A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2022

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.01.2022

Dne 4.1.2022 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.10.2021 až 31.12.2021. Informace byla poskytnuta po uhrazení úhrady za vyhledání a zpracování požadovaných informací dne 7.2.2022.

Instav Media.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.02.2022

Dne 04.02.2022 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby ohl. nejvyššího vzdělání a v jakém oboru zaměstnance OSD. Informace byla poskytnuta dne 07.02.2022.

INF. 9653-2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 05.04.2022

Dne 5.4.2022 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.1.2022 až 31.3.2022. Informace byla poskytnuta dne 14.4.2022.

Istav 01-03.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 06.01.2022

Na žádost spol. Istav Media, s.r.o., IČO:03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zastoupené Ing. Martinem Kosourem, jednatelem společnosti, doručené Městskému úřadu v Přešticích dne 6.1. 2022, byla dne 20. 1. 2022, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2022.

informace dle 106 na žádost ze dne 6_1_2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.02.2022

Dne 07.02.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby XXX, bytem XXX 323 00 Plzeň, týkající se informace o statistických údajích ohledně bodového hodnocení řidičů za období roku 2016 – 2021, evidovaný v centrálním registru řidičů ORP Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 14.02.2022

Poskatnutí informace ze dne 07.02.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.02.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, obdržel dne 09.02.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí informací o honitbách, honebních společenstvech a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních společenstev, případně na výhradní majitele honebních pozemků. Požadované informace byly poskytnuty e-mailem dne 15.02.2022 písemností čj. PR-OŽP-DVO/10671/2022.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb. na žádost ze dne 09.02.2022 anonymizováno.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 11.07.2022

Dne 11.7.2022 byla Městskému úřadu Přeštice, OVÚP doručena žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.4.2022 až 30.6.2022. Informace byla poskytnuta dne 1.8.2022.

informace_a_priloha.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.02.2022

Dne 14.02.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby , týkající se datumů, časů a míst, ve kterých má městská policie Přeštice v měsíci únoru 2022 povoleno od Policie ČR měřit rychlost. Informace byla poskytnuta dne 17.02.2022.

Informace ze dne 14.2.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 17.01.2022

Dne 17.01.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby , týkající se datumů, časů a míst, ve kterých má městská policie Přeštice v měsíci únoru 2022 povoleno od Policie ČR měřit rychlost. Informace byla poskytnuta dne 17.02.2022.

Priloha k Inf. ze dne 17.01.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.01.2022

Dne 18. ledna 2022 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla součástí podaného odvolání, v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-11490/2020-POI, OSD-10875/2020-SCH, OSD-10525/2020-SCH – hlavní spis. Požadované informace byly žadateli poskytnuty, kdy byl poskytnut obsah spis, dne 22. února 2022. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Ing_M J D-PŘ-316-2019 723-2019 zaslání požadovaného zaslání 18. ledna 2022 - anonymizovaná verze.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 22.02.2022

Dne 22.02.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 623 00 Brno, týkající se informace ohledně správy stacionárních radarů (automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy) Městským úřadem Přeštice, včetně jejich počtu. Informace byla poskytnuta dne 23.02.2022

Poskytnutí informace ze dne 22.02.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 23.03.2022

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 23.03.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí některých informací týkajících se vodních práv pro využívání energetického potenciálu všech malých vodních elektráren („MVE“) v celém správním obvodu zdejšího úřadu. Informace, které máme k dispozici, byly poskytnuty sdělením čj. PR-OŽP-DVO/26226/2022 ze dne 06.04.2022. Požadované informace které o MVE nemáme k dispozici a informace neexistující, byly v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ, odmítnuty rozhodnutím čj. PR-OŽP-DVO/26225/2022 ze dne 06.04.2022.

Částečně poskytnutá informace na žádost podanou dne 23.03.2022 na WWW anonymizováno.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.08.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 25.08.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí informací ohledně vodní plochy na pozemku p.č. 306/12, 306/36 v k.ú. Bolkov u Roupova.. Požadované informace byly poskytnuty 06.09.2022 sdělením čj. PR-OŽP-VOT/65779/2022 ze dne 06.09.2022.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb. na žádost ze dne 25.08.2022 anonymizováno.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.04.2022

Dne 29.04.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby, týkající se počtu provedených plateb, počtu provedených elektronických podání, ročních nákladů na provoz a pořizovacích nákladů na Portál občana v r. 2020 – 2021.

Informace Alblová z 29.4.2022.pdf

Poskytnuté informace v roce 2021

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.12.2021

Dne 1.12.2021 požádala fyzická osoba o informace, týkající se pozice vedoucího OSD pana Z.H. Dne 15.12.2021 vydal MěÚ Přeštice Rozhodnutí pod č.j. PR-KS-ALZ/89192/2021 v souladu s ust. § 8a a § 8b odst. 1 a 3 zák. č. 106/1999 Sb., s částečným odmítnutím žádosti v požadovaných bodech 1) až 5); dále byla s odkazem na ust. § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. žádost zcela odmítnuta v rozsahu žádosti o poskytnutí informace, u jakého institutu a v jakém roce získal Z.H. jako úřední osoba titul magistr. Informace byla poskytnuta dne 15.12.2021.

INF P.Č ze dne 1.12.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 03.10.2021

Dne 3.10.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.7.2021 až 30.9.2021. Informace byla poskytnuta po uhrazení úhrady za vyhledání a zpracování požadovaných informací dne 2.11.2021.

2021-16981.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.01.2021

Dne 07.01.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby J.K., bytem 182 00 Praha 8, týkající se pravidel a procesu při prodeji nemovitého majetku města Přeštice; zveřejnění prodeje majetku na úřední desce; kontroly Ministerstva vnitra ve věci nakládání s majetkem města Přeštice; plánů města Přeštice při prodeji movitého majetku v průběhu r. 2020 a 2021; stavebních parcel k prodeji. Informace byla poskytnuta dne 13.01.2021.

Informace ze dne 7.1.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.07.2021

Dne 07. července 2021 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-11490/2020-POI, OSD-10875/2020-SCH, OSD-10525/2020-SCH. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 12. července 2021. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Ing_M J D-PŘ-316-2019 723-2019 zaslání požadovaného zaslání - anonymní - kopie.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.07.2021

Dne 7.7.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.4.2021 do 30.6.2021. Informace byla poskytnuta dne 20.8.2021.

informace 57764_2021_dle zák 106_1999.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.12.2021

Dne 7.12.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost právnické osoby ohledně přestupku fyzické osoby za období od 1.1.2019 do 7.12.2021. Dne 14.12.2021 byl žadatel MěÚ Přeštice č.j. PR-KS-ALZ/90714/2021 vyzván k upřesnění obecné žádosti. Po upřesnění žádosti žadatelem dne 5.1.2021 byl obratem dne 5.1.2022 MěÚ Přeštice č.j. PR-KS-ALZ/590/2022 vyzván k opětovnému doplnění žádosti. Žadatel dne 6.1.2021 zaslal doplněnou žádost. Dne 17.1.2022 bylo MěÚ Přeštice vydáno Rozhodnutí č.j. PR-KS-ALZ/5294/2022, kde byla s ohledem na čl 4. a 5 GDPR a ust. § 8a zák. č. 106/1999 Sb., žádost odmítnuta a požadovaná informace v bodě č. 1) a 2) nebyla poskytnuta. Dne 17.1.2022 byly žadateli MěÚ Přeštice č.j. PR-KS-ALZ/5320/2022 poskytnuty informace k bodu č. 3) a 4) ve věci č.j. spisových značek, vedených u povinného subjektu do 7.12.2021.

INF Mgr. L.H. ze dne 7.12.2021.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 28. 9. 2022, 5:18:44

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline