A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2023

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 03.01.2023.

Dne 3.1.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.10.2022 až 31.12.2022. Informace byla poskytnuta dne 11.1.2023.

poskytnutá informace.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.01.2023

Na žádost spol. Istav Media, s.r.o., IČO:03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zastoupené Ing. Martinem Kosourem, jednatelem společnosti, doručené Městskému úřadu v Přešticích dne 4.1. 2023, byla dne 16. 1. 2023, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2023.

Informace Istav s.r.o. 2023.pdf

Poskytnuté informace v roce 2022

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.06.2022

Dne 01.06.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost právnické osoby, týkající se odkupu bytových jednotek dle pravidel povinného subjektu pro odprodej bytů v období 2018 – 2021; označení bytových jednotek prodaných podle bodu a) žádosti osobám blízkým, které byly v budově Husova 966, Přeštice; označení osob kupující bytové jednotky prodaných dle bodu a), které byly v budově Husova 966, Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 06.06.2022.

Informace ze dne 01.06.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.08.2022

Dne 01.08.2022 požádala MěÚ Přeštice osobně právnická osoba o ústní jednání a umožnění nahlížení do dokumentů obce č.j. PR-KS-ALZ/46662/2022 ze dne 8.6.2022. Dokumenty byly podkladem pro přípravu materiálů pro rozhodování rady města a zastupitelstva města při prodeji jednotek č. 964/1 až 964/5, 964/7 až 964/12, 965/1 až 965//12, 966/1 aý 966/8, 966/11 až 966/14, 967/1 až 967/8, 967/10, 967/12 až 967/14, a to v rozsahu návrhů na uzavření kupní smlouvy a související korespondence. Informace byla z části vyřízena na místě dne 1.8.2022, další části byly na žádost žadatele zaslány do datové schránky dne 12.08.2022.

Informace ze dne 01.08.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 03.10.2022

Dne 3.10.2022 byla Městskému úřadu Přeštice, OVÚP doručena žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.7.2022 – 30.9.2022. Informace byla poskytnuta dne 2.11.2022.

poskytnutá informace a příloha.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.01.2022

Dne 4.1.2022 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.10.2021 až 31.12.2021. Informace byla poskytnuta po uhrazení úhrady za vyhledání a zpracování požadovaných informací dne 7.2.2022.

Instav Media.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.02.2022

Dne 04.02.2022 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby ohl. nejvyššího vzdělání a v jakém oboru zaměstnance OSD. Informace byla poskytnuta dne 07.02.2022.

INF. 9653-2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 05.04.2022

Dne 5.4.2022 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.1.2022 až 31.3.2022. Informace byla poskytnuta dne 20.4.2022.

Istav 01-03.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 06.01.2022

Na žádost spol. Istav Media, s.r.o., IČO:03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zastoupené Ing. Martinem Kosourem, jednatelem společnosti, doručené Městskému úřadu v Přešticích dne 6.1. 2022, byla dne 21. 1. 2022, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2022.

informace dle 106 na žádost ze dne 6_1_2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 06.10.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 06.10.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí kopie povolení k nakládání s vodami na malou vodní elektrárnu Přeštice. Informace byla poskytnuta 07.10.2022 sdělením čj. PR-OŽP-VOT/83652/2022 ze dne 07.10.2022.

Poskytnutá informace na žádost podanou dne 06.10.2022 www anonymizováno.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.02.2022

Dne 07.02.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby XXX, bytem XXX 323 00 Plzeň, týkající se informace o statistických údajích ohledně bodového hodnocení řidičů za období roku 2016 – 2021, evidovaný v centrálním registru řidičů ORP Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 14.02.2022

Poskatnutí informace ze dne 07.02.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.02.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, obdržel dne 09.02.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí informací o honitbách, honebních společenstvech a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních společenstev, případně na výhradní majitele honebních pozemků. Požadované informace byly poskytnuty e-mailem dne 15.02.2022 písemností čj. PR-OŽP-DVO/10671/2022.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb. na žádost ze dne 09.02.2022 anonymizováno.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 11.07.2022

Dne 11.7.2022 byla Městskému úřadu Přeštice, OVÚP doručena žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.4.2022 až 30.6.2022. Informace byla poskytnuta dne 1.8.2022.

informace_a_priloha.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.02.2022

Dne 14.02.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby , týkající se datumů, časů a míst, ve kterých má městská policie Přeštice v měsíci únoru 2022 povoleno od Policie ČR měřit rychlost. Informace byla poskytnuta dne 17.02.2022.

Informace ze dne 14.2.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 15.09.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 25.08.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí informací ohledně vypouštění vod do Biřkovského potoka z vodní plochy na pozemku p.č. 306/12, 306/36 v k.ú. Bolkov u Roupova.. Požadované informace byly poskytnuty 20.09.2022 sdělením čj. PR-OŽP-VOT/75619/2022 ze dne 20.09.2022.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb. na žádost ze dne 15.09.2022 anonymizováno.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 17.01.2022

Dne 17.01.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby , týkající se datumů, časů a míst, ve kterých má městská policie Přeštice v měsíci únoru 2022 povoleno od Policie ČR měřit rychlost. Informace byla poskytnuta dne 17.02.2022.

Informace ze dne 17.01.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 17.05.2022

Dne 17.05.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby , týkající se Pravidel Zastupitelstva města Přeštice pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví města Přeštice v období 2018 – 2021; usnesení ZM Přeštice č. B/5 ze dne 19.04.2018 vč. příloh; kupních smluv uzavřených s kupujícími; celkové částka, kterou město získalo za prodej bytových jednotek do dne podání žádosti. Informace byla poskytnuta dne 23.05.2022.

Informace na žádost ze dne 17.05.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19.01.2022

Dne 19. ledna 2022 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla součástí podaného odvolání, v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-11490/2020-POI, OSD-10875/2020-SCH, OSD-10525/2020-SCH – hlavní spis. Požadované informace byly žadateli poskytnuty, kdy byl poskytnut obsah spis, dne 22. února 2022. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Ing_M J D-PŘ-316-2019 723-2019 zaslání požadovaného zaslání 18. ledna 2022 - anonymizovaná verze.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 20.04.2022

Dne 20.04.2022 požádala právnická osoba o poskytnutí informace ve věci přestupku osoby s trvalým pobytem v obci Bolkov, a to za období od 01.01.2019 do 31.12.2021. Dne 04.05.2022 vydal MěÚ Přeštice č.j. PR-KS-ALZ/29856/2022 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na kolizi dvou práv – práva na informace a práva na ochranu osobních údajů. Dne 19.05.2022 obdrželo MěÚ Přeštice od žadatele Odvolání proti rozhodnutí MěÚ Přeštice, Kanceláře starosty č.j. PR-KS-ALZ/29856/2022. Dne 20.05.2022 MěÚ Přeštice č.j. PR-KS-ALZ/40790/2022 postoupilo spis č. KS-9046/2021 - ALZ Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Dne 07.06.2022 obdrželo MěÚ Přeštice od Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-KDS/1938/2022 Rozhodnutí, které Rozhodnutí povinného subjektu č.j. KS-106/1999Sb-9046/2022-ALZ ze dne 04.05.2022 zrušilo a věc vrátilo k novému projednání. Dne 21.06.2022 zaslal MěÚ Přeštice č.j. PR-KS-ALZ/48661/2022 žadateli Rozhodnutí dle dotazů pod č. 1) a 2) o odmítnutí dle § 8 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím; dle dotazu 3) odmítnutí dle ust. § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. Dne 27.06.2022 obdrželo MěÚ Přeštice od žadatele Odvolání proti rozhodnutí MěÚ Přeštice, Kanceláře starosty č.j. PR-KS-ALZ/48661/2022. Dne 28.06.2022 č.j. PR-KS-ALZ/50338/2022 postoupil MěÚ spis č. KS-9046/2022-ALZ Krajskému úřadu Plzeňského kraje a dne 29.06.2022 postoupilo spis KS-106/1999Sb-9046/2022-ALZ taktéž Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Dne 21.07.2022 obdržel MěÚ od Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-KDS/2255/22 Rozhodnutí, které v 1) rozsahu zrušilo a věc vrátilo k novému projednání; v rozsahu 2) potvrdilo a odvolání zamítlo. Dne 04.08.2022 zaslal MěÚ č.j. PR-KS-ALZ/55546/2022 Oznámení účastníkům řízení o zahájení řízení o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. se žádostí o souhlasu o poskytnutí osobních informací k jejich osobě. Dne 05.10.2022 zaslal MěÚ č.j. PR-KS-ALZ/82180/2022 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Dne 18.10.2022 obdržel MěÚ žadatelem zaslané Odvolání proti rozhodnutí MěÚ Přeštice, Kanceláře starosty č.j. PR-KS-ALZ/82180/2022. Dne 03.11.2022 postoupil MěÚ Přeštice spis KS-103/1999Sb – 9046/2022-ALZ Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Dne 23.11.2022 obdržel MěÚ Přeštice od Krajského úřadu Plzeňského kraje Rozhodnutí k poskytnutí částečné informace k žádosti. Dne 14.12.2022 MěÚ č.j. PR-KS-ALZ/112651/2022 poskytl žadateli částečné informace.

Informace ze dne 20.04.2022.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 22.02.2022

Dne 22.02.2022 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 623 00 Brno, týkající se informace ohledně správy stacionárních radarů (automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy) Městským úřadem Přeštice, včetně jejich počtu. Informace byla poskytnuta dne 23.02.2022

Poskytnutí informace ze dne 22.02.2022.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 2. 2023, 4:08:26

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline