A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2020

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 02.09.2020

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 02.09.2020 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací, jak postupovat, když nájemníci domu zřídili černou skládku nebezpečného odpadu a výzvu žadatele k odstranění skládky ignorují. Žádost o poskytnutí informací byla v souladu dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena, protože se požadované informace nevztahují k působnosti Městského úřadu Přeštice.

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace - anonymizováno černá skládka.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04. 11. 2020

Dne 4. 11. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci správy bytů a provozování sběrného dvora města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 11. 11. 2020.

Poskytnutí_informace_dle_zák_106_1999_Sb_MF_včetně příloh_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 06.02.2020

Na žádost spol. AMA, s.r.o., IČO 61327557, se sídlem Voroněžská 144/20 Liberec1, 460 01, zastoupené paní Zdenkou Matysovou, doručenou Městskému úřadu v Přešticích dne 6. 2. 2020, byla dne 13. 2. 2020, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2020.

Informace dle zákona AMA.PDF

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.08.2020

Dne 08.08.2020 požádala fyzická osoba o poskytnutí informace, ve věci zaměstnankyně MěÚ Přeštice pí Z.B., odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Žádost byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. Současně bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Žádost byla na doporučení KÚ PK ze dne 28.12.2020 doplněna dne 15.1.2021.

Inf. 15-2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 08.08.2020

Dne 08.08.2020 požádala fyzická osoba o poskytnutí informace, týkající se ve věci zaměstnankyně MěÚ Přeštice pí Ing. L.H, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Žádost byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. Současně bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Žádost byla na doporučení KÚ PK ze dne 28.12.2020 doplněna dne 15.1.2021.

Inf .16-2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.09.2020

Dne 9.9.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí o poskytnutí informace o podnětu k pozemku parc.č. 306/1 v k.ú. Bolkov u Roupova a stavbě na pozemku parc.č. 342/10 v k.ú Bolkov u Roupova. Informace byla poskytnuta 15.9.2020.

Informace poskytnutá dle zákona 106_1999 ze dne 9_9_2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 09.09.2020

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 09.09.2020 dvě žádosti Obce Bolkov, IČO: 00574082, se sídlem č.p. 26, 334 01 Bolkov o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 InfZ, týkající se: A. předmět žádosti č. 1 je poskytnutí informací o tom, zda jsme obdrželi v době po 24.4.2020, tj. ve druhém čtvrtletí roku 2020, podnět k prošetření situace v obci Bolkov, který se měl týkat pozemku p.č. 306/14 (vodní plocha – požární nádrž) v k.ú. Bolkov u Roupova. Obec Bolkov na tomto místě realizovala sondu, která měla sloužit k naplánování revitalizace této vodní plochy, neboť se v ní v posledních letech voda ztratila. Podnět měl být údajně podán ze strany Advokátní kanceláře Kamišová, Kolář a partneři. B. předmět žádosti č. 2 je poskytnutí informací o tom, zda pro stavbu na pozemku p.č. 342/10 v k.ú. Bolkov u Roupova (vodní elektrárna) existují příslušná povolení či další doklady k jejímu provozu. Informace byla poskytnuta dne 21.09.2019 sdělením zdejšího odboru životního prostředí o neexistenci požadovaných informací (z důvodu neexistence písemností, dokládajících existenci požadované informace).

Poskytnutí_infornací_sdělením_Bolkov.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 10.08.2020

Dne 10. srpna 2020 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou PR-OSD-2984/2019-SD-SCH-PŘ-723. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 11. srpna 2020. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Ing_M J D-PŘ-316-2019 723-2019 zaslání požadovaného B anonymní.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.05.2020

Dne 13.05.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se problematiky autoškol. Informace byla poskytnuta dne 18.05.2020

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb., týkající se problematiky autoškol.pdf.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.01.2020

Dne 14. 1. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci finančních investic města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 20. 1. 2020.

Poskytnutí_informace_dle_zák_106_1999_Sb_finanční_investice_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.10.2020

Dne 14.10.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.7. do 30.9.2020. Informace byla poskytnuta dne 3.11.2020.

2020-29373.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 14.7.2020

Dne 14.07.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkající se problematiky měření rychlosti jízdy v Tunelu Valík na Dálnici D5. Informace byla poskytnuta dne 16.07.2020

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999 Sb. ze dne 14.07.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19. 4. 2020

Dne 19. 4. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci provozu MHD ve městě Přeštice v letech 2010 až 2019. Informace byla poskytnuta dne 28. 4. 2020. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Poskytnutí_informace_dle_zák106_1999_Sb_provoz_MHD_2010-2019_zveřejnit.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 20.7.2020

Dne 20.7.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 1.4. do 30.6.2020. Informace byla poskytnuta po uhrazení úhrady za vyhledání a zpracování požadovaných informací dne 12.8.2020.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 20_7_2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.02.2020

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 21.02.2020 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkající se počtu řízení vodoprávního úřadu vedených v roce 2016, 2017, 2018 a 2019 (jednotlivě); v kolika řízeních byla v letech 2016 až 2019 (po rocích) překročena lhůta 60 dnů pro vydání rozhodnutí dle § 15 odst. 11 vodního zákona; v kolika případech (v letech 2016 až 2019 - jednotlivě) bylo učiněno nadřízeným úřadem vodoprávního úřadu opatření dle § 80 správního řádu.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 21.02.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.7.2020

Dne 21.7.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost fyzické osoby o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci, týkající se možnosti nabídky ze strany úřadu k pronájmu nebytových prostor; povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem stavebních prací; Závazku o záručních podmínkách a vyjádření vlastníka místní komunikace; poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na žádost žadatele o dotaci; podmínky pro povolení kácení dřevin rostoucí mimo les a s ním spojené právní podmínky; možnost úřadu podat nabídku k prodeji nepotřebné věci; podání žádosti o podporu z programu „COVID-Nájemné“. Informace byla poskytnuta dne 30.7.2020.

Poskytnuti_informace_dle _zak.106-1999Sb._ze_dne 21.7.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 22.12.2020

Dne 22. prosince 2020 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-11490/2020-POI, OSD-10875/2020-SCH, OSD-10525/2020-SCH. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 28. prosince 2020. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Informace dle zák 106_1999_sch.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 23.4.2020

MěÚ Přeštice obdržel dne 23.4.2020 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, týkající se řešení případů, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Žádost byla vyřízena v termínu dne 28.4.2020.

inf. dle 106-1999 Sb. ze dne 23.4.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.05.2020

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 25.05.2020 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí seznamu držitelů honiteb. Dne 29.05.2020 byl poskytnut seznam držitelů honiteb, ale pouze v působnosti ORP Přeštice, části žádosti o poskytnutí informace byla odložena, protože honitby Zemětice a Přestavlky nenáleží do správního obvodu ORP Přeštice.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106-1999 Sb., na žádost ze dne 25.05.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 26.08.2020

Dne 26.8.2020 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci odměn, vzdělání, politické příslušnosti a trestního stíhání členů Rady města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 7.9.2020. Současně bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Dne 27.10.2020 byla v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje žadateli podána doplňující informace; na základě uvedeného Městský úřad Přeštice rozhodl o odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 ve spojení s ust. § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace ze dne 26.8.2020, doplnění ze dne 27.10.2020.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 19. 9. 2021, 6:22:24

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací