A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2021

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.04.2021

Dne 8.4.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.1.2021 do 31.3.2021. Informace byla poskytnuta dne 11.5.2021.

Informace poskytnutá na žádost 9.4.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.07.2021

Dne 8.7.2021 byla Městu Přeštice podle zák.č. 106/1999 Sb. doručena žádost právnické osoby Asociace pro mezinárodní otázky z.s., Praha, týkající se možné spolupráce Města Přeštice a institucí z ČLR. Informace byla poskytnuta dne 9.7.2021.

web - Inf. z 8.7.21 - Asociace pro mez.otazky z.s..pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.12.2021

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, obdržel dne 08.12.2021 žádost podle InfZ o poskytnutí informací ohledně zaslání žádostí, rozhodnutí (včetně procesních), povolení a příp. námitek, které se týkají stavby vodního díla (studny) na označeném pozemku, a to včetně dokladu pro posouzení výjimky. Jedná se o poskytnutí podstatné části spisu, tedy kopií písemností týkajících se povolení stavby vodního díla (vrtané studny). Pouze požadované povolení lze vyhledat ve veřejném centrálním registru vodoprávní evidence Ministerstva zemědělství, proto namísto poskytnutí informace, byl žadateli, v souladu s ust. § 6 InfZ, písemně sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se tato informace nachází. Ve zbývající části byla dle § 15 odst. 1 InfZ žádost odmítnuta rozhodnutím čj. PR-OŽP- PR-OŽP-DVO/92488/2021 ze 14.12.2021, protože zbývající požadované informace lze ze správního spisu poskytnout pouze nahlížením do spisu s postupem podle správního řádu. Informace byla poskytnuta dne 16.12.2021.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb. na žádost ze dne 08.12.2021 anonimizováno.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.01.2021

Dne 9.1.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.9.2020 do 31.12.2020. Informace byla poskytnuta dne 13.1.2021.

informace dle zákona č. 106 2021-988(1).pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.03.2021

Dne 9.3.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost právnické osoby EDGE Reality s.r.o., Holečkova 789/79, 155 00 Praha 5, IČO 08470774, týkající se důvodu odstranění reklamního zařízení na pozemku parc.č. 1261/1 v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 10.3.2021.

Informace ze dne 9.3.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 11.03.2021

Dne 11.03.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby XXXXXXXXX, se sídlem XXXXXXX, Zruč-Senec, týkající se informace o statistických údajích ohledně bodového hodnocení řidičů za období roku 2016 – 2019, evidovaných v centrálním registru řidičů ORP Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 16.03.2021.

Poskytnutí informace ze dne 11.03.2021 .pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 11.10.2021

Dne 11.10.2021 byla městskému úřadu doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se zpřístupnění informací k odstranění reklamní plochy z pozemku p.č. 800/1 k.ú. Dolní Lukavice. Žádost byla vyřízena dne 15.10.2021

2 Poskytnutí informace.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021

Dne 12.02.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost fyzické osoby V.D., bytem 330 08 Zruč-Senec, týkající se informací potřebných k prováděné Bakalářské práci s názvem „Institut myslivecké stráže a vztah k výkonu státní správy lesů v České republice“, a to ohledně přestupků dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v časovém období od 01.01.2015 do 31.12.2020. Informace byla poskytnuta dne 17.02.2021.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.02.2021

Dne 12.02.2021 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby týkající se poskytnutí informací: a) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; b) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; c) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu; d) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. Informace byla poskytnuta dne 19.02.2021.

INF. PR-KS-ALZ-10293-2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.07.2021

Dne 13. července 2021 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-19638/2020-CIV. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 13. července 2021. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Informace dle 106_1999 na žádost ze dne 13.7.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.09.2021

Dne 13.9.2021 byla MěÚ Přeštice doručena žádost fyzické osoby T.E., bytem 289 22 Lysá nad Labem, ve věci kontroly Ministerstva vnitra na MěÚ v Přešticích, v oblasti správy úřední desky. Informace byla poskytnuta dne 14.9.2021.

web - inf._z_13.09.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 15.07.2021

Dne 15.7.2021 byla Městu Přeštice podle zák.č. 106/1999 Sb. doručena žádost právnické osoby Eurobillboard CZ s.r.o, Praha, týkající se reklamní plochy na pozemku p.č. 2495 k.ú. Přeštice.. Informace byla poskytnuta dne 19.7.2021.

web - Inf. dle 106-1999 Sb.- Eurobillboard Praha 5.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 16.11.2021

Dne 16.11.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z pořizované „Změny č. 2 územního plánu Čižice“. Informace byla poskytnuta dne 22.11.2021

Informace dle 106, Změna č. 2 ÚP Čižice.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 17.03.2021

Na žádost spol. AMA, s.r.o., IČO 61327557, se sídlem Voroněžská 144/20 Liberec1, 460 01, zastoupené paní Zdenkou Matysovou, doručenou Městskému úřadu v Přešticích dne 17. 3. 2021, byla dne 22. 3. 2021, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2021.

Informace dle zákona 106_1999, AMA s.r.o. 2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.02.2021

Dne 18.02.2021 byla Městskému úřadu Přeštice doručena žádost právnické osoby XXX, se sídlem XXX Kladno, týkající se informace o počtu vedených přestupkových řízení na tuto právnickou osobu k datu 18.02.2021

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 18.02.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.06.2021

Dne 18.06.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost fyzické osoby XXXXX o informaci podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – kolik spisů v nichž se objevuje jméno žadatele, ať už jako údajný obviněný, podezřený nebo svědek, se nachází v současné době v evidenci Městského úřadu Přeštice, odbor dopravní a správní - informace byla poskytnuta dne 23.06.2021.

Informace_dle_zák. 106 ze dne 23.06.2021.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 20.12.2021

Dne 20.12.2021 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žadatel žádal poskytnutí informací ohledně spisu sp. zn. PR-OSD-V-28566/2020, zda byla správním orgánem poskytnuta informace, či bylo umožněno nahlížet do uvedeného spisu dalším osobám. Dále žadatel žádal o informace o spisech ve kterých se objevuje pan XXXXX . Dne 22.12.2021 byl žadatel MěÚ Přeštice č.j. PR-OSD-PLJ/93924/2021 vyzván k doplnění žádosti v bodě IV. a V.. Žádost nebyla do 30 dnů žadatelem doplněna. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. byla část žádosti ohledně dotazů IV.-V. odmítnuta rozhodnutím čj. PR-OSD-PLJ/9986/2022 ze dne 08.02.2022. Informace ohledně dotazů I.-III. byla žadateli poskytnuta dne 08.02.2022.

93306-2021_Poskytnutí_informace_na_základě_zákon_č.1061999Sb.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 23. 2. 2021

Dne 23. 2. 2021 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci exekuční činnosti města. Informace byla poskytnuta dne 5. 3. 2021.

Poskytnutí_informací_dle_106_1999_Sb_Člověk_v_tísni_o_p_s_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.10.2021

Dne 25.10.2021 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací ze stavebního řádu. Informace byla poskytnuta dne 27.10.2021.

2021-18177.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.11.2021

Dne 25. 11. 2021 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci právních služeb města Přeštice. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace bylo odesláno žadateli dne 1. 12. 2021.

Rozhodnutí_žádost_dle_106_1999_z_25_11_2021_P_Č.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 10. 8. 2022, 12:36:35

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline