Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Komunitní plán sociálních služeb na Přešticku

Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“.

I. Úvod

Úvodní slovo starosty města Přestice a poděkování

Vážení uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, milí občané Přešticka!

Město Přeštice chce být vnímavé k potřebám občanů, kteří žijí v jeho celém správním obvodu. Cítí také potřebu neustále zvyšovat kvalitu a dostupnost sociálních služeb určených lidem v nepříznivé sociální situaci a přizpůsobit tyto služby nejnovějším trendům.

Protože rozpočet města je značně omezený, musíme být připraveni rovněž na čerpání finančních prostředků z krajských, státních i evropských zdrojů, abychom chtěné mohli uskutečňovat. Také proto jsme se před lety rozhodli zpracovat plán rozvoje sociálních služeb v regionu metodou komunitního plánování podporovaného prostředky EU.

Komunitní plánování je založeno na myšlence, že na utváření podoby služeb by se měli podílet především lidé, kterých se tyto služby nejvíce týkají a někdy i přímo ovlivňují jejich životy. Uvědomujeme si také, že v nepříznivé sociální situaci se může kdykoli ocitnout každý z nás.

Návrh komunitního plánu sociálních služeb Přešticka je hotov, současně je však schopen vstřebávat nové požadavky. Velice si vážím toho, že se na jeho tvorbě podíleli v součinnosti s pracovníky Městského úřadu v Přešticích zástupci hned několika obcí a téměř všichni místní poskytovatelé služeb. Zvláště bych však chtěl ocenit přínos lidí, kteří nemají péči o veřejné služby ve svém popisu práce, neživí se jejich poskytováním ani nejsou profesionálními politiky. Komunitního plánování se účastnili jako soukromé osoby a nezištně věnovali část svého volného času a energie ostatním.

Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na zpracování komunitního plánu sociálních služeb Přešticka, a přeji jim hodně síly, vytrvalosti a odvahy při jeho uskutečňování.

Lidem v nepříznivé sociální situaci přeji, aby vždy nalezli pochopení a pomoc, vstřícnost a kvalitní služby! 

Mgr. Antonín Kmoch, stostarosta, Městský úřad Přeštice

I. 1. Smysl komunitního plánování a Komunitního plánu sociálních služeb Přešticka

Cíle projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice“  jsou následující:

 1. vypracování komunitního plánu sociálních služeb a jeho předložení Radě a Zastupitelstvu města Přeštice;
 2. zpracování zásobníku projektů;
 3. vytvoření místního partnerství;
 4. podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb;
 5. zvýšení informovanosti veřejnosti o sociální problematice a nabídce sociálních služeb.

Smysl tohoto dokumentu – Komunitního plánu sociálních služeb Přešticka se v průběhu téměř 2 let realizace projektu vyvíjel v závislosti na celostátní diskusi o systému a podobě sociálních služeb v České republice a práci na zákonu o sociálních službách.

Na začátku roku 2006 při prvním setkání účastníci komunitního plánování chápali výsledný dokument  jako

1. pojmenování nejvýznamnějších priorit regionu a realistický plán práce, který se budou zúčastnění snažit do roku 2010 naplňovat převážně vlastními silami a s využitím omezených místních zdrojů. Takto lze na tento text pohlížet i nadále, ovšem pouze v omezené míře.

Po schválení konečného znění zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vznikla krajským úřadům povinnost vytvářet ve spolupráci s obcemi, s poskytovateli služeb a se zástupci uživatelů střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Je pravděpodobné, že krajské plány sociálních služeb výrazně určující podobu sociálních služeb na území kraje budou vycházet také z komunitních plánů jednotlivých měst, správních obvodů či svazků obcí. Sociální služby a finanční zdroje dostupné na jejich zajištění se stanou značně, ne-li zcela, závislé na podobě zmíněného krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. V reakci na tyto předpoklady je zároveň nezbytné rozumět tomuto dokumentu jako     

2. definování potřebnosti a optimálního zajištění sociálních služeb v regionu s tím, že vybudování a zajištění některých služeb v současnosti není v možnostech subjektů, které ve správním obvodu působí. Ne všechny naplánované aktivity a jejich realizace jsou v moci a možnostech účastníků komunitního plánování, respektive jsou závislé na zajištění nových finančních a materiálních zdrojů a využití nových příležitostí. Ani toto pojetí komunitního plánu však nepopírá, že účastníci plánování budou usilovat o realizaci naplánovaného v horizontu roku 2010.

Text Komunitního plánu sociálních služeb Přešticka lze konečně chápat také jako 

3. „živý“ dokument, který bude procházet pravidelnou aktualizací a vstřebávat aktuální změny, nové informace, příležitosti a priority,

4. přípravu a podpůrný nástroj pro získání finančních prostředků určených na zajištění sociálních služeb ze státních, krajských i evropských zdrojů.  

I. 2. Principy a hodnoty komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) na Přešticku

1) Bez dohody není KPSS

Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.

2) Posílení principů občanské společnosti

Každý má právo starat se o věci veřejné. Komunitní plánování sociálních služeb je z principu napojeno na samosprávu obcí a měst. Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy.

3) Bez uživatelů není KPSS

Teprve dosáhneme-li svobodného, aktivního a rovného zapojení uživatelů na všech úrovních, můžeme hovořit o komunitním plánování sociálních služeb. Do té doby jde o užitečné kroky na přípravě komunitního plánování. Princip pozitivní diskriminace při zapojování uživatelů je užitečný. Cílem pro uživatele je poskytnout jim takovou asistenci, aby byli při plánování sociálních služeb rovnocennými partnery těch ostatních – poskytovatelů a představitelů města.

4) Demokratická spolupráce

Do sociálních služeb můžeme dodržování lidských práv a demokratických principů zavést, jedině tehdy, budeme-li je sami dodržovat. V komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí – tj. „dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic“. Hlasování je nouzový prostředek, který je používán pouze v krajním případě.Orgány města, které budou Komunitní plán v závěrečné fázi schvalovat, však vždy rozhodují hlasováním.

5) Vše je veřejné

Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu.

6) Svoboda vyjadřování

Každý má právo se vyjádřit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny.

7) Rovnost mezi všemi účastníky

Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců.

8) Průběh je stejně důležitý jako výsledek

Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.

9) Legitimita

Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů (budoucích uživatelů). Jsou základnou, na které stojí komunitní plánování. Nejlepší přístup k nim mají uživatelé. Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami hledat řešení, hledat nebo pojmenovávat potřeby.

10) Cyklický proces

Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi opětovně zabývat na nové úrovni vývoje.Komunitní plán je dokument vyžadující pravidelnou aktualizaci a trvalou péči.

11) Hledání nových lidských a finančních zdrojů

Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není možné bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené a osvědčené. Řešení, v něž komunitní plán vyústí, budou kompromisem přání a možností místních lidských a finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou dány zvenčí.

12) Řešit dosažitelné

Komunitní plánování sociálních služeb na Přešticku je vzhledem k místnímu společenství, jeho podmínkám a lidským i materiálním zdrojům zaměřeno na tyto tři cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

13) Přání lidí je víc než normativy

Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě sociálních služeb. Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy mohou být užitečnou pomůckou pro tuto dohodu, nemohou ji však nahradit.

I. 3. Organizace komunitního plánování sociálních služeb na Přešticku

Zpracovatelem projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice je Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Zadavatelem je Město Přeštice. Rada města Přeštice vyjádřila souhlas s realizací projektu komunitního plánování sociálních služeb usnesením Rady města Přeštice ze dne 24.2. 2005.

Komunitní plánování na Přešticku probíhalo především ve 4 pracovních skupinách orientovaných podle cílových skupin uživatelů služeb. Pracovní skupiny se scházely od března 2006 do února roku 2007, přičemž s tvorbou plánu byly hotovy v prosinci. Před tím, než se většina aktivit přenesla do jednotlivých pracovních skupin, byl těžištěm celého procesu tzv. řídící tým komunitního plánování, který si i poté zachoval funkci supervize projektu a kolektivního rozhodovacího orgánu. Řídící tým zadal, připomínkoval a schválil analytickou část KPSS. Strategická část komunitního plánu je výsledkem zejména činnosti pracovních skupin, přičemž jejich výstupy připomínkoval, schvaloval a dle reálných možností Města Přeštice upravoval řídící tým. Text Komunitního plánu sociálních služeb Přešticka byl řídícím týmem schválen dne 9. 1. 2007. O chod projektu se staral realizační tým KPSS.

I.3.1. Řídící tým KPSS na Přešticku

Řídící tým KPSS byl stanoven rozhodnutím Rady města Přeštice na 62. jednání rady dne 18.1.2005. Úkolem Řídícího týmu je

 • supervize průběhu  projektu,
 • připomínkování výstupů z jednání pracovních skupin,
 • projednání a schválení jednotlivých částí projektu tj. analytická část, strategická část a implementační část,
 • zajištění komunikace s Radou a Zastupitelstvem města Přeštice (případně dalšími orgány)

Řídící tým KPSS na Přešticku

Kmoch Antonín

starosta (později místostarosta) Města Přeštice

Česáková Eva

tajemnice MěÚ Přeštice

Fedorová Dana

vedoucí FO MěÚ Přeštice, finanční manažerka KPSS

Wiesner Jan

pracovník ORRŽP MěÚ Přeštice, projektový manažer KPSS

Seidlová Tamara

vedoucí OSVZ MěÚ Přeštice, kontaktní osoba KPSS

Čapková Anna

vedoucí Pečovatelské služby Přeštice

 • Máchova 556, 334 01, Přeštice

Šperl Josef

zástupce ředitele ZŠ Přeštice

Peroutková Věra

uživatelka služeb, Přeštice (v ŘT od září 2006)

 • Tylova 986, 334 01, Přeštice

Hanzlíková Martina

uživatelka služeb, Přeštice (v ŘT od září 2006)

I.3.2. Pracovní skupiny KPSS na Přešticku

Pracovní skupiny se skládají ze zájemců z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních  služeb a ze zástupců obcí a měst ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice. Na základě práce členů pracovních skupin je koordinátorem komunitního plánování zpracována strategická a implementační část komunitního plánu.

Pracovní skupina „senioři“

 • Čapková Anna - Pečovatelská služba Přeštice
 • Hájek Milan - Oblastní charita Klatovy
 • Kaderová Jaroslava - Centrum domácí ošetřovatelské péče
 • Kroupová Anna - uživatelka služeb
 • Kukaňová Jana - Dům Exodus
 • Peroutková Věra - zástupkyně veřejnosti
 • Petříková Věra - Klub důchodců
 • Sedláčková Marie - Farní charita Přeštice
 • Seidlová Tamara - OSVZ MěÚ Přeštice
 • Tejčková Stanislava - zástupkyně veřejnosti
 • Tomanová Miloslava - uživatelka služeb

Pracovní skupina „lidé se zdravotním postižením“

 • Beranová Jana - uživatelka služeb
 • Hrdličková Marie - Centrum pro zdravotně postižené  Plzeňského kraje
 • Kukaňová Jana - Dům Exodus
 • Mikulová Marta - Diakonie ČCE, Středisko Radost
 • Pěchouček Josef - uživatel služeb, (svaz invalidů)
 • Šobr Josef - O.s. zdravotně postižených Přešticko
 • Štýs Radek - OSVZ MěÚ Přeštice

Pracovní skupina „rodiny s dětmi“

 • Bártová Zdeňka - OSVZ MěÚ Přeštice
 • Bouchnerová Hana - Mikroregion Přešticko
 • Česáková Eva - tajemnice MěÚ Přeštice
 • Hanzlíková Martina - uživatelka služeb/zástupce veřejnosti
 • Hofmeisterová K. - Obec Nezdice
 • Hrdličková Marie - Centrum pro zdravotně postižené  Plzeňského kraje
 • Kováčová Ivana - ZŠ speciální Merklín
 • Kroftová Marcela - Obec Borovy
 • Mištěrová Petra - mateřské centrum
 • Satke Jan - Českobratrská církev evangelická
 • Bělová Michaela - Komunitní centrum Přeštice

Pracovní skupina „lidé ohrožení sociálním vyloučením“

 • Gutwirt Radek - uživatel služeb
 • Hamáčková Dagmar - Záchranná služba Přeštice
 • Kasíková Věra - uživatelka služeb/poskytovatelka
 • Sedláčková Veronika - Bílý kruh bezpečí Plzeň
 • Seidlová Tamara - vedoucí OSVZ MÚ Přeštice

I.3.3. Realizační tým KPSS

Tzv. realizační tým se skládá z dodavatele služeb – koordinátora komunitního plánování (o.s. CpKP západní Čechy), projektového a finančního manažera a kontaktní osoby.  Realizační tým koordinuje aktivity projektu. Složení realizačního týmu a úkoly:

Koordinátor komunitního plánování

Ing. Tereza Eberlová, od června 2006 Mgr. Aleš Kavalír z CpKP ZČ

 • realizace analytických průzkumů a jejich vyhodnocení,
 • realizace místního partnerství,
 • zpracování komunitního plánu sociálních služeb (analytická, strategická a implementační část)
 • zajištění programu zapojení veřejnosti, vč. metodického vedení informační kampaně.

Projektový manažer

Ing. Jan Wiesner

 • realizace projektu po obsahové stránce (zodpovědný za organizaci a průběh projektu),
 • zajištění smluv o dílo s dodavatelem služeb a součinnost s dodavateli,
 • podávání technických částí průběžných (etapových) a závěrečných zpráv a dalších dokladů vyžádaných poskytovatelem finančních prostředků,
 • zajištění kontaktu a průběžné komunikace s poskytovatelem finančních prostředků

Finanční manažer

Ing. Dana Fedorová

 • realizace plateb dodavatelům,
 • vedení účetnictví a výkaznictví v souladu s požadavky na projekty financovanými ze SROP,
 • podávání finančních částí průběžných (etapových) a závěrečných zpráv se žádostí o platbu a dalších  dokladů vyžádaných poskytovatelem finanční podpory,
 • zajištění kontaktu a průběžné komunikace s poskytovatelem finanční podpory.

Kontaktní osoba

Ing. Tamara  Seidlová

 • zajišťuje informační kampaň projektu a je odpovědná za tisk katalogu poskytovatelů a komunitního plánu sociálních služeb.

I.3.4. Odpovědné osoby

1) Město Přeštice (zadavatel) - kontaktní osoba za zadavatele: Ing. Tamara Seidlová– vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Přeštice

2) CpKP západní Čechy (zpracovatel komunitního plánování) - kontaktní osoba, která projekt řídí a je pověřená jednat za zpracovatele:Ing. Tereza Eberlová, od června 2006 Mgr. Aleš Kavalír

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
4
28
4
29
3
30
4
1
6
2
4
3
4
4
4
5
4

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat