A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2021

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.01.2021

Dne 07.01.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby J.K., bytem 182 00 Praha 8, týkající se pravidel a procesu při prodeji nemovitého majetku města Přeštice; zveřejnění prodeje majetku na úřední desce; kontroly Ministerstva vnitra ve věci nakládání s majetkem města Přeštice; plánů města Přeštice při prodeji movitého majetku v průběhu r. 2020 a 2021; stavebních parcel k prodeji. Informace byla poskytnuta dne 13.01.2021.

Informace ze dne 7.1.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.07.2021

Dne 07. července 2021 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-11490/2020-POI, OSD-10875/2020-SCH, OSD-10525/2020-SCH. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 12. července 2021. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Ing_M J D-PŘ-316-2019 723-2019 zaslání požadovaného zaslání - anonymní - kopie.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.07.2021

Dne 7.7.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.4.2021 do 30.6.2021. Informace byla poskytnuta dne 20.8.2021.

informace 57764_2021_dle zák 106_1999.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.02.2021

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 08.02.2021 žádost podle InfZ o poskytnutí informací o všech žádostech a podáních uskutečněných na Odbor životního prostředí MěÚ Přeštice, v prosinci 2010 a v lednu 2011. Žadatel požaduje: datum podání, věc a jméno podatele (žadatele). Informace ohledně písemností podaných v prosinci 2010 byly v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ odmítnuty rozhodnutím čj. PR-OŽP-DVO/12454/2021 ze 23.02.2021. Informace ohledně písemností podaných v lednu 2011 byly poskytnuty v anonymizované podobě na základě výroku 1) bodu b) shora citovaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Informace byla poskytnuta dne 23.02.2021.

Podání na OŽP XII.2010-I. 2011 info dle 106-1999- sdělení + příl.- částečné poskytnutí informací anonymiztováno pro WWW.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.04.2021

Dne 8.4.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.1.2021 do 31.3.2021. Informace byla poskytnuta dne 11.5.2021.

Informace poskytnutá na žádost 9.4.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.07.2021

Dne 8.7.2021 byla Městu Přeštice podle zák.č. 106/1999 Sb. doručena žádost právnické osoby Asociace pro mezinárodní otázky z.s., Praha, týkající se možné spolupráce Města Přeštice a institucí z ČLR. Informace byla poskytnuta dne 9.7.2021.

web - Inf. z 8.7.21 - Asociace pro mez.otazky z.s..pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.01.2021

Dne 9.1.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.9.2020 do 31.12.2020. Informace byla poskytnuta dne 13.1.2021.

informace dle zákona č. 106 2021-988(1).pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.03.2021

Dne 9.3.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost právnické osoby EDGE Reality s.r.o., Holečkova 789/79, 155 00 Praha 5, IČO 08470774, týkající se důvodu odstranění reklamního zařízení na pozemku parc.č. 1261/1 v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 10.3.2021.

Informace ze dne 9.3.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 11.03.2021

Dne 11.03.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby XXXXXXXXX, se sídlem XXXXXXX, Zruč-Senec, týkající se informace o statistických údajích ohledně bodového hodnocení řidičů za období roku 2016 – 2019, evidovaných v centrálním registru řidičů ORP Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 16.03.2021.

Poskytnutí informace ze dne 11.03.2021 .pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021

Dne 12.02.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby V.D., bytem 330 08 Zruč-Senec, týkající se informací potřebných k prováděné Bakalářské práci s názvem „Institut myslivecké stráže a vztah k výkonu státní správy lesů v České republice“, a to ohledně přestupků dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v časovém období od 01.01.2015 do 31.12.2020. Informace byla poskytnuta dne 17.02.2021.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021

Dne 12.02.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby týkající se poskytnutí informací: a) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; b) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; c) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; d) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. Informace byla poskytnuta dne 19.02.2021.

INF. PR-KS-ALZ-10293-2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.07.2021

Dne 13. července 2021 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-19638/2020-CIV. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 13. července 2021. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Informace dle 106_1999 na žádost ze dne 13.7.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.09.2021

Dne 13.9.2021 byla MěÚ Přeštice doručena žádost fyzické osoby T.E., bytem 289 22 Lysá nad Labem, ve věci kontroly Ministerstva vnitra na MěÚ v Přešticích, v oblasti správy úřední desky. Informace byla poskytnuta dne 14.9.2021.

web - inf._z_13.09.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 15.07.2021

Dne 15.7.2021 byla Městu Přeštice podle zák.č. 106/1999 Sb. doručena žádost právnické osoby Eurobillboard CZ s.r.o, Praha, týkající se reklamní plochy na pozemku p.č. 2495 k.ú. Přeštice.. Informace byla poskytnuta dne 19.7.2021.

web - Inf. dle 106-1999 Sb.- Eurobillboard Praha 5.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 17.03.2021

Na žádost spol. AMA, s.r.o., IČO 61327557, se sídlem Voroněžská 144/20 Liberec1, 460 01, zastoupené paní Zdenkou Matysovou, doručenou Městskému úřadu v Přešticích dne 17. 3. 2021, byla dne 22. 3. 2021, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2021.

Informace dle zákona 106_1999, AMA s.r.o. 2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.02.2021

Dne 18.02.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost právnické osoby XXX, se sídlem XXX Kladno, týkající se informace o počtu vedených přestupkových řízení na tuto právnickou osobu k datu 18.02.2021

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 18.02.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.06.2021

Dne 18.06.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost fyzické osoby XXXXX o informaci podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – kolik spisů v nichž se objevuje jméno žadatele, ať už jako údajný obviněný, podezřený nebo svědek, se nachází v současné době v evidenci Městského úřadu Přeštice, odbor dopravní a správní - informace byla poskytnuta dne 23.06.2021.

Informace_dle_zák. 106 ze dne 23.06.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 23. 2. 2021

Dne 23. 2. 2021 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci exekuční činnosti města. Informace byla poskytnuta dne 5. 3. 2021.

Poskytnutí_informací_dle_106_1999_Sb_Člověk_v_tísni_o_p_s_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 27.06.2021

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 27.06.2021 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací ohledně počtu vydaných loveckých lístků cizincům za roky 2016 až 2020 včetně uvedení na jakou dobu byl lovecký lístek vydán (1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok) a dále uvedení státní příslušnosti držitele lístku. Informace byly poskytnuty dne 12.07.2021

Informace _106_1999.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 27.09.2021

Dne 27. září 2021 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-PŘ-3584/2021-SCH. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 30. září 2021. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob, v tomto případě příjmení, které požadovaná písemnost obsahuje.

Ing_J.A.-PŘ-3584-2021 zaslání požadovaného zaslání .pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 20. 10. 2021, 12:14:42

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací