Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace v roce 2023

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 10.05.2023

Dne 4.4.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.1.2023 až 31.3.2023 Informace byla poskytnuta dne 10.5.2023.
informace dle 106 a příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 752,76 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 24. 04. 2023

Dne 24. 04. 2023 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se postupu při vedení správního řízení týkající se přestupků provozovatelů vozidel (ustanovení § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) v případě, že byla před spácháním uvedeného přestupku podána žádost dle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Informace byla poskytnuta dne 27. 04. 2023.
Informace dle 106_PF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,51 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.03.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 29.03.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 o přestupku fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby ohledně neumožnění připojení na vodovod nebo kanalizaci. Informace byla poskytnuta dne 05.04.2023 písemností čj. PR-OŽP-DVO/31203/2023 ze dne 05.04.2023
Poskytnutá informace dne 05.04.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,67 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 02.03.2023

Na žádost spol. AMA, s.r.o., IČO: 61327557, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01, doručené Městskému úřadu v Přešticích dne 2.3. 2023, byla dne 13. 3. 2023, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2023.
Informace na žádost ze dne 2.3.2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 92,15 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 16.02.2023

Dne 16.02.2023 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby, týkající se poskytnutí smluv mezi TJ Přeštice z.s. a města Přeštice; dále vyúčtování dotace na stavbu „Výstavba fotbalového hřiště UMT Přeštice“; plánované peněžní prostředky na ro. 2023. Informace byla poskytnuta dne 24.02.2023.
web - INF ze dne 16.02.2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 23.01.2023

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.01.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace, zda evidujeme existenci studny pozemku na pč. XXX/Y v kú Vodokrty. Informace byla poskytnuta dne 08.02.2023 písemností čj. PR-OŽP-MAK/13915/2023 ze dne 07.02.2023
Poskytnutá informace dne 08.02.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 595,22 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.01.2023

Dne 18. 1. 2023 byla Městskému úřadu Přeštice (dále jen MěÚ Přeštice) doručena žádost fyzické osoby o informace týkající se počtu stavebních povolení a ohlášení staveb vydaných pro jednotlivé roky od roku 2015 do roku 2022 v působnosti MěÚ Přeštice a celkového počet stavebních povolení a ohlášení staveb s pozitivní archeologickou situací a provedením archeologického výzkumu nebo dohledu s doloženým tzv. expertním listem. Dne 24. 1. 2023 MěÚ Přeštice dopisem č. j. PR-OŠVVPP-SAI/8156/2023 v souladu s ust. § 14, odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. žadatele informoval, že ve věci dotazu na celkový počet stavebních povolení a ohlášení staveb s pozitivní archeologickou situací a provedení archeologického výzkumu nebo dohledu s doloženým tzv. expertním listem není věcně příslušný, a proto tuto část žádosti v souladu s ust. v souladu s ust. § 14, odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. Vzhledem k tomu, že ve věci stavebních povolení a ohlášení staveb vydaných pro jednotlivé roky od roku 2015 do roku 2022 v působnosti MěÚ Přeštice byl dotaz příliš obecný a nebylo zcela zřejmé, jakých staveb se dotýká, vyzval MěÚ Přeštice žadatele v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. dopisem č. j. PR-OŠVVPP-SAI/8156/2023 ze dne 24. 1. 2023 k upřesnění této části žádosti. Žadatel v zákonné lhůtě 30 dní svou žádost neupřesnil, a MěÚ Přeštice vydal dne 29. 3. 2023 rozhodnutí č. j. PR-OŠVVPP-SAI/31183/2023, kterým se tato část žádosti odmítá.
Informace dle 106 - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 313,07 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.01.2023

Na žádost spol. Istav Media, s.r.o., IČO:03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zastoupené Ing. Martinem Kosourem, jednatelem společnosti, doručené Městskému úřadu v Přešticích dne 4.1. 2023, byla dne 16. 1. 2023, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2023.
Informace Istav s.r.o. 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,03 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 03.01.2023.

Dne 3.1.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.10.2022 až 31.12.2022. Informace byla poskytnuta dne 11.1.2023.
poskytnutá informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,63 kB

Poskytnuté informace v roce 2022

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 27.12.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.12.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí kopií protokolů z kontroly septiků u tří č.ev. v Přešticích. Informace byla poskytnuta e-mailem 10.01.2023 sdělením čj. PR-OŽP-MAK/5015/2023 ze dne 09.01.2023. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Poskytnutá informace dne 10.01.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,84 MB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 24.10.2022

Dne 24.10.2022 požádala MěÚ Přeštice fyzická osoba o poskytnutí informace, týkající se datumů, časů a míst, ve kterých má Městská policie Přeštice v měsíci listopadu 2022 povoleno od Policie ČR měřit rychlost. Informace byla poskytnuta dne 3.11.2022.
Informace ze dne 24.10.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,09 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 06.10.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 06.10.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí kopie povolení k nakládání s vodami na malou vodní elektrárnu Přeštice. Informace byla poskytnuta 07.10.2022 sdělením čj. PR-OŽP-VOT/83652/2022 ze dne 07.10.2022.
Poskytnutá informace na žádost podanou dne 06.10.2022 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 972,83 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 03.10.2022

Dne 3.10.2022 byla Městskému úřadu Přeštice, OVÚP doručena žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.7.2022 – 30.9.2022. Informace byla poskytnuta dne 2.11.2022.
poskytnutá informace a příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,99 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 26.09.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 26.09.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí informací ohledně správního aktu na stavební práce probíhající v roce 2022 na pozemcích p.č. 306/14, 306/36, 306/35, 306/12 a 306/32 v k.ú. Bolkov u Roupova. Informace, které máme k dispozici, byly poskytnuty 11.10.2022 sdělením čj. PR PR-OŽP-VOT/84983/2022 ze dne 11.10.2022. Požadované informace které nemáme k dispozici a informace neexistující, byly v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ, odmítnuty rozhodnutím čj. PR-OŽP-VOT/85122/2022 ze dne 11.10.2022
Částečně poskytnutá informace na žádost podanou dne 26.09.2022 anonymizováno na www.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,7 MB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 15.09.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 25.08.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí informací ohledně vypouštění vod do Biřkovského potoka z vodní plochy na pozemku p.č. 306/12, 306/36 v k.ú. Bolkov u Roupova.. Požadované informace byly poskytnuty 20.09.2022 sdělením čj. PR-OŽP-VOT/75619/2022 ze dne 20.09.2022.
Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb. na žádost ze dne 15.09.2022 anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,03 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.08.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 25.08.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí informací ohledně napouštění vodní plochy z Biřkovského potoka na pozemku p.č. 306/12, 306/36 v k.ú. Bolkov u Roupova.. Požadované informace byly poskytnuty 06.09.2022 sdělením čj. PR-OŽP-VOT/65779/2022 ze dne 06.09.2022.
Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb. na žádost ze dne 25.08.2022 anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,47 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.08.2022

Dne 01.08.2022 požádala MěÚ Přeštice osobně právnická osoba o ústní jednání a umožnění nahlížení do dokumentů obce č.j. PR-KS-ALZ/46662/2022 ze dne 8.6.2022. Dokumenty byly podkladem pro přípravu materiálů pro rozhodování rady města a zastupitelstva města při prodeji jednotek č. 964/1 až 964/5, 964/7 až 964/12, 965/1 až 965//12, 966/1 aý 966/8, 966/11 až 966/14, 967/1 až 967/8, 967/10, 967/12 až 967/14, a to v rozsahu návrhů na uzavření kupní smlouvy a související korespondence. Informace byla z části vyřízena na místě dne 1.8.2022, další části byly na žádost žadatele zaslány do datové schránky dne 12.08.2022.
Informace ze dne 01.08.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,37 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 11.07.2022

Dne 11.7.2022 byla Městskému úřadu Přeštice, OVÚP doručena žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.4.2022 až 30.6.2022. Informace byla poskytnuta dne 1.8.2022.
informace_a_priloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,81 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 28.06.2022

Dne 28.06.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost právnické osoby, týkající se stavebních prací na pozemku parc.č. 306/35 v k.ú. Bolkov u Roupova, které byly zahájeny dne 14.6.2022. Informace byla poskytnuta (věcně vyřízena dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ) dne 11.07.2022.
Informace ze dne 28.06.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,08 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 30.05.2022

Dne 30.05.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby, týkající se měření rychlosti Městské policie v Přešticích v měsících červen a červenec r. 2022; počet správních řízení, vedený odborem dopravy MěÚ; žádost o kopii vyjádření MěÚ Přeštice pro odvolací správní orgán ve správním řízení vedeném pod č.j. PR-OSD-SCH/27818/2021. Žadateli byla MěÚ Přeštice dne 01.06.2022 pod č.j. PR-KS-ALZ/44170/2022 doručena výzva k upřesnění žádosti. Žadatel dne 4.07.2022 č. j. 51211/2022 zaslal MěÚ upřesnění žádosti. Informace byla poskytnuta dne 13.07.2022.
Informace ze dne 30.05.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 465,99 kB
Zobrazeno 1-20 ze 199

Užitečné informace

MUNIPOLIS

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
12
3
13
3
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
2
26
2
27
5
28
3
29
2
30
3
31
2
1
2
2
4
3
2
4
2

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat