A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2021

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.2.2021

Dne 12.02.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby týkající se poskytnutí informací: a) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; b) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; c) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; d) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. Informace byla poskytnuta dne 19.02.2021.

INF. PR-KS-ALZ-10293-2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.01.2021

Dne 07.01.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby J.K., bytem 182 00 Praha 8, týkající se pravidel a procesu při prodeji nemovitého majetku města Přeštice; zveřejnění prodeje majetku na úřední desce; kontroly Ministerstva vnitra ve věci nakládání s majetkem města Přeštice; plánů města Přeštice při prodeji movitého majetku v průběhu r. 2020 a 2021; stavebních parcel k prodeji. Informace byla poskytnuta dne 13.01.2021.

Informace ze dne 7.1.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.01.2021

Dne 9.1.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.9.2020 do 31.12.2020. Informace byla poskytnuta dne 13.1.2021.

informace dle zákona č. 106 2021-988(1).pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021

Dne 12.02.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby V.D., bytem 330 08 Zruč-Senec, týkající se informací potřebných k prováděné Bakalářské práci s názvem „Institut myslivecké stráže a vztah k výkonu státní správy lesů v České republice“, a to ohledně přestupků dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v časovém období od 01.01.2015 do 31.12.2020. Informace byla poskytnuta dne 17.02.2021.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.02.2021

Dne 18.02.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost právnické osoby XXX, se sídlem XXX Kladno, týkající se informace o počtu vedených přestupkových řízení na tuto právnickou osobu k datu 18.02.2021

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 18.02.2021.pdf

Poskytnuté informace v roce 2020

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01. 04. 2020

Dne 1. 4. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci informací ze mzdové oblasti města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 14. 4. 2020.

Poskytnutí_informace_dle_zák_106_1999_Sb_informace_mzdy_zveřejnit.pdf.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 02.09.2020

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 02.09.2020 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací, jak postupovat, když nájemníci domu zřídili černou skládku nebezpečného odpadu a výzvu žadatele k odstranění skládky ignorují. Žádost o poskytnutí informací byla v souladu dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena, protože se požadované informace nevztahují k působnosti Městského úřadu Přeštice.

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace - anonymizováno černá skládka.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04. 11. 2020

Dne 4. 11. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci správy bytů a provozování sběrného dvora města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 11. 11. 2020.

Poskytnutí_informace_dle_zák_106_1999_Sb_MF_včetně příloh_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 06.02.2020

Na žádost spol. AMA, s.r.o., IČO 61327557, se sídlem Voroněžská 144/20 Liberec1, 460 01, zastoupené paní Zdenkou Matysovou, doručenou Městskému úřadu v Přešticích dne 6. 2. 2020, byla dne 13. 2. 2020, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2020.

Informace dle zákona AMA.PDF

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.08.2020

Dne 08.08.2020 požádala fyzická osoba o poskytnutí informace, ve věci zaměstnankyně MěÚ Přeštice pí Z.B., odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Žádost byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. Současně bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Žádost byla na doporučení KÚ PK ze dne 28.12.2020 doplněna dne 15.1.2021.

Inf. 15-2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.08.2020

Dne 08.08.2020 požádala fyzická osoba o poskytnutí informace, týkající se ve věci zaměstnankyně MěÚ Přeštice pí Ing. L.H, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Žádost byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. Současně bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Žádost byla na doporučení KÚ PK ze dne 28.12.2020 doplněna dne 15.1.2021.

Inf .16-2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.09.2020

Dne 9.9.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí o poskytnutí informace o podnětu k pozemku parc.č. 306/1 v k.ú. Bolkov u Roupova a stavbě na pozemku parc.č. 342/10 v k.ú Bolkov u Roupova. Informace byla poskytnuta 15.9.2020.

Informace poskytnutá dle zákona 106_1999 ze dne 9_9_2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.09.2020

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 09.09.2020 dvě žádosti Obce Bolkov, IČO: 00574082, se sídlem č.p. 26, 334 01 Bolkov o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 InfZ, týkající se: A. předmět žádosti č. 1 je poskytnutí informací o tom, zda jsme obdrželi v době po 24.4.2020, tj. ve druhém čtvrtletí roku 2020, podnět k prošetření situace v obci Bolkov, který se měl týkat pozemku p.č. 306/14 (vodní plocha – požární nádrž) v k.ú. Bolkov u Roupova. Obec Bolkov na tomto místě realizovala sondu, která měla sloužit k naplánování revitalizace této vodní plochy, neboť se v ní v posledních letech voda ztratila. Podnět měl být údajně podán ze strany Advokátní kanceláře Kamišová, Kolář a partneři. B. předmět žádosti č. 2 je poskytnutí informací o tom, zda pro stavbu na pozemku p.č. 342/10 v k.ú. Bolkov u Roupova (vodní elektrárna) existují příslušná povolení či další doklady k jejímu provozu. Informace byla poskytnuta dne 21.09.2019 sdělením zdejšího odboru životního prostředí o neexistenci požadovaných informací (z důvodu neexistence písemností, dokládajících existenci požadované informace).

Poskytnutí_infornací_sdělením_Bolkov.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 10.08.2020

Dne 10. srpna 2020 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou PR-OSD-2984/2019-SD-SCH-PŘ-723. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 11. srpna 2020. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Ing_M J D-PŘ-316-2019 723-2019 zaslání požadovaného B anonymní.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.05.2020

Dne 13.05.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se problematiky autoškol. Informace byla poskytnuta dne 18.05.2020

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb., týkající se problematiky autoškol.pdf.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.01.2020

Dne 14. 1. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci finančních investic města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 20. 1. 2020.

Poskytnutí_informace_dle_zák_106_1999_Sb_finanční_investice_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.10.2020

Dne 14.10.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.7. do 30.9.2020. Informace byla poskytnuta dne 3.11.2020.

2020-29373.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.7.2020

Dne 14.07.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se problematiky měření rychlosti jízdy v Tunelu Valík na Dálnici D5. Informace byla poskytnuta dne 16.07.2020

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb. ze dne 14.07.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19. 4. 2020

Dne 19. 4. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci provozu MHD ve městě Přeštice v letech 2010 až 2019. Informace byla poskytnuta dne 28. 4. 2020. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Poskytnutí_informace_dle_zák106_1999_Sb_provoz_MHD_2010-2019_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 20.7.2020

Dne 20.7.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.4. do 30.6.2020. Informace byla poskytnuta po uhrazení úhrady za vyhledání a zpracování požadovaných informací dne 12.8.2020.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 20_7_2020.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pátek, 26. 2. 2021, 2:03:05

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací