A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2022

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 06.01.2022

Na žádost spol. Istav Media, s.r.o., IČO:03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zastoupené Ing. Martinem Kosourem, jednatelem společnosti, doručené Městskému úřadu v Přešticích dne 6.1. 2022, byla dne 20. 1. 2022, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2022.

informace dle 106 na žádost ze dne 6_1_2022.pdf

Poskytnuté informace v roce 2021

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.12.2021

Dne 1.12.2021 požádala fyzická osoba o informace, týkající se pozice vedoucího OSD pana Z.H. Dne 15.12.2021 vydal MěÚ Přeštice Rozhodnutí pod č.j. PR-KS-ALZ/89192/2021 v souladu s ust. § 8a a § 8b odst. 1 a 3 zák. č. 106/1999 Sb., s částečným odmítnutím žádosti v požadovaných bodech 1) až 5); dále byla s odkazem na ust. § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. žádost zcela odmítnuta v rozsahu žádosti o poskytnutí informace, u jakého institutu a v jakém roce získal Z.H. jako úřední osoba titul magistr. Informace byla poskytnuta dne 15.12.2021.

INF P.Č ze dne 1.12.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 03.10.2021

Dne 3.10.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.7.2021 až 30.9.2021. Informace byla poskytnuta po uhrazení úhrady za vyhledání a zpracování požadovaných informací dne 2.11.2021.

2021-16981.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.01.2021

Dne 07.01.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby J.K., bytem 182 00 Praha 8, týkající se pravidel a procesu při prodeji nemovitého majetku města Přeštice; zveřejnění prodeje majetku na úřední desce; kontroly Ministerstva vnitra ve věci nakládání s majetkem města Přeštice; plánů města Přeštice při prodeji movitého majetku v průběhu r. 2020 a 2021; stavebních parcel k prodeji. Informace byla poskytnuta dne 13.01.2021.

Informace ze dne 7.1.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.07.2021

Dne 07. července 2021 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-11490/2020-POI, OSD-10875/2020-SCH, OSD-10525/2020-SCH. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 12. července 2021. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Ing_M J D-PŘ-316-2019 723-2019 zaslání požadovaného zaslání - anonymní - kopie.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.07.2021

Dne 7.7.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.4.2021 do 30.6.2021. Informace byla poskytnuta dne 20.8.2021.

informace 57764_2021_dle zák 106_1999.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.12.2021

Dne 7.12.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost právnické osoby ohledně přestupku fyzické osoby za období od 1.1.2019 do 7.12.2021. Dne 14.12.2021 byl žadatel MěÚ Přeštice č.j. PR-KS-ALZ/90714/2021 vyzván k upřesnění obecné žádosti. Po upřesnění žádosti žadatelem dne 5.1.2021 byl obratem dne 5.1.2022 MěÚ Přeštice č.j. PR-KS-ALZ/590/2022 vyzván k opětovnému doplnění žádosti. Žadatel dne 6.1.2021 zaslal doplněnou žádost. Dne 17.1.2022 bylo MěÚ Přeštice vydáno Rozhodnutí č.j. PR-KS-ALZ/5294/2022, kde byla s ohledem na čl 4. a 5 GDPR a ust. § 8a zák. č. 106/1999 Sb., žádost odmítnuta a požadovaná informace v bodě č. 1) a 2) nebyla poskytnuta. Dne 17.1.2022 byly žadateli MěÚ Přeštice č.j. PR-KS-ALZ/5320/2022 poskytnuty informace k bodu č. 3) a 4) ve věci č.j. spisových značek, vedených u povinného subjektu do 7.12.2021.

INF Mgr. L.H. ze dne 7.12.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.02.2021

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 08.02.2021 žádost podle InfZ o poskytnutí informací o všech žádostech a podáních uskutečněných na Odbor životního prostředí MěÚ Přeštice, v prosinci 2010 a v lednu 2011. Žadatel požaduje: datum podání, věc a jméno podatele (žadatele). Informace ohledně písemností podaných v prosinci 2010 byly v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ odmítnuty rozhodnutím čj. PR-OŽP-DVO/12454/2021 ze 23.02.2021. Informace ohledně písemností podaných v lednu 2011 byly poskytnuty v anonymizované podobě na základě výroku 1) bodu b) shora citovaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Informace byla poskytnuta dne 23.02.2021.

Podání na OŽP XII.2010-I. 2011 info dle 106-1999- sdělení + příl.- částečné poskytnutí informací anonymiztováno pro WWW.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.04.2021

Dne 8.4.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.1.2021 do 31.3.2021. Informace byla poskytnuta dne 11.5.2021.

Informace poskytnutá na žádost 9.4.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.07.2021

Dne 8.7.2021 byla Městu Přeštice podle zák.č. 106/1999 Sb. doručena žádost právnické osoby Asociace pro mezinárodní otázky z.s., Praha, týkající se možné spolupráce Města Přeštice a institucí z ČLR. Informace byla poskytnuta dne 9.7.2021.

web - Inf. z 8.7.21 - Asociace pro mez.otazky z.s..pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.12.2021

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, obdržel dne 08.12.2021 žádost podle InfZ o poskytnutí informací ohledně zaslání žádostí, rozhodnutí (včetně procesních), povolení a příp. námitek, které se týkají stavby vodního díla (studny) na označeném pozemku, a to včetně dokladu pro posouzení výjimky. Jedná se o poskytnutí podstatné části spisu, tedy kopií písemností týkajících se povolení stavby vodního díla (vrtané studny). Pouze požadované povolení lze vyhledat ve veřejném centrálním registru vodoprávní evidence Ministerstva zemědělství, proto namísto poskytnutí informace, byl žadateli, v souladu s ust. § 6 InfZ, písemně sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se tato informace nachází. Ve zbývající části byla dle § 15 odst. 1 InfZ žádost odmítnuta rozhodnutím čj. PR-OŽP- PR-OŽP-DVO/92488/2021 ze 14.12.2021, protože zbývající požadované informace lze ze správního spisu poskytnout pouze nahlížením do spisu s postupem podle správního řádu. Informace byla poskytnuta dne 16.12.2021.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb. na žádost ze dne 08.12.2021 anonimizováno.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.01.2021

Dne 9.1.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.9.2020 do 31.12.2020. Informace byla poskytnuta dne 13.1.2021.

informace dle zákona č. 106 2021-988(1).pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.03.2021

Dne 9.3.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost právnické osoby EDGE Reality s.r.o., Holečkova 789/79, 155 00 Praha 5, IČO 08470774, týkající se důvodu odstranění reklamního zařízení na pozemku parc.č. 1261/1 v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 10.3.2021.

Informace ze dne 9.3.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 11.03.2021

Dne 11.03.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby XXXXXXXXX, se sídlem XXXXXXX, Zruč-Senec, týkající se informace o statistických údajích ohledně bodového hodnocení řidičů za období roku 2016 – 2019, evidovaných v centrálním registru řidičů ORP Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 16.03.2021.

Poskytnutí informace ze dne 11.03.2021 .pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 11.10.2021

Dne 11.10.2021 byla městskému úřadu doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se zpřístupnění informací k odstranění reklamní plochy z pozemku p.č. 800/1 k.ú. Dolní Lukavice. Žádost byla vyřízena dne 15.10.2021

2 Poskytnutí informace.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021

Dne 12.02.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby V.D., bytem 330 08 Zruč-Senec, týkající se informací potřebných k prováděné Bakalářské práci s názvem „Institut myslivecké stráže a vztah k výkonu státní správy lesů v České republice“, a to ohledně přestupků dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v časovém období od 01.01.2015 do 31.12.2020. Informace byla poskytnuta dne 17.02.2021.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021

Dne 12.02.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby týkající se poskytnutí informací: a) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; b) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; c) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; d) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. Informace byla poskytnuta dne 19.02.2021.

INF. PR-KS-ALZ-10293-2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.07.2021

Dne 13. července 2021 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-19638/2020-CIV. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 13. července 2021. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Informace dle 106_1999 na žádost ze dne 13.7.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.09.2021

Dne 13.9.2021 byla MěÚ Přeštice doručena žádost fyzické osoby T.E., bytem 289 22 Lysá nad Labem, ve věci kontroly Ministerstva vnitra na MěÚ v Přešticích, v oblasti správy úřední desky. Informace byla poskytnuta dne 14.9.2021.

web - inf._z_13.09.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 15.07.2021

Dne 15.7.2021 byla Městu Přeštice podle zák.č. 106/1999 Sb. doručena žádost právnické osoby Eurobillboard CZ s.r.o, Praha, týkající se reklamní plochy na pozemku p.č. 2495 k.ú. Přeštice.. Informace byla poskytnuta dne 19.7.2021.

web - Inf. dle 106-1999 Sb.- Eurobillboard Praha 5.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 25. 1. 2022, 6:04:09

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací