A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2020

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.02.2020

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 21.02.2020 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkající se počtu řízení vodoprávního úřadu vedených v roce 2016, 2017, 2018 a 2019 (jednotlivě); v kolika řízeních byla v letech 2016 až 2019 (po rocích) překročena lhůta 60 dnů pro vydání rozhodnutí dle § 15 odst. 11 vodního zákona; v kolika případech (v letech 2016 až 2019 - jednotlivě) bylo učiněno nadřízeným úřadem vodoprávního úřadu opatření dle § 80 správního řádu.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 21.02.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.7.2020

Dne 21.7.2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost fyzické osoby o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci, týkající se možnosti nabídky ze strany úřadu k pronájmu nebytových prostor; povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem stavebních prací; Závazku o záručních podmínkách a vyjádření vlastníka místní komunikace; poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na žádost žadatele o dotaci; podmínky pro povolení kácení dřevin rostoucí mimo les a s ním spojené právní podmínky; možnost úřadu podat nabídku k prodeji nepotřebné věci; podání žádosti o podporu z programu „COVID-Nájemné“. Informace byla poskytnuta dne 30.7.2020.

Poskytnuti_informace_dle _zak.106-1999Sb._ze_dne 21.7.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 22.12.2020

Dne 22. prosince 2020 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou OSD-11490/2020-POI, OSD-10875/2020-SCH, OSD-10525/2020-SCH. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 28. prosince 2020. Přílohy nejsou zveřejněny z důvodu anonymizace osobních dat fyzických osob.

Informace dle zák 106_1999_sch.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 23.4.2020

MěÚ Přeštice obdržel dne 23.4.2020 žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, týkající se řešení případů, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Žádost byla vyřízena v termínu dne 28.4.2020.

inf. dle 106-1999 Sb. ze dne 23.4.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25.05.2020

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 25.05.2020 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí seznamu držitelů honiteb. Dne 29.05.2020 byl poskytnut seznam držitelů honiteb, ale pouze v působnosti ORP Přeštice, části žádosti o poskytnutí informace byla odložena, protože honitby Zemětice a Přestavlky nenáleží do správního obvodu ORP Přeštice.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106-1999 Sb., na žádost ze dne 25.05.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 26.08.2020

Dne 26.8.2020 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci odměn, vzdělání, politické příslušnosti a trestního stíhání členů Rady města Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 7.9.2020. Současně bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Dne 27.10.2020 byla v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje žadateli podána doplňující informace; na základě uvedeného Městský úřad Přeštice rozhodl o odmítnutí žádosti v souladu s ust. § 15 odst. 1 ve spojení s ust. § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace ze dne 26.8.2020, doplnění ze dne 27.10.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 30.04. 2020

Dne 30. 4. 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci informací k umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu, dále informace o umístění úsekových měření rychlosti a instalace možných dalších technických zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 6.5.2020.

Informace dle 106-1999 Sb - ze dne 30.4.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 30.09.2020

Dne 30.9.2020 byla Městu Přeštice doručena žádost právnické osoby J&T advokátní kancelář s.r.o., IČO 04996305 se sídlem Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město, v zastoupení JUDR. Jana Salomona, advokáta, týkající se poskytnutí kompletních podkladů k Veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb pro město Přeštice ze dne 11.8.2020. Informace byla poskytnuta dne 12.10.2020.

web - inf. Salmon 1.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 30.09.2020

Dne 30.9.2020 byla Městu Přeštice doručena žádost právnické osoby J&T advokátní kancelář s.r.o., IČO 04996305 se sídlem Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město, v zastoupení JUDR. Jana Salomona, advokáta, týkající se poskytnutí veškerých faktur včetně výkazu poskytnutých služeb ke smlouvě příkazní (dříve mandátní) – příkazní smlouva o poskytování právních služeb ze dne 9.1.2019 za 1.800.000,- Kč, Advokátní kancelář Ungr, Knaizl a spol s r.o. Informace byla poskytnuta dne 12.10.2020.

web - inf. Salmon 2.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 30.09.2020

Dne 30.9.2020 byla Městu Přeštice doručena žádost právnické osoby J&T advokátní kancelář s.r.o., IČO 04996305 se sídlem Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město, v zastoupení JUDR. Jana Salomona, advokáta, týkající se poskytnutí veškerých podkladů k zakázce malého rozsahu s názvem „Administrace a právní poradenství při zadávání veřejných zakázek Městské polikliniky Praha s předpokládanou hodnotou 500.000,- Kč bez DPH. Informace byla poskytnuta dne 1.10.2020.

Podání informace.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 31.01.2020

Dne 31.1 2020 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena a poskytnuta informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci počtu zapsaných dětí v termínu jarních prázdnin r. 2020 do MŠ Skočice.

Informace ze dne 31.1.2020.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb., na žádost ze dne 21.02.2020

Městský úřad Přeštice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel dne 21.02.2020 žádost o odpovědi na dotazy, týkající se mediace v praxi OSPOD, dále zpracovávané do diplomové práce. Odpověď na dotazy byla zaslána dne 26.02.2020.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb., na žádost ze dne 21.02.2020.pdf

Poskytnuté informace v roce 2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.10.2019

Dne 21.10.2019 byla městu Přeštice doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci Dohody o narovnání uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. ze dne 11.7.2017, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 16.3.2007 a dále Dohody o změně SoBSK z 16.3.2007 uzavřené mezi městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 11.7.2017. Informace byla poskytnuta dne 27.11.2019.

Informace poskytnutá na žádost ze dne 21.10.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.11.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 01.11.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se se povolených studní v katastrálním území Plevňov. Informace byly poskytnuty dne 04.11.2019 odkazem na internetovou stránku.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 1.11.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 07.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 07.08.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se o počtu provedených kontrol podle zákona o ovzduší ve správním území ORP Přeštice od 01.09.2017 do 31.05.2018. Informace byly poskytnuty dne 28.08.2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 07.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019

Dne 12.08.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši a na základě jakých skutkových podstat přestupků dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za období od 01.09.2017 do 31.05.2018 - informace byla poskytnuta dne 14.08.2019.

Poskytnutí informace ze dne 12.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 12.08.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 InfZ podala společnost Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, se sídlem Údolní č.p. 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2, týkající se informací odběru podzemních vod a dalších nakládání s vodami na pozemcích parc.č. XX a YY v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 02.09.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Informace poskytnutá podle zákona č. 1061999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.8.2019

Dne 12.8.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení na základě jakých veřejnoprávních rozhodnutí byly postaveny a užívány stavby nacházející se na pozemcích parc. č. st. 6 a parc.č. 173/2 v k.ú. Přeštice a o elektronické zaslání dokumentů do datové schránky, a to stavebního povolení (souhlasu), kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) a veškerých jiných rozhodnutí a dokumentace, které má povinný subjekt k stavbám nacházejícím se na pozemku parc. č. stav. 6 a parc. č. 173/2 k. ú. Přeštice, k dispozici. Informace byla poskytnuta dne 19.8.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Informace ze dne 12 8 2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.09.2019

Dne 18.9.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Přeštice formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Informace byla poskytnuta dne 23.9.2019.

Informace ze dne 18.9.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19.08.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 19.08.2019 žádost ve smyslu ust. § 14 dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se rozhodnutí č.j. RRŽP-Hl/17983/2009 ze dne 10.9.2009. Správní orgán věc usnesením ze dne 2.9.2019 odložil.

informace 106_1999 ze 19.08.2019.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 10. 8. 2022, 13:15:26

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline