A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2020

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01. 04. 2020

Dne 1. 4. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci informací ze mzdové oblasti města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 14. 4. 2020.

Poskytnutí_informace_dle_zák_106_1999_Sb_informace_mzdy_zveřejnit.pdf.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 06.02.2020

Na žádost spol. AMA, s.r.o., IČO 61327557, se sídlem Voroněžská 144/20 Liberec1, 460 01, zastoupené paní Zdenkou Matysovou, doručenou Městskému úřadu v Přešticích dne 6. 2. 2020, byla dne 13. 2. 2020, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2020.

Informace dle zákona AMA.PDF

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 10.08.2020

Dne 10. srpna 2020 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou PR-OSD-2984/2019-SD-SCH-PŘ-723. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 11. srpna 2020. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Ing_M J D-PŘ-316-2019 723-2019 zaslání požadovaného B anonymní.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.05.2020

Dne 13.05.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se problematiky autoškol. Informace byla poskytnuta dne 18.05.2020

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb., týkající se problematiky autoškol.pdf.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.01.2020

Dne 14. 1. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci finančních investic města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 20. 1. 2020.

Poskytnutí_informace_dle_zák_106_1999_Sb_finanční_investice_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.7.2020

Dne 14.07.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se problematiky měření rychlosti jízdy v Tunelu Valík na Dálnici D5. Informace byla poskytnuta dne 16.07.2020

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb. ze dne 14.07.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19. 4. 2020

Dne 19. 4. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci provozu MHD ve městě Přeštice v letech 2010 až 2019. Informace byla poskytnuta dne 28. 4. 2020. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Poskytnutí_informace_dle_zák106_1999_Sb_provoz_MHD_2010-2019_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.02.2020

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 21.02.2020 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkající se počtu řízení vodoprávního úřadu vedených v roce 2016, 2017, 2018 a 2019 (jednotlivě); v kolika řízeních byla v letech 2016 až 2019 (po rocích) překročena lhůta 60 dnů pro vydání rozhodnutí dle § 15 odst. 11 vodního zákona; v kolika případech (v letech 2016 až 2019 - jednotlivě) bylo učiněno nadřízeným úřadem vodoprávního úřadu opatření dle § 80 správního řádu.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 21.02.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.7.2020

Dne 21.7.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost fyzické osoby o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci, týkající se možnosti nabídky ze strany úřadu k pronájmu nebytových prostor; povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem stavebních prací; Závazku o záručních podmínkách a vyjádření vlastníka místní komunikace; poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na žádost žadatele o dotaci; podmínky pro povolení kácení dřevin rostoucí mimo les a s ním spojené právní podmínky; možnost úřadu podat nabídku k prodeji nepotřebné věci; podání žádosti o podporu z programu „COVID-Nájemné“. Informace byla poskytnuta dne 30.7.2020.

Poskytnuti_informace_dle _zak.106-1999Sb._ze_dne 21.7.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 23.4.2020

MěÚ Přeštice obdržel dne 23.4.2020 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, týkající se řešení případů, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Žádost byla vyřízena v termínu dne 28.4.2020.

inf. dle 106-1999 Sb. ze dne 23.4.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.05.2020

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 25.05.2020 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí seznamu držitelů honiteb. Dne 29.05.2020 byl poskytnut seznam držitelů honiteb, ale pouze v působnosti ORP Přeštice, části žádosti o poskytnutí informace byla odložena, protože honitby Zemětice a Přestavlky nenáleží do správního obvodu ORP Přeštice.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106-1999 Sb., na žádost ze dne 25.05.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.05.2020Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 20.7.2020

Dne 20.7.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.4. do 30.6.2020. Informace byla poskytnuta po uhrazení úhrady za vyhledání a zpracování požadovaných informací dne 12.8.2020.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 20_7_2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 30. 04. 2020

Dne 30. 4. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci informací k umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu, dále informace o umístění úsekových měření rychlosti a instalace možných dalších technických zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 6.5.2020.

Informace dle 106-1999 Sb - ze dne 30.4.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 31.01.2020

Dne 31.1 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena a poskytnuta informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci počtu zapsaných dětí v termínu jarních prázdnin r. 2020 do MŠ Skočice.

Informace ze dne 31.1.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb., na žádost ze dne 21.02.2020

Městský úřad Přeštice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel dne 21.02.2020 žádost o odpovědi na dotazy, týkající se mediace v praxi OSPOD, dále zpracovávané do diplomové práce. Odpověď na dotazy byla zaslána dne 26.02.2020.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb., na žádost ze dne 21.02.2020.pdf

Poskytnuté informace v roce 2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.10.2019

Dne 21.10.2019 byla městu Přeštice doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci Dohody o narovnání uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. ze dne 11.7.2017, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 16.3.2007 a dále Dohody o změně SoBSK z 16.3.2007 uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 11.7.2017. Informace byla poskytnuta dne 27.11.2019.

Informace poskytnutá na žádost ze dne 21.10.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.11.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 01.11.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se se povolených studní v katastrálním území Plevňov. Informace byly poskytnuty dne 04.11.2019 odkazem na internetovou stránku.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 1.11.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 07.08.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se o počtu provedených kontrol podle zákona o ovzduší ve správním území ORP Přeštice od 01.09.2017 do 31.05.2018. Informace byly poskytnuty dne 28.08.2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 07.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019

Dne 12.08.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši a na základě jakých skutkových podstat přestupků dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za období od 01.09.2017 do 31.05.2018 - informace byla poskytnuta dne 14.08.2019.

Poskytnutí informace ze dne 12.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 12.08.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 InfZ podala společnost Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, se sídlem Údolní č.p. 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2, týkající se informací odběru podzemních vod a dalších nakládání s vodami na pozemcích parc.č. XX a YY v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 02.09.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 20. 9. 2020, 13:05:49

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Záchranný kruh

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací