A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.10.2019

Dne 21.10.2019 byla městu Přeštice doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci Dohody o narovnání uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. ze dne 11.7.2017, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 16.3.2007 a dále Dohody o změně SoBSK z 16.3.2007 uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 11.7.2017. Informace byla poskytnuta dne 27.11.2019.

Informace poskytnutá na žádost ze dne 21.10.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.11.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 01.11.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se se povolených studní v katastrálním území Plevňov. Informace byly poskytnuty dne 04.11.2019 odkazem na internetovou stránku.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 1.11.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 07.08.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se o počtu provedených kontrol podle zákona o ovzduší ve správním území ORP Přeštice od 01.09.2017 do 31.05.2018. Informace byly poskytnuty dne 28.08.2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 07.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019

Dne 12.08.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši a na základě jakých skutkových podstat přestupků dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za období od 01.09.2017 do 31.05.2018 - informace byla poskytnuta dne 14.08.2019.

Poskytnutí informace ze dne 12.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 12.08.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 InfZ podala společnost Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, se sídlem Údolní č.p. 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2, týkající se informací odběru podzemních vod a dalších nakládání s vodami na pozemcích parc.č. XX a YY v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 02.09.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.8.2019

Dne 12.8.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení na základě jakých veřejnoprávních rozhodnutí byly postaveny a užívány stavby nacházející se na pozemcích parc. č. st. 6 a parc.č. 173/2 v k.ú. Přeštice a o elektronické zaslání dokumentů do datové schránky, a to stavebního povolení (souhlasu), kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) a veškerých jiných rozhodnutí a dokumentace, které má povinný subjekt k stavbám nacházejícím se na pozemku parc. č. stav. 6 a parc. č. 173/2 k. ú. Přeštice, k dispozici. Informace byla poskytnuta dne 12.8.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Informace ze dne 12 8 2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.09.2019

Dne 18.9.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Přeštice formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Informace byla poskytnuta dne 24.9.2019.

Informace ze dne 18.9.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19.8.2019

Dne 19.8.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci subjektů Domistav CS a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. – nabídka ve smyslu veřejných zakázek. Informace byla poskytnuta 2.9.2019.

Poskytnutí informace ze dne 19.8.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19.8.2019_2

Dne 19.8.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena druhá žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci subjektů Domistav CS a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. – nabídka ve smyslu veřejných zakázek. Informace byla poskytnuta 5.9.2019.

Poskytnuta_informace_ze_dne_19.8.2019_2.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.10.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 25.10.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se zejména využívání Nálezové databáze ochrany přírody. Informace byly poskytnuty dne 30.10.2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 25.10.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 28.01.2019

Dne 29. 01. 2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb., ve věci subjektu AT CAR, s.r.o., - týkající se počtu dopravních přestupků tohoto subjektu. Informace byla poskytnuta dne 04. 02. 2019.

AT CAR_s_r_o-D-V-810-18.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29. 07. 2019

Dne 29. 07. 2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb., ve věci subjektu fyzické osoby Ing. M.J. – poskytnutí informace ze správního spisu. Informace byla poskytnuta dne 05. 08. 2019.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb., na žádost ze dne 29. 07. 2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.7.2019_2

Dne 29.7.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost fyzické osoby dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci zaslání kopií protokolu přestupkového spisu na úseku Besipu. Informace v podobě kopií požadovaného byly poskytnuty dne 5.8 2019 prostřednictvím DS žadatele.

informace ze dne 29.7.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 4.4.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 04.04.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., kterou podala společnost Aquatec VFL s. r. o., IČ: 43874355, se sídlem Továrenská 4054/49, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko, ve věci poskytnutí počtu vydaných povolení na domovní čistírny odpadních vod vydaných v roce 2018. Informace byly poskytnuty dne 10.4.2019

Informace ze dne 04.04.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 5.4.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 05.04.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., ve věci poskytnutí počtu výskytu a lovu jelena siky japonského v letech 2011 – 2017. Informace byly poskytnuty dne 15.04.2019

Informace ze dne 5.4.2019 .pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 6. 9. 2019

Dne 6. 9. 2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci počtu pracovníků státní památkové péče, jejich zařazení do platových tříd a celkových mzdových nákladů na tyto pracovníky za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Informace byla poskytnuta dne 9. 9. 2019.

Poskytnutí informace na žádost ze dne 06_09_2019_Ing_L_Č.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 7.3.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 07.03.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., ve věci poskytnutí seznamu uživatelů honiteb v působnosti ORP Přeštice včetně kontaktů (e-mail nebo telefonní číslo).. Informace byly poskytnuty dne 13.03.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Informace ze dne 07_03_2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 7.6.2019

Dne 07.06.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – 1. jakým způsobem jsou řešeny přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě, 2. jestli je postup zdejšího správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají "Virtuálního Provozovatele" (subjekt, který využívá tzv. společného řízení, 3. zda bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla, 4. kolik bylo v roce 2018 v naší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele vozidla popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem obce z uvedených rozhodnutí. Informace byla poskytnuta dne 10.06.2019.

Poskytnutí informace ze dne 07.06.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 8.1.2019

Dne 8.1.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacícm, ve znění pozdějších předpisů o zaslání investičních plánů města Přeštice na rok 2019 se specifikací názvu projektu, popisem projektu, příslušného projektanta, finančním rozpočtem a klíčovými termíny projektu. Informace byla poskytnuta dne 17.ledna 2019.

Odpověď na žádost ze dne 8.1.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 8.2.2019

Dne 8.2.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci silničních rychloměrů, které město Přeštice provozuje. Informace byla poskytnuta 18.2.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Poskytnutí informace ze 8.2.2019.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 19. 1. 2020, 3:07:55

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací