a pomoc lidem, kteří o taková zvířata pečují.

MS Jama Skočice z.s.

Společné provádění myslivosti v honitbě, které se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních úřadů a podmínkami smlouvy o nájmu honitby.

Myslivecké sdružení Sokol Žerovice, z.s.

Společný výkon práva myslivosti, ochrana přírody a v ní volně žijící zvěře, jakož i ochrana životního prostředí.

Myslivecký spolek Přeštice

Společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě, ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře, jakož i ochrana životního prostředí a práce s dětmi a mládeží.

Sdružení obyvatel Zastávky, z.s.

Prosazovat a hájit zájmy obyvatel obce Přeštice, část Zastávka, podporovat rozvoj společenského života obce, pořádat volnočasové aktivity pro děti a školní mládež

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přeštice

Spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech. Vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti PO. Podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skočice

Spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech. Vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti PO. Podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žerovice

Spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech. Vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti PO. Podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti.

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka

Aktivní podíl na ochraně památek (brigády, čištění okolí památek apod.), mapování současného stavu dochovaných historických památek ve své územní působnosti, zprostředkovávání vypracování odborných posudků a zajištění restaurátorských prací, vedoucích k záchraně historických památek, seznamování všemi možnými způsoby co nejširší veřejnosti s historickými památkami a s výsledky své práce, organizování shromažďování potřebných finančních prostředků (sbírky, vyhledávání sponzorů apod.), dokumentování uskutečněných akcí spolku v příležitostných regionálních publikacích a podílení se na propagaci života a díla slavných přeštických rodáků. Provádění osvětové činnosti mezi širokou veřejností.  Spolupráce na činnosti Domu historie Přešticka, případně jiných malých regionálních muzeí spolků a jednotlivců v okruhu územní působnosti spolku.

Spolek ŠK BSOD 334 01  Přeštice

Sportovní činnost - hraní šipek, sdružování zájemců o hraní šipek

Spolek Žerovice sobě

Spolek usiluje o trvalé zlepšení životních podmínek občanů Žerovic

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice

tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost

Tělovýchovná jednota Přeštice z. s.

Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů. Provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení. Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožnit jim informovanost v oblasti tělesné kultury. Hájit zájmy členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy, města a ostatními organizacemi i jednotlivci. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví veřejnosti, a to především se zaměřením na děti a mládež.

TJ Sokol Žerovice, z.s.

Provozovat sport a další obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže a budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel. Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení. Napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Přeštice

Zahrádkářská činnost

Ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice z.s.

Pravidelné  rozvíjení hudebního talentu a pěveckých schopností členek, příprava koncertů, pěveckých studijních soustředění a dalších akcí.

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
3
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat