A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2020

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 06.02.2020

Na žádost spol. AMA, s.r.o., IČO 61327557, se sídlem Voroněžská 144/20 Liberec1, 460 01, zastoupené paní Zdenkou Matysovou, doručenou Městskému úřadu v Přešticích dne 6. 2. 2020, byla dne 13. 2. 2020, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2020.

Informace dle zákona AMA.PDF

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.01.2020

Dne 14. 1. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci finančních investic města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 20. 1. 2020.

Poskytnutí_informace_dle_zák_106_1999_Sb_finanční_investice_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.02.2020

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 21.02.2020 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkající se počtu řízení vodoprávního úřadu vedených v roce 2016, 2017, 2018 a 2019 (jednotlivě); v kolika řízeních byla v letech 2016 až 2019 (po rocích) překročena lhůta 60 dnů pro vydání rozhodnutí dle § 15 odst. 11 vodního zákona; v kolika případech (v letech 2016 až 2019 - jednotlivě) bylo učiněno nadřízeným úřadem vodoprávního úřadu opatření dle § 80 správního řádu.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 21.02.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 31.01.2020

Dne 31.1 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena a poskytnuta informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci počtu zapsaných dětí v termínu jarních prázdnin r. 2020 do MŠ Skočice.

Informace ze dne 31.1.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb., na žádost ze dne 21.02.2020

Městský úřad Přeštice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel dne 21.02.2020 žádost o odpovědi na dotazy, týkající se mediace v praxi OSPOD, dále zpracovávané do diplomové práce. Odpověď na dotazy byla zaslána dne 26.02.2020.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb., na žádost ze dne 21.02.2020.pdf

Poskytnuté informace v roce 2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.10.2019

Dne 21.10.2019 byla městu Přeštice doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci Dohody o narovnání uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. ze dne 11.7.2017, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 16.3.2007 a dále Dohody o změně SoBSK z 16.3.2007 uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 11.7.2017. Informace byla poskytnuta dne 27.11.2019.

Informace poskytnutá na žádost ze dne 21.10.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.11.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 01.11.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se se povolených studní v katastrálním území Plevňov. Informace byly poskytnuty dne 04.11.2019 odkazem na internetovou stránku.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 1.11.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 07.08.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se o počtu provedených kontrol podle zákona o ovzduší ve správním území ORP Přeštice od 01.09.2017 do 31.05.2018. Informace byly poskytnuty dne 28.08.2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 07.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019

Dne 12.08.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši a na základě jakých skutkových podstat přestupků dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za období od 01.09.2017 do 31.05.2018 - informace byla poskytnuta dne 14.08.2019.

Poskytnutí informace ze dne 12.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 12.08.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 InfZ podala společnost Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, se sídlem Údolní č.p. 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2, týkající se informací odběru podzemních vod a dalších nakládání s vodami na pozemcích parc.č. XX a YY v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 02.09.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.8.2019

Dne 12.8.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení na základě jakých veřejnoprávních rozhodnutí byly postaveny a užívány stavby nacházející se na pozemcích parc. č. st. 6 a parc.č. 173/2 v k.ú. Přeštice a o elektronické zaslání dokumentů do datové schránky, a to stavebního povolení (souhlasu), kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) a veškerých jiných rozhodnutí a dokumentace, které má povinný subjekt k stavbám nacházejícím se na pozemku parc. č. stav. 6 a parc. č. 173/2 k. ú. Přeštice, k dispozici. Informace byla poskytnuta dne 19.8.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Informace ze dne 12 8 2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.09.2019

Dne 18.9.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Přeštice formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Informace byla poskytnuta dne 23.9.2019.

Informace ze dne 18.9.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 19.08.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se rozhodnutí č.j. RRŽP-Hl/17983/2009 ze dne 10.9.2009. Správní orgán věc usnesením ze dne 2.9.2019 odložil.

informace 106_1999 ze 19.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19.8.2019

Dne 19.8.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci subjektů Domistav CS a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. – nabídka ve smyslu veřejných zakázek. Informace byla poskytnuta 2.9.2019.

Poskytnutí informace ze dne 19.8.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19.8.2019_2

Dne 19.8.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena druhá žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci subjektů Domistav CS a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. – nabídka ve smyslu veřejných zakázek. Informace byla poskytnuta 5.9.2019.

Poskytnuta_informace_ze_dne_19.8.2019_2.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.10.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 25.10.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se zejména využívání Nálezové databáze ochrany přírody. Informace byly poskytnuty dne 30.10.2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 25.10.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29. 07. 2019

Dne 29. 07. 2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb., ve věci subjektu fyzické osoby Ing. M.J. – poskytnutí informace ze správního spisu. Informace byla poskytnuta dne 05. 08. 2019.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb., na žádost ze dne 29. 07. 2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.01.2019

Dne 29. 01. 2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb., ve věci subjektu AT CAR, s.r.o., - týkající se počtu dopravních přestupků tohoto subjektu. Informace byla poskytnuta dne 04. 02. 2019.

AT CAR_s_r_o-D-V-810-18.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.7.2019_2

Dne 29.7.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost fyzické osoby dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci zaslání kopií protokolu přestupkového spisu na úseku Besipu. Informace v podobě kopií požadovaného byly poskytnuty dne 5.8 2019 prostřednictvím DS žadatele.

informace ze dne 29.7.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 31.1.2019

Dne 31.1.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci vyvlastňovacích řízení v době od 1.1.2014 do 31.12.2018. Informace byla poskytnuta dne 1.2.2019.

Poskytnuta_informace_ze_dne_1.2.2019.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 1. 4. 2020, 0:36:00

Kalendář

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Záchranný kruh

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací